• Úvod
 • Bankovní licence
Offshore společnosti

Bankovní licence

Anjouanská offshore banka – tato nová bankovní licenční offshore jurisdikce, nacházející se v Mosambickém průlivu v Indickém oceáně, poskytuje klientům služby mezinárodních obchodních společností, bankovní licenční a offshore služby. Anjouan (Nzwani) je připraven se stát jedním z předních bankovních licenčních offshore center na světě.

Antiguayský offshore bankovní svaz – postup udělení licence a založení lze zvládnout do jednoho měsíce, jakmile je příslušný úřad spokojen se splněním všech předepsaných požadavků. Před udělením souhlasu je třeba předložit účetní závěrku bankovní korporace.

Dominikánská offshore bankovní licence – nesporné výhody zdejší pobočky chtějí využívat přední banky, nadnárodní korporace, konglomeráty a malé a střední podniky, i bohaté fyzické osoby.

Belizské offshore bankovní licence – zákon o offshore bankách umožňuje bankám a dalším obdobným podnikům podnikat v Belize v devizách měně, cenných papírech a aktivech vlastněných osobami, které nejsou rezidenty Belize.

Samojské offshore bankovní licence – Samoa je jednou z lepších offshore jurisdikcí, která v současnosti nabízí omezené offshore bankovní licence. Neomezené licence nemohou získat jiné subjekty, než stávající banky.

Offshore banka na ostrově Svatý Vincenc – na základě hloubkového auditu (due diligence) se na ostrovech Svatý Vincence a Grenadinách vydávají dva typy bankovních licencí.

Offshore banka Svaté Lucie – na Svaté Lucii lze založit banku na základě Zákona o mezinárodních bankách z roku 1999, předpisu, kterým se řídí provozování offshore bank podnikajících ze Svaté Lucie.

Offshore bankovní alternativy

Novozélandská offshore finanční společnost – offshore finanční společnost (OFS) může nabízet bankovní služby fyzickým osobám i korporacím na celém světě, bez omezení pokud jde o počet zákazníků, výše vkladů nebo počet měn.

Švédská úvěrová unie – staňte se majiteli vlastní instituce, která přijímá depozita v Evropské unii. Skvělá alternativa k offshore bankovním licencím.

Panamské offshore společnosti s licencí – Panamská offshore korporace finančních služeb. Na trh byla uvedena nová offshore finanční instituce. Má sloužit obchodním společnostem registrovaným v Panamě, které chtějí získat licenci k poskytování služeb jako je například zpracování plateb, správa kreditních karet, obchodování s kovy, leasing, faktoring atd.

Bankovní sektor a banky vždy byly veřejností i světem obchodu vnímány jako symbol bohatství a ekonomické síly. Totéž platí i o offshore bankách, které lze výhodně zakládat v řadě zavedených, stejně jako v nových, offshore jurisdikcích a finančních centrech. Ve většině jurisdikcí je pro nového žadatele, který chce požádat o bankovní licenci, téměř nemožné založit bankovní společnost, pokud žadatel není uznávanou a váženou mezinárodní bankovní korporací.

Úřady, které chrání daňový sektor před nepříznivými vlivy (často nesmyslným a zmatečným způsobem), což může vzbuzovat pochybnosti, pokud jde o bankovní sektor nebo jeho pověst v příslušné zemi, vymyslely řadu byrokratických a finančních překážek, které vážným zájemcům s nižším kapitálovým zajištěním vůbec berou možnost o bankovní licenci požádat.

Řada zemí požaduje, aby základní kapitál banky dosahoval stovek milionů dolarů, které je často třeba plně splatit před vydáním licence nebo soustředí svou pozornost na subjekty, které již vlastní bankovní licenci v jiné zemi. Přesto má mnoho subjektů, zejména pak mezinárodní holdingové společnosti, zájem o zřízení banky pro potřeby svého holdingu.

Tuto bankovní licenci, která se v mnoha zemích označuje jako „interní”, lze získat standardním způsobem v řadě offshore míst za překvapivě příznivé ceny a za výhodných podmínek. Plná nebo částečně omezená všeobecná nebo mezinárodní bankovní licence je náročnější, pokud jde o požadavky ukládané v souvislosti s výší základního kapitálu, nicméně existují místa, kde lze za přijatelných podmínek získat i tento typ licence.

offshore bankovní licence

Základní typy offshore bankovních licencí

Obecně lze rozdělit offshore bankovní licence na dva základní druhy, které mohou mít řadu dalších poddruhů.

Všeobecná bankovní licence se ve většině jurisdikcí chápe jako licence na poskytování služeb v místě registrace nebo mezinárodních bankovních služeb veřejnosti. Banky se chovají jako jiné bankovní subjekty, mohou přijímat vklady veřejnosti a provozovat běžné bankovní služby poskytované rezidentům i nerezidentům. Ve valné většině zemí se však tato činnost omezuje na poskytování služeb nerezidentům, tj. výhradně na offshore bankovní služby. Tento typ offshore banky se zakládá ve vztahu k poskytování komerčních bankovních služeb v offshore režimu.

Omezená bankovní licence (často označovaná jako „interní” licence) je licence, která omezuje teritoriální činnosti banky, možnost poskytování služeb v zahraničních měnách nebo na určité osoby. Ve většině případů nemohou banky přijímat vklady od veřejnosti a mohou své služby poskytovat pouze subjektům, které jsou uvedeny v bankovní licenci. Tato banka se využívá jako takzvaná korporátní banka pro aktivní řízení cash flow.

Offshore banka, založená tímto způsobem, se může stát kvalitním nástrojem pro:

 • daňové plánování
 • posílení pověsti finanční skupiny nebo holdingu
 • aktivní řízení cash flow
 • vydávání záruk a garancí pro účely výběrových řízení
 • snazší přístup k bankovním údajům o obchodních partnerech a konkurentech
 • snazší přístup na finanční trhy
 • progresivnější financování obchodní činnosti holdingu nebo finanční skupiny
 • zakládání důvěrných a flexibilních bankovních účtů
 • poskytování půjček a úvěrů

Většina offshore bank nepodléhá zdanění, srážkovým daním, kolkovnému, poplatkům a daním z vystavených nebo přijatých šeků nebo jiným formám přímých i nepřímých daní. To pro klienta přináší zcela nové pojetí bankovních služeb, které jsou po řadu let známy jako OFFSHORE BANKOVNICTVÍ nebo MEZINÁRODNÍ SOUKROMÉ BANKOVNICTVÍ.

Dalším významným faktorem offshore bankovních služeb je přísná anonymita a důvěrnost, kterou vítá řada investorů a vkladatelů, kteří mají bankovní účet zřízený na jméno fyzické osoby nebo právnické osoby, která je často i offshore společností. Tyto offshore banky jsou v širokém mezinárodním bankovním společenství plně respektovanými subjekty, což dokládá i skutečnost, že velká většina mezinárodních bank má domicil v daňových rájích, jako jsou Bahamy, Kajmanské ostrovy, Jersey, Guernsey, Labuan, Isle of Man nebo Hong Kong.

Přední bankovní centra s velmi nízkým nebo žádným zdanění a vysoce liberálním prostředím se do značné míry soustřeďují ve třech geografických oblastech – Karibiku, Evropě a Tichomoří. Pravdou je, že právní předpisy se v těchto rozdílných zahraničních jurisdikcích velmi liší a že jedna jurisdikce může být v určitém okamžiku z hlediska podmínek bankovní licence mnohem atraktivnější než jiná jurisdikce, a proto je důležité před výběrem místa provést náležitou analýzu současné situace, k níž lze přistoupit ve spolupráci se specializovanou firmou.

Výhody, které jsou k dispozici vlastníkům soukromých mezinárodních bank, významně převažují nad výhodami většiny ostatních investičních nástrojů, jako jsou investiční fondy, vzájemná investiční sdružení, úvěrová družstva, investiční společnosti atd. Finanční činnost, která je vyhrazena pouze bankám, jako nástroj pro přímý přístup na mezinárodní kapitálové trhy, mezibankovní výhody v podobě mezibankovních půjček a snížení poplatků za výměnu valut, jsou náhle dostupné i fyzickým osobám v postavení vlastníka offshore banky.

Prohlédněte si kompletní ceník bankovních licencí

Hlavní výhody soukromého vlastnictví offshore banky

1. Zisk – všechny banky, ať zahraniční či tuzemské, si půjčují peněžní prostředky od svých vkladatelů za nižší úrokovou sazbu a naopak půjčují peníze dlužníkům za vyšší úrokovou sazbu. Vlastníci soukromé mezinárodní banky získávají peníze nejen od vkladatelů, ale tvoří zisk z možnosti nakládání s hotovostí, která je dostupná pouze bankám.

2. Soukromí – přísné právní předpisy, které se týkají bankovního tajemství v hostitelských zemích, chrání zájmy finančních institucí před neoprávněným vyšetřováním orgánů státní správy, daňových úředníků, osob s právními nároky nebo agresivními korporátními soutěžiteli. Soukromá mezinárodní banka poskytuje ochranu před pokusy o finanční průlom, které jsou v tuzemském bankovním sektoru velmi obvyklé.

3. Daňový ochrana – mezinárodní finanční centra získala pověst zákonných daňových rájů. Vzhledem k tomu, že hostitelské země zdaňují příjem plynoucí z mezinárodních aktivit oprávněných bank v nízké sazbě – eventuálně jej nezdaňují vůbec – soukromá mezinárodní banka může chránit dividendy, obchodní podíly a poplatky za správu svého vlastníka před dávkami ve prospěch daňových úřadů státu, v němž je vlastník rezidentem nebo jehož je občanem.

4. Vlastnictví – vlastnictví offshore banky je zatíženo minimálními byrokratickými požadavky. Soukromou mezinárodní banku lze vlastnit za překvapivě nízkou cenu a vlastník banky současně nepotřebuje řadu bankovních povolení, jako je tomu v případě kontinentálních onshore jurisdikcích. Ve většině případů dostatečné oprávnění představuje zkušenost v tomto odvětví nebo dobré bankovní reference a podnikatelský záměr, které přesvědčí úřady hostitelské země o poctivosti obchodní činnosti.

5. Ochrana aktiv – aktiva uložená ve vaší soukromé mezinárodní bance jsou imunní proti všem rozsudkům a soudním příkazům na propadnutí majetku či jiným rozhodnutím vydaným ve vašem domovském státě.

6. Image – jako vlastník offshore banky vstoupíte do světa soukromých mezinárodních bankéřů. Získáte obdiv (a ve vašich zeměpisných končinách budete čelit i závisti) svých obchodních partnerů a budete vyvolávat dojem bohaté osoby, se kterou se vyplatí obchodovat.

7. Diverzifikace aktiv – nejlepším způsobem zajištění aktiv je jejich geografické rozložení a diverzifikace. Není lepší způsob, jako toto rozložení realizovat, než jejích umístěním v jedné nebo několika soukromých mezinárodních bankách, které můžete vlastnit a provozovat v souladu se svými osobními záměry.

8. Integrace – drtivá většina offshore bank v současnosti nabízí nejmodernější způsoby komunikace a správy účtů, jako je internetové bankovnictví, on-line makléřské služby, e-Commerce a řadu dalších služeb, které jsou dostupné každému klientovi na světě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Vaše offshore banka může být také jedním z průkopníků v oblasti elektronického bankovnictví a podílet se na internetovém podnikání v hodnotě mnoha milionů.

9. Rezervy – řada jurisdikcí nepožaduje vedení kapitálových rezerv. Některé offshore banky nejsou povinny vést rezervy v centrální bance.

10. Regulační překážky – offshore banky se dokážou vyhnout velkému množství drobnějších, jakož i drahým regulačním překážkám, které se vztahují na tuzemské onshore banky.

11. Svobodná volba – offshore banky nejsou nuceny nakupovat určité typy cenných papírů (jako jsou například státní dluhopisy), mohou se svobodně rozhodovat o rozložení svých zdrojů dle vlastního výběru a strategie.

12. Úrok – pro mezinárodní banky neplatí úvěrové stropy, které by jim mohly bránit ve využívání výhod ani požadavky na minimální nebo maximální úrokové sazby vyhlášené centrální bankou.

13. Nová technologie – řadě jurisdikcí utekl technologický pokrok a poptávka po moderních službách. To znamená, že stále existuje řada jurisdikcí, kde banky nemohou poskytovat e-Commerce, platební systémy pro zúčtování plateb prostřednictvím internetu v režimech B2B a B2C. Tato omezení neplatí pro drtivou většinu offshore bank.

Informace požadované ve většině zemí světa od žadatelů o bankovní licenci

 • název banky a její právní forma
 • statut žadatele (ať už jde o založení pobočky zahraniční banky nebo o založení nové společnosti)
 • jména a životopisy jednatelů banky • osvědčení o trestní bezúhonnosti žadatelů a jednatelů
 • bankovní a obchodní reference
 • předložení údajů o hospodářském řízení firmy žadatele (žadatelů)
 • totožnost akcionářů banky
 • údaje o typu emitovaných akcií banky (akcie na jméno, přednostní akcie, akcie bez hlasovacích práv atd.)
 • nominální hodnota vydaných akcií banky a druh použité měny
 • kapitálová struktura a kapitálové zajištění banky
 • kapitálové rezervy banky
 • údaje uvádějící, z jakých zdrojů bude banka investovat
 • doklad osvědčující splacení základního kapitálu (je-li registrována v hostitelské zemi)
 • doklad osvědčují úhradu všech daní, kolkovného a licenčních poplatků
 • údaje o sídle v hostitelské zemi • údaje o registrovaném jednateli nebo zástupci (jsou-li nezbytné)
 • údaje o auditorovi a právním zástupci se sídlem v hostitelské zemi
 • druh zamýšlených služeb, které mají být poskytovány
 • teritoriální oblast působnosti banky
 • způsob ochrany společnost před podvodným nebo trestněprávním jednáním
 • podnikatelský záměr banky (úřady obvykle požadují rozvahu v rozpětí 3 až 10 let)
 • výhody hostitelské země vyplývající z činnosti banky
 • podepsané a podané žádosti o vydání bankovní licence

Služby, které vám můžeme nabídnout

 • analýza jurisdikcí, v nichž založit offshore banku
 • výběr vhodné jurisdikce
 • zpracování veškerých podkladů pro podání žádosti o bankovní licenci
 • založení společnosti, která požádá o bankovní licenci
 • zastoupení vaší společnosti v licenčním řízení
 • poskytování komplexních poradenských služeb spojených s bankovním licenčním řízením
 • poskytování odborné pomoci po získání licence
 • poskytování doporučení ohledně bankovního softwaru pro on-line bankovní služby
 • uvedení banky do provozu
 • proškolení pracovníků banky
 • zpracování podkladů pro banku a její řádný provoz
 • zajištění sídla banky
 • zajištění nostro účtů
 • zajištění telefaxových služeb a služeb Swift

Offshore banka – možnosti jejího využití

Zřízení vlastních bankovních nástrojů
(např. obligací, cenných papírů atd.)

Tyto nástroje lze využívat řadou způsobů. Můžete vystavovat vlastní akreditivy, vkladové listy, pokud jsou kryty peněžními prostředky (v opačném případě by to ve většině jurisdikcí zakládalo na trestný čin podvodu), doporučující dopisy atd.

Podpora firemní image vyplývající z vedení vlastní banky

To může usnadňovat obchodní činnost v mnoha směrech: ať se zabýváte dovozem a vývozem, průmyslovou výrobou, prvotřídními finančními službami, nebo pouze chcete ohromit své obchodní partnery a získat výhodu nad svými konkurenty – je offshore banka zřejmě nejsilnějším obchodním nástrojem, jaký si můžete pořídit.

bankovní licence u offshore banky

Offshore společnosti

Výhody

vstup na mezinárodní trh
daňové úlevy
méně administrativy
vč. vedení účetnictví

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme