Likvidace firmy

Každá obchodní společnost může fungovat neomezeně dlouhou dobu, někdy je ale vhodné či nutné její existenci a činnost ukončit – tomuto procesu říkáme likvidace firmy.

Důvody pro „zrušení“ obchodní společnosti mohou být různé – ukončení podnikatelské činnosti, nesplnění očekávaných výsledků, dohoda společníků či rozhodnutí soudu. Právní řád České republiky rovněž umožňuje zakládat obchodní společnosti pouze na omezenou dobu nebo pro dosažení určitého účelu. V praxi se společnosti ruší také v důsledku fúze, rozdělení nebo přeměny na jinou formu obchodní společnosti či družstva.

Proces likvidace firmy

Podobně jako počátek existence obchodní společnosti (založení a vznik) má i její konec dvě fáze, které označujeme termíny zrušení a zánik. Zánikem a definitivně posledním okamžikem „života“ obchodní společnosti se rozumí den výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Prvním krokem při ukončení činnosti společnosti je vždy rozhodnutí o jejím zrušení a vstupu do likvidace společnosti. Takové usnesení valné hromady nebo rozhodnutí společníků musí být osvědčeno notářským zápisem. Bez řádného zrušení není možné společnost vymazat z obchodního rejstříku.

Pokud jmění společnosti přechází na právního nástupce (např. při fúzi nebo přeměně), provádí se zrušení společnosti bez likvidace. V opačném případě je nutné provést zrušení s likvidací společnosti. Společnost pak vstupuje do likvidace ke dni, ke kterému je zrušena. Tato skutečnost se zapisuje do obchodního rejstříku a k názvu společnosti se připojí dovětek „v likvidaci“.

Firma v likvidaci musí vypořádat všechny své závazky vůči ostatním subjektům, ať už se jedná o zaměstnance, dodavatele, věřitele nebo stát. Až potom přichází na řadu rozdělení případného zbývajícího majetku mezi společníky. Likvidací se totiž definitivně ukončuje také vztah mezi společností a jejími společníky.

Kdo provádí likvidaci společnosti?

Kdo jedná za společnost v likvidaci? Likvidace firem je prováděna prostřednictvím osoby likvidátora, kterého povolává buď valná hromada, jediný společník nebo soud. Likvidátorem společnosti může být každá svéprávná a bezúhonná osoba.

Likvidátor zajistí vyhotovení mimořádné účetní závěrky, podá příslušnému soudu návrh na zápis vstupu společnosti do likvidace a následně provede inventarizaci a soupis majetku firmy v likvidaci. V rámci působnosti statutárního orgánu se likvidátor stará i o další náležitosti likvidačního procesu (oznámení v obchodním věstníku, výzva věřitelům, aj.)

V poslední fázi likvidace firmy zpracuje likvidátor zprávu o průběhu likvidace a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který předloží společníkům ke schválení.

Nakonec podá likvidátor společnosti přiznání k dani z příjmu právnických osob a požádá správce daně o souhlas s výmazem společnosti z obchodního rejstříku. Výmazem z veřejné evidence přestává firma právně i fakticky existovat.

Likvidace firmy - kontakt

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme