• Úvod
 • HOLDING / Panama foundation
Offshore společnosti

HOLDING / Panama foundation

HOLDING

Firemní struktury pro obchodování

Firemní struktura nadnárodní organizace by měla odrážet následující:
 • Je nutné zohlednit zdroje Skupiny a jejich fyzickou polohu. Schopnosti Skupiny obchodovat by nemělo bránit daňové plánování.
 • Struktura by měla být taková, aby minimalizovala daňovou zátěž Skupiny. Musí být zohledněny veškeré daně, včetně místní daně z příjmu právnických osob, daně z kapitálových zisků, srážkové daně a DPH, a jiné povinnosti.
 • Má-li Skupina cenný majetek, měla by daná struktura tento majetek chránit.
 • Skupina by měla být nastavena tak, aby napomáhala při vybírání financí. Rizikoví investoři mohou dávat přednost onshore holdingovým společnostem. V jiných případech mohou offshore držby akcií, významně omezit schopnost místních společností půjčovat si peníze.

Holdingové společnosti – offshore, midshore nebo onshore

Poloha holdingové společnosti je důležitým prvkem mezinárodní struktury tam, kde je důležité minimalizovat daň z příjmu a zisků. Ideálně by se holdinogová společnost měla nacházet v jurisdikci:
 • která umožňuje extrakci dividend z cizích zdrojů na základě zmírněných sazeb cizí srážkové daně;
 • kde je příjem cizích dividend daněn na základě nízkých nebo nulových sazeb místní daně z příjmu právnických osob,
 • která umožňuje rozdělení disponibilních zisků akcionářům-nerezidentům na základě nízkých nebo nulových sazeb srážkové daně;
 • která umožňuje zpeněžení kapitálových zisků z prodeje podílů na cizích společnostech na základě nízkých nebo nulových sazeb jak zahraniční, tak domácí daně z příjmu právnických osob.

Zahraniční srážková daň

Většina zemí uvaluje srážkovou daň na dividendy vyplácené místní společností akcionářům- nerezidentům. Tyto srážkové daně mohou dosahovat až 35 %. Prostřednictvím Úmluv o zamezení dvojího zdanění mnoho společností snížilo nebo dokonce eliminovalo vznik srážkové daně z mezinárodně vyplacených dividend.

Při volbě jurisdikce holdingové společnosti je při snižování srážkové daně nutné vzít v potaz výhody Úmluv o zamezení dvojího zdanění konkrétní země.Jurisdikce s vysokými daněmi většinou neuzavírají Úmluvy o zamezení dvojího zdanění se zahraničními jurisdikcemi. Pokud jsou tedy offshore společnosti používány k držbě akcií v jurisdikcích s vysokými daněmi, je daňová zátěž vyšší, nikoliv nižší.

Daň z cizích dividend

Měli byste nejen naplánovat, aby holdingová společnost sídlila v

(offshore, onshore), ve které je možné obdržet cizí dividendy se sníženými srážkovými daněmi, ale také zajistit, aby tyto dividendy nepodléhaly vysokým daním v zemi sídla holdingové společnosti.Mnoho zemí má národní legislativu osvobozující od národních daní všechny tyto dividendy z cizích zdrojů nebo jejich významnou část. (Gibraltar, Malta a pod.)

Místní srážková daň

Je nutné zajistit, aby jurisdikce (onshore, offshore) vybraná pro holdingovou společnost nebyla tou, která uvaluje nadměrné srážkové daně z příjmu rozděleného akcionářům společnosti.

Osvobození od daně z kapitálových zisků

Mezi další výhody holdingu patří: Všechny hlavní jurisdikce holdingové společnosti, umožňují osvobození od daně ze zpeněžených zisků holdingových společností z prodeje podílů na cizích společnostech. S tímto osvobozením od daně jsou běžně spojeny určité podmínky. Pro úspěšné založení holdingu je tedy nutné danou legislativu pečlivě prostudovat a zajistit, že je pro konkrétní situaci vhodná.
 
Jen velmi zřídka poskytuje jedna jurisdikce všechny výše uvedené atributy. Pečlivé strukturování tedy často vyžaduje, aby holdingová struktura byla co nejjednodušší. Parker&Hill Inc. poskytuje poradenství ohledně výhod a nevýhod různých jurisdikcí a může navrhnout řešení konkrétních problémů. To zahrnuje poskytnutí nezávislé správy společností ve Spojeném království, na Maltě a na Seychelách.

Ochrana majetku

Parker&Hill Inc. se neomezuje pouze na poradenství ohledně daňových aspektů konkrétního problému.Péče je také věnována ochraně majetku holdingové offshore společnosti a zajištění toho, aby byl příjem z těchto aktiv optimalizován.

Ochrana aktiv není omezena na pojištění těchto aktiv, ale rozšiřuje se také na to, aby byla aktiva držena správným subjektem v rámci Skupiny.

Při zvažování firemní struktury rozebíráme s klienty skutečný stav, abychom identifikovali hlavní aktiva, jako jsou nemovitosti a duševní vlastnictví.

Běžně se snažíme držet tato aktiva ve společnostech, které nejsou vystaveny riziku. To znamená, že pokud například v důsledku obchodní transakce dojde ke vzniku pohledávky, která by mohla společnost ohrozit, jsou alespoň hlavní aktiva Společnosti držena samostatnou právnickou osobou (nejčastěji v offshore jurisdikci). Pokud jde o duševní vlastnictví, je také nutné zvážit jejich ochranu při zohlednění následujícího:

 • registrace patentů
 • existence rozvojových smluv pro vyloučení pochybností o vlastnictví duševního majetku
 • licenční smlouvy pokrývající používání duševního vlastnictví jinými osobami
Je důležité zajistit, aby duševní vlastnictví bylo drženo na správném místě. Země založení držitele duševního vlastnictví také může mít vliv na srážkové daně splatné z licenčních poplatků obdržených od zahraničních společností a na snadnost, s jakou se u duševního vlastnictví lze domáhat svých práv.
 
holding offshore kontakt

Vybírání finančních struktur

Parker&Hill Inc. může pomoci při vybírání finančních struktur. V případě nutnosti také zajistit prozkoumání aktiv těchto finančních struktur nebo provedení povinné péče o společnosti zainteresované v daných finančních strukturách..Můžeme zajistit, aby místní zástupci nebo ředitelé byli jmenováni tak, aby představovali podíl klienta na aktivech tam, kde klient není schopen tak učinit. V případě, že aktiva spravují sami klienti, může Parker&Hill Inc. zajistit komplexní expertízu pro řádnou správu těchto aktiv.

Pozornost bude věnována způsobu investování kapitálu. Teprve poté bude zvolena jurisdikce pro založení holdingové společnosti nebo společnosti držící majetek.

Pokud společnost drží aktivum, které v případě půjčky zamýšlí poskytnout jako záruku, musí být zajištěno, aby společnost byla založena v jurisdikci, kde existuje rejstřík poplatků, což může proces půjčování významně zjednodušit.

Pokud holdingová společnost zamýšlí v budoucnu obchodovat na burze cenných papírů, měla by být zohledněna skutečnost, zda jurisdikce, ve které je společnost založena, spravována a řízena, bude mít dopad na poplatky, které na společnost uvaluje burza cenných papírů.

Při poskytování poradenství ohledně firemních struktur nezaujímá Parker&Hill Inc. pouze jeden úhel pohledu na daný problém, ani se neomezuje pouze na daňové záležitosti, ale posuzuje též problém širší optikou tak, aby finanční struktura byla nejen daňově efektivní, ale aby také sloužila známým potřebám klienta v době plánování.

PANAMA FOUNDATION

Panamská nadace

Panamská nadace poskytuje nejlepší ochranu a správu majetku… dále bez dalších otázek. Zde je důvod, proč je panamská nadace ideální pro ty, kdo chtějí diverzifikovat majetek do zahraničí a chránit tak své úspory.

Zatímco offshore trust, zejména v rámci Cookových ostrovů, má dlouhou historii, moderní panamská nadace je méně nákladná na založení a správu a nevyžaduje náklady na profesionálního správce. Toto umožňuje ušetřit tisíce dolarů ročně. Panamská nadace je nejúčinnější dostupný pokročilý způsob ochrany majetku a stejně efektivní jako mnohem dražší alternativy, jako např. offshore trust.

S panamskou nadací je možné jmenovat kohokoliv jako správce majetku. Také, na rozdíl od belizského trustu, můžete být správcem vy a ovládat tak své investice.

Avšak nyní předbíhám, dovolte mi začít od začátku…

Panamské nadace – přehled

Nejprve mi dovolte popsat panamskou nadaci jako nástroj na ochranu majetku. Nadace jak je definována v panamském zákoně z roku 1995 měněném v průběhu dalších let spočívá v oddělení nadace jako samostatného subjektu od svých vlastníků. V důsledku toho je panamská nadace vnímána nejenom v Panamě, ale například i ve Spojených státech jako jeden z nejúčinnějších nástrojů na ochranu majetku.

Kupříkladu panamská nadace je jedna z velmi mála zahraničních struktur schválených na Kajmanských ostrovech. Velmi konzervativní Kajmanské ostrovy schválily panamskou nadaci jako subjekt, kterému umožní otevření bankovních účtů v tamních bankách bez zvláštního procesu due diligence. Zkuste si otevřít bankovní účet na Kajmanských ostrovech na společnost pod Nevis jurisdikcí a účet vám neotevřou a odkáží vás na založení místní společnosti.

 • Jelikož je panamská nadace uznávána po celém světě, umožní vám přístup k více zahraničním bankám, měnám a investicím. To také znamená, že v případě soudního sporu se můžete z Panamy velmi rychle přesunout jinam.

Panamská nadace rovněž nevyžaduje společníky či akcionáře. Jediným požadavkem je zakladatel (vy, nebo vám rovněž můžeme zakladatele poskytnout), nadační rada (rovněž vám ji můžeme poskytnout) a oprávněná osoba. Můžete zároveň působit jako zakladatel a oprávněná osoba a můžete jmenovat všechny tři osoby nebo společnosti jako nadační radu. Jedná se obvykle o radu, která spravuje aktiva, pokud je nemůžete či nechcete spravovat vy (např. kvůli soudnímu sporu atd.).

Toto je základní struktura. Obvykle doporučuji panamské nadace se širší strukturou, které zaprvé neuvádějí zakladatele jako oprávněnou osobu, zadruhé je jmenován správce aktiv jako ochránce či poradce. V případě, že je primárním účelem nadace ochrana majetku, je tento proces rychlý a v dlouhodobém horizontu vám ušetří peníze. Samozřejmě v případě potřeby můžete jmenovat správce nebo investičního manažera (poradce) později.

Výhody panamské nadace

Existuje mnoho výhod panamské nadace, které spočívají především v ochraně majetku. Prvním je, že nadace není plátcem daně v Panamě a není vyžadováno vedení účetnictví (účtování v holdingu) nebo místní audit. Nikdy nedoporučuji jurisdikci pro ochranu majetku, ve které je vyžadováno auditované účetnictví, daňová přiznání nebo další podobné povinnosti. Kupříkladu v rámci Hongkongu je vyžadován každoroční účetní audit což je nákladné, proto tuto jurisdikci nedoporučuji.

 • Po dobu, kdy plynou příjmy nadace ze zemí mimo Panamu, nedochází ke zdanění na Panamě. Samozřejmě, pokud dojde k podnikání v rámci Panamy (např. si otevřete bar), budete platit místní daň z příjmu.

Dále uvádím, že panamská nadace je hybridním typem entity mezi trustem a obchodní korporací. Proto může působit jako trust, ale je to daleko méně nákladnější co se týká založení a provozu, než využití jiných mezinárodních trustů.

Kupříkladu panamská nadace je zhruba o polovinu méně nákladná než trust v rámci Cookových ostrovů, nemusíte platit za správce či poradce. Většina trustů vyžaduje alespoň jednu z těchto osob, což snižuje zisk o tu část, která jim bývá poskytnuta jako odměna.

 • Pomohl jsem trustu na Cookových ostrovech snížit náklady na správu trustu z 6,000 USD ročně na pouhých 950 USD po přesunutí na Panamu.

Samozřejmě pokud budete chtít pokročilé služby v rámci správy investic, jsou dostupné na Panamě, Kajmanských ostrovech nebo kdekoliv jinde. Všichni hlavní poskytovatelé finančních služeb jsou v Panamě a jsme schopni zajistit bankovní a brokerské účty na všech úrovních.

Dále uvádím, že panamská nadace je samostatným subjektem a jako takový může vstoupit do právních vztahů jednak jménem zakladatele (vás). Proč však nazýváme panamskou nadaci hybridním subjektem je fakt, že nadace může také vstupovat do smluvních vztahů samostatně a fungovat tak odděleně od svého vlastníka. Zatímco trust je pevně spojen se svým zakladatelem, panamská nadace je právním subjektem podobným obchodní korporaci (proto ji přirovnávám k běžným společnostem).

Jediným omezením je, že panamská nadace nemůže provozovat aktivní obchodní činnost. Chcete-li provozovat obchodní činnost v rámci této struktury, pak nadace nesmí přímo vlastnit podnikající společnost. Jsem si vědom, že správa nemovitostí většinou není aktivní obchodní činností, pokud nevlastníte mnoho nemovitostí či kupujete pozemky, tyto rozdělujete a prodáváte parcely.

Panamská nadace může vlastnit pronajímatele nebo se můžete rozhodnout koupit podíl ve společnosti pro maximální ochranu majetku. Pokud by se cokoliv stalo, odpovědnost bude na těchto společnostech a neohrozí to majetek nadace.

Panamská nadace může být zřízena ve prospěch jakékoliv třetí strany. Alternativně může být zakladatelem oprávněná osoba. Jak bylo uvedeno výše, nedoporučuji, aby byl zakladatel oprávněnou osobou, ale je to možné. Oprávněnou osobou může být kdokoliv či jakákoliv společnost.

 • Oprávněnou osobou může být kdokoliv či jakákoliv společnost. Oprávněné osoby nejsou nikde veřejně uvedeny.

Ve skutečnosti může být váš plán na správu majetku jednoduchý či složitý, podle vaší volby. Můžete se například rozhodnout pro využití daňové výjimky v rámci darovací daně USA nebo výjimky z daně z příjmu pro podnikání mimo Panamu, založení charitativní nadace nebo jakékoliv změny těchto struktur.

Pointou je, že můžete vždy ovládat rozložení majetku skrz nadační radu pomocí seznamu instrukcí. Tento instrument (doslova dopis přání) stanoví vaše požadavky a sdělí bankám, brokerům a správcům co dělat s vašim majetkem zatímco však vaše instrukce mohou být měněny tak často, jak uznáte za vhodné, většinou bez dalších poplatků.

Panamská nadace také nevyžaduje výroční schůze či podobné formality. S USA strukturou mohou věřitelé odhalit a proniknout skrz strukturu a dostat se tak ke svému majetku. V Panamě to žádný zákon neumožňuje a váš majetek je tak v naprostém bezpečí. Jak je uvedeno výše, v Panamě není vyžadován žádný účetní audit, daňová přiznání a podobné.

Náležitosti panamské nadace

Panamská nadace může mít libovolný název. Není nutné použít vaše příjmení, jak bývá zvykem u trustu. Je však nutné zahrnout do názvu slovo nadace (foundation). S ohledem na toto jsou přijatelná jména například The Reeves Private Interest Foundation, Reeves Foundation, nebo Great Panama Foundation.

Panamská nadace musí mít místní adresu a místního zástupce pro doručování. Podobně jako při zakládání společností v USA je potřeba mít místního zástupce pro přebírání právní korespondence. Toto zařizujeme zdarma.

Zakladatelem panamské nadace může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (zahraniční nebo panamská společnost, trust, LLC atd.).

Použití panamské nadace

Nejčastěji bývá panamská nadace používána jako:

 • Nástroj k držení akcií, patentů, příjem z licenčních poplatků, správě ochranných známek a dalším pasivním činnostem;
 • Offshore ochrana majetku pro diverzifikaci mimo USA;
 • Přesun majetku z USA k minimalizace tamní daně;
 • Řízení investic a soukromá správa aktiv firmami mimo USA, zvláště pak tam, kde poskytovatel služeb není ochoten obchodovat přímo s americkou společností.

Nadační rada panamské nadace

Jak jsem již uvedl, panamská nadace může mít jednoduchou či složitou podobu, podle potřeby. Jedním z důvodů této flexibility je nadační rada, což je v rámci Panamy unikát. Je to právě tato rada, která vám umožní maximalizovat ochranu aktiv a pokud byste byli pod nátlakem, umožňuje vám se oddělit od struktury a majetku.

 • Můžete spravovat nadaci přímo, dokud se nedostanete do potíží (s věřitelem).

Můžete si zvolit profesionální trust společnost či advokáta jako svého poradce a ochránce. Tato osoba bude jmenována vaší nadací, resp. nadační radou a bude jednat ve vašem zájmu a dle vašich pokynů.

Zajišťujeme fungování nadační rady bez dalších poplatků. Poté můžete dále jmenovat investičního správce či advokáta, jak uznáte za vhodné. Případně můžete spravovat nadaci sami, nicméně vyhledejte odbornou pomoc v případě očekávání soudního sporu či jakéhokoliv nátlaku ze strany věřitelů. Samozřejmě že nadační radu si můžete zvolit, jakou chcete.

Nadační rada se může skládat ze tří nebo více osob nebo z jednoho právního subjektu (společnosti nebo LLC). Tyto osoby nebo firmy mohou být z kterékoliv země, nemusí se jednat o panamské rezidenty/společnosti. Nedoporučuji americké občany ani americké společnosti jako členy rady. Tímto by se totiž snížily výhody ochrany majetku panamské nadace. Americké osoby a společnosti podléhají kontrole a rozmarům amerických soudů.

Takže pokud chcete vytvořit moderní strukturu, můžeme vám poskytnout panamského právníka nebo offshore LLC společnost, kteří mohou jednat jako nadační rada, eventuálně společnost z Belize, která může v rámci struktury sloužit k maximalizaci soukromí a ochrany majetku.

Zdanění panamské nadace v rámci USA

Jak jsem výše uvedl, zahraniční zdroje a pasivní příjem nejsou zdaňovány v Panamě. Pokud není nadace aktivně obchodně činná v Panamě, neplatíte místní daně. Samozřejmě pokud obchodujete s nemovitostmi nebo je prodáváte, musíte platit místní daň z převodu nemovitosti.

Pokud jste rezident Spojených států, jste vy jakožto zakladatel skutečným vlastníkem majetku nadace pro daňové účely USA. To znamená, že veškeré příjmy nadace budou zdanitelné v USA. Jak víte, USA zdaňují celosvětové příjmy svých občanů. Skutečnost, že využíváte panamskou nadaci pro ochranu aktiv nemění tuto daňovou povinnost. Daňové úřady USA budou požadovat omezení pasivních příjmů po tu dobu, co jste americkým občanem a nutit vás danit příjmy po dobu rezidentství v USA.

Existuje celá řada možností daňového plánování v rámci USA při využití panamské nadace, které jsou však mimo rozsah tohoto článku. Například můžete vyvíjet aktivní obchodní činnost v panamské společnosti vlastněné panamskou nadací, s nárokem na daňovou výjimku, resp. vyloučení zahraničního příjmu a čerpat zisky této společnosti až do výše 100,800 USD pro rok 2015 osvobozené od daně USA (manžel a manželka mohou každý čerpat 100,000 USD, dohromady tedy 200,000 USD). Potom můžete nechat zisk překročit tuto částku a odložit daňovou povinnost na tok dlouho, jak budete chtít (pro více informací viz mé články Foreign Earned Income Exclusion).

Můžete se také rozhodnout vytvořit sub-nadaci a přenášet část aktiv z primární panamské nadace např. svým dědicům a vyloučit darovací daň. Tento způsob může snížit výši placených daní v USA a také zůstanou zachovány výhody pro správu majetku. Můžete se také rozhodnout pro nákup drahých kovů nebo fyzického zlata s panamskou nadací.

Lze rovněž využít místní úschovu. Rovněž lze investovat v rámci offshore životního pojištění skrz panamskou nadaci. Tyto investice obvykle vyžadují 2 mil. USD a více, a za předpokladu, že jsou v souladu se zákony USA mohou vyloučit či snížit daň za pasivní příjem.

 • Jedná se o složité téma a v tomto článku jsem jen nastínil tuto problematiku.

Závěr

Pro připomenutí výše uvedeného, hlavní výhody a přínosy panamské nadace na rozdíl od jiných nástrojů pro ochranu aktiv jsou:

 • Osvobození od všech panamských daní ze zisku mimo Panamu
 • Relativně levný provoz
 • Samostatný právní subjekt s oprávněním sjednávat smlouvy, zavazovat se k povinnostem a získávat majetek
 • Nejsou vyžadováni žádní akcionáři, členové, či jednatelé
 • Jakákoliv osoba nebo společnost může založit nadaci ve prospěch kterékoliv třetí strany
 • Aktiva včas převedená do nadace jsou mimo dosah civilních věřitelů
 • Není nutné vést účetnictví a účetní audit
 • Žádné devizové kontroly

 

holdingové struktury panama

Offshore společnosti

Výhody

vstup na mezinárodní trh
daňové úlevy
méně administrativy
vč. vedení účetnictví

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme