Offshore společnosti

Hedge Funds

Charakteristika podílových (hedge) fondů

 • Prostředek kolektivního investování, investuje finanční prostředky od investorů do různých investičních nástrojů včetně akcií, dluhopisů, opcí, komodit, nástrojů peněžního trhu a jiných investičních cenných papírů.
 • Výnosy těchto investic a zhodnocení kapitálu realizované fondem jsou sdíleny investory poměrně k výši jejich investic.
 • Tento způsob investování umožňuje rozložení investičního rizika – tzv. diverzifikaci.

Právní úprava hedge fondů, licenční orgány

Seychelská právní úprava podílových fondů je zakotvena v Mutual Fund & Hedge Fund Act 2008. Dozorovým orgánem podílových fondů na Seychelách je Financial Services Authority (FSA). FSA je svěřena také pravomoc licencování a regulace podílových fondů na Seychelách.

Zakládání hedge fondů

Podílové fondy mohou být zakládány jako:

 • družstva
 • Komanditní společnost zapsaná na Seychelách podle zákona o komanditních společnostech z roku 2003 nebo podobná společnost zapsaná v uznané jurisdikci.
 • obchodní společnosti
 • Společnost spadající pod zákon International Business Companies Act 1994
 • Společnost spadající pod zákon Company Act, 1972, spolu se společnostmi spadající pod zákon Companies Act, 2003 (zvláštní licence)
 • podílový fond
 • Podílový fond registrovaný na Seychelách podle zákona o mezinárodních fondech z roku 1994, nebo podobný fond registrovaný v uznané jurisdikci.
Seychely jako stát a populární jurisdikce Moderní, výhodné a flexibilní Seychelské právní prostředí v oblasti podílových fondů
Stabilní dosavadní ekonomický růst (10 % +) Vysoká úroveň legislativy
Vynikající politická a sociální stabilita Flexibilní legislativa
Člen MMF, na bílé listině OECD Flexibilita regulačních orgánů
Vyhovující časové pásmo GMT +4 Zvýšená ochrana soukromí a majetku
Vynikající zázemí a infrastruktura, pokud jde o poskytovatele služeb, podniky atd. Možnost mnoha forem a rozličných možností struktury a organizace fondů
Atraktivní daňové prostředí pro fyzické i právnické osoby Umožňuje financovat fondy z cizích finančních prostředků z více uznávaných jurisdikcí
Volný převod zisku a kapitálu Žádné minimální požadavky na základní kapitál a další zákonná omezení

Nejpoužívanější strukturou podílového fondu na Seychelách je mezinárodní obchodní společnost.

Typy podílových fondů

Zákon o podílových a hedgeových fondech rozlišuje čtyři různé typy fondů: Soukromý fond

 • do 50 investorů
 • vztahy mezi investory na soukromé bázi
 • zaměřen na profesionální zprostředkovatele, kteří shromažďují konsorcium (společenství) investorů
 • zákaz veřejného upisování akcií
 • neomezená výše investice

Veřejný fond

 • podílový fond, který není soukromým či profesionálním fondem
 • určen k vysokým investicím
 • žadatel musí poskytnout velmi podrobný nabídkový dokument
 • regulační orgány vyžadují, aby byla veškerá rizika a záměry v rámci investování oznámena předem všem investorům

Profesionální fond

 • určen pro odborníky nebo movité investory, počáteční minimální investice jednoho investora je 100.000 USD
 • uznávané banky, podílové fondy, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry atd.

Zahraniční fond osvobozený od daně

 • již licencovaný podílový fond v uznané jurisdikci
 • nemusí mít seychelskou licenci
 • musí být spravován seychelským licencovaným správcem fondu
 • je buďto kótován na burze cenných papírů nebo je stanovena minimální investice ve výši 100.000 USD

Zastřešující fondy (angl. umbrella funds)

Díky flexibilitě zákona o podílových a hedgeových fondech jsou Seychely ideální pro tzv. zastřešující fondy

 • ty se skládají z několika dílčích fondů v rámci celkové struktury fondu, který ve skutečnosti působí jako jeden investiční fond
 • pro fondy s různými investičními strategiemi, které mají být vytvořeny v rámci jednoho právního subjektu (fondu), umožňuje zastřešující fond snížení nákladů na investiční operace
 • méně nákladné řešení vhodné pro přesouvání investic z jednoho fondu do druhého

 

struktura hedge fondu

postup založení hedge fondu

Žádost o získání licence hedge fondu

Úřad (FSA) může udělit licenci pouze na základě kompletní a podrobné žádosti. Dokumenty související s žádostí o hedgeové fondy obvykle zahrnují:

 • aktuální nebo nejméně starý nabídkový dokument v rámci hedge fondu
 • úředně ověřené kopie zřizovacích dokumentů
 • osobní dotazník pro každého ředitele, správce nebo generálního partnera (ne pokud jsou tyto osoby uvedeny na burze cenných papírů v uznávané jurisdikci)
 • písemný souhlas správce fondu s názvem fondu a jednáním v rámci fondu
 • písemný souhlas auditora, právního poradce a depozitáře s působením a poskytováním služeb v rámci fondu
 • tříletá finanční prognóza cash-flow

Úřad (FSA) může podle svého uvážení vyžadovat i další dokumenty. Podání žádosti je zpoplatněno. Další požadavky týkající se veřejných fondů a zahraničních fondů osvobozených od daně jsou následující:

 • veřejné fondy
 • licencovaný veřejný fond musí vydat nabídkový dokument
 • tento dokument musí předložit úřadu ke schválení a registraci před každou novou nabídkou
 • zahraniční fond osvobozený od daně
 • vynětí z licenčního řízení
 • hedgeové fondy jsou osvobozeny od daně na základě předložení následujících dokumentů:
 • řádně zpracovaný schvalovací formulář
 • úředně ověřená kopie průkazu nebo jiného oprávnění vydaného regulačním orgánem v uznané jurisdikci
 • osvědčení, že fond má být spravován správcem fondu s licencí na Seychelách
 • aktuální nebo poslední návrh nabídkového dokumentu
 • poplatek za udělení výjimky
  poplatek za podání žádosti roční licenční poplatek
soukromý fond $ 500 $ 500
veřejný fond $ 1000 $ 1000
profesionální fond $ 750 $ 750
zahraniční fond osvobozený od daně $ 1500 $ 1500

Co nabízíme v rámci podílových fondů?

Založení

 • poskytování komplexního poradenství v procesu podání žádosti a legislativních požadavků
 • vypracování nabídkového dokumentu (prospektu)
 • zprostředkování služeb auditorů, bankéřů, poradců pro korporátní klientelu a investování atd.
 • Vypracování dohody mezi správcem fondu a dalšími funkcionáři v rámci fondu (PI)

Registrace

Charakteristika Britské Panenské ostrovy Kajmanské ostrovy Mauritius Seychely
Typy fondů • soukromý fond • Licensed l Fund • Professional CIS • soukromý fond
  • profesionální fond • Administered Fund • Expert Funds • profesionální fond
  • veřejný fond • Registered Fund • Specialized CIS • veřejný fond
    • Exempt Fund • soukromé fondy • zahraniční fond osvobozený od daně
      • uzavřené fondy  
Typy společností • společnosti • společnosti • společnosti • společnosti
  • společnost s ručeným omezením • společnost s ručeným omezením • fond • společnost s ručením omezeným
  • podílový fond • podílový fond   • podílový fond
Proces založení • zakládány jako běžné obchodní společnosti • zapsána jako společnost osvobozená od daně sepsáním MOA a AOA s registrátorem • žádost o registraci společnosti se podává registrátoru • podání žádosti probíhá ve spolupráci s registrátorem;
  • podáním MOA, AOA, prospektu a dohody s OR • před zahájením činnosti regulovaných fondů musí dokumenty schválit CIMA • žádost o povolení CIS and GBCI se podává Komisi pro finanční služby (FSC) • aktuální nabídkové dokumenty
        • adresa sídla
        • písemný souhlas správce fondu
        • podmínky pro zahraniční fond osvobozený od daně
        • vyplněná žádost, ověřená kopie licence z uznané jurisdikce
        • ověření o existenci (Certificate of good standing)
        • aktuální nebo nejnovější nabídkový dokument
        • osvědčení o spravování fondu administrátorem
Čas potřebný k založení • možné založit během jediného dne • po splnění podmínek due diligence založeny do 24 hodin • po splnění podmínek due diligence založeny do 24 hodin • po splnění podmínek due diligence založeny do 24 hodin
  • profesionální fondy mohou vykonávat činnost maximálně 14 dní bez oficiálního uznání      
Místní požadavky • sídlo • sídlo • sídlo • sídlo
  • minimálně 1 ředitel • minimálně 2 ředitelé • 2 ředitelé se sídlem na Mauritiu • licencovaný registrační agent
  • ověřené kopie od různých funkcionářů podané u registrátora společností, pokud se nachází mimo BVI a je zařazen do uznávané jurisdikce • za určitých okolností jsou povoleni firemní ředitelé • hlavní bankovní účet a účetnictví vedené na Mauritiu • minimálně 1 ředitel
        • funkcionáři fondů mohou sídlit mimo Seychely (ověřené kopie osvědčení o registraci)
Auditoři • auditor v rámci veřejného fondu musí být schválen Komisí pro finanční služby (FSC) • u regulovaného fondu musí být sjednán auditor se sídlem na Kajmanských ostrovech • nutno sjednat místního auditora • v rámci seychelských fondů musí být jmenován auditor, audit účetních závěrek a správců fondů může být prováděn schváleným auditorem z uznávaných zahraničních jurisdikcí
  • v rámci soukromých a profesionálních fondů nemusí být sjednán auditor • neregulované a soukromé fondy nemusí být dozorovány auditorem    
 • začlenění subjektu fondu do společnosti
 • compliance a regulační služby
 • poskytování služeb registrovaného agenta a sídla pro fond jako účetní jednotku
 • podání žádosti o licenci fondu regulačnímu orgánu ke schválení
 • asistence s každoročním obnovováním licencí

Administrace

 • kompletní účetní služby
 • archivace korporátních záznamů, rejstříků, registru ředitelů atd.
 • výpočty čisté inventární hodnoty

Investiční průzkum

 • investiční průzkum v rámci výběru portfolia

Naše klíčové služby

 • strukturování, tvorba a správa offshore struktur společnosti
 • trusty
 • navazující korporátní služby – zřízení a správa offshore bankovního účtu, vedení daňové evidence atd.
 • správa soukromých fondů
 • účetnictví
 • příprava nabídkových dokumentů a marketingových materiálů
 • průzkum vybraných odvětví
 • Založení fondu – jednorázové poplatky za první rok
č. Podrobnosti Cena (v USD)
1. Professional Fee (Standardní/odborný poplatek/odměna) 13,000 – 19,000
  zahrnující: verifikace, příprava, vyplnění a podání přihlášky k získání licence, základní přehled o nabízeném dokumentu, pomoc se založením a správou fondu a se spojením s regulátorem a ostatními poskytovateli služeb  
2. Příprava memoranda o soukromé nabídce  
  Standardní dokumenty bez poplatku; veškeré úpravy či změny mohou být zpoplatněny  
3. Institucionální poplatky – poplatek za podání žádosti 750
4. Institucionální poplatky – poplatek za licenci (fondu) 750
  CELKEM: 14,500 – 20,500
 • Fond – roční poplatky za prolongaci (prodloužení)
č. Podrobnosti Poplatek (v USD)
1. Roční polatek za pokračování a správu fondu 7,000
2. Institucionální roční poplatek za obnovení licence 750
  CELKEM: 7,750
 • Založení fondu: IBC formation – poplatky za první rok
č. Podrobnosti Cena (v USD)
1. Poplatek za založení  
  (zahrnující přípravu dokumentů, jejich podání a institucionální poplatek ve výši 100 USD a daň ve výši 15 USD) 350
2. Poplatek za registrované IBC sídlo 200
3. Poplatek IBC agentovi (makléři) 500
  CELKEM: 1,050
 • Fond (IBC) – Roční poplatky za obnovení (event. Roční obnovovací poplatky)
č. Podrobnosti Poplatek (v USD)
1. Roční poplatek za obnovení 200
  (zahrnující roční institucionální poplatek ve výši 100 USD a daň ve výši 10 USD)  
2. Poplatek za registrované IBC sídlo 200
3. Poplatek IBC agentovi (makléři) 500
  CELKEM: 900
 • Poplatky za správu fondu
 
č. Podrobnosti Poplatek (v USD)
1. Účetnictví a kalkulace čisté hodnoty aktiv; registr, asistence a koordinace obchodů V závislosti na velikosti fondu, počtu a povaze transakcí
2. Příprava roční účetní závěrky V závislosti na velikosti fondu, počtu a povaze transakcí
3. Ostatní administrativní práce V závislosti na množství vynaloženého času
 • Ostatní služby
č. Podrobnosti Poplatek (v USD)
1. Právní poradenství – roční paušální sazba 2,500
2. Auditorské služby* Na základě žádosti

Pomůžeme Vám se založením Hedge Fondu. Stačí nás kontaktovat.

založení hedge fondu

Offshore společnosti

Výhody

vstup na mezinárodní trh
daňové úlevy
méně administrativy
vč. vedení účetnictví

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme