• Úvod
 • Zdanění kryptoměn
Kryptoměny

Zdanění kryptoměn

Jak na kryptoměny nahlíží české daňové předpisy? Jak je na ně nahlíženo v zahraničí? V případě, že potřebujete ohledně zdanění kryptoměn poradit, napište nám.

Zisk z kryptoměn je zisk jako každý jiný, a proto ho většina světových jurisdikcí podrobuje dani a dalším poplatkům. Ovšem přístupy se různí, a i na celosvětové úrovni lze naleznout tzv. krypto-ráje, ve kterých je zisk z kryptoměn od daně osvobozen a vlastník kryptoměn ušetřen přílišné regulaci.

Jak je na kryptoměny nahlíženo v daňových rájích ve srovnání s Českou Republikou? Které typické daňové ráje lze považovat za krypto-ráje a které naopak ke kryptoměnám přistupují velice striktně? Na předložené otázky se budeme snažit v následujících řádcích odpovědět. Pro uvedení do kontextu danění kryptoměn v cizích jurisdikcích je nutné nejdříve nastínit právní úpravu v České Republice.

Česká Republika

Kryptoměny nejsou prozatím explicitně v českých daňových zákonech upraveny, je nutné si proto vystačit pouze s metodickými pokyny Ministerstva Financí, Generálního finančního ředitelství a ČNB, které kryptoměny pouze dosazují do již zajetých pravidel.

Dle ČNB nejsou kryptoměny virtuálními penězi, cizí měnou a ani je nelze považovat za obdobu cenného papíru. Jsou pouhou komoditou, na kterou se nevztahují žádné úlevy, osvobození, či další výjimky, které nalezneme například u cenných papírů. Příjmy z prodeje kryptoměn z toho důvodu nelze zařadit do kapitálových příjmů. Veškeré obchody, které na burzách a mimo ně probíhají, spadají pod zbytkovou kategorii – Ostatní příjmy upravené v §10 Zákona o daních z příjmů.

U fyzických osob je aplikována daňová sazba ve výši 15%, v případech vysoko příjmových osob až 23%. Mezi výhody investování jako fyzická osoba patří: menší administrativní zátěž a nižší daňová sazba. Nevýhody tkví především v rozsahu započitatelných nákladů a ztrát oproti právnické osobě, viz níže.

Předmětem zdanění u fyzických osob jsou všechny příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, tedy především1:

 • a) Směna kryptoměny na fiat měnu

 • b) Pořízení zboží či služeb za kryptoměnu

 • c) Směna kryptoměny za jinou kryptoměnu

Tudíž příjem z kryptoměn se nedaní pouze v okamžiku, kdy dorazí FIAT peníze na bankovní účet, jak si většina uživatelů myslí, ale v mnoha případech již při směně kryptoměny za jinou kryptoměnu nebo při nákupu zboží za kryptoměny. Viz příklady.

 1. Uživatel A koupí dva Bitcoiny za fiat měnu. Za půl roku uživatel A své Bitcoiny prodá za fiat měnu se ziskem 20 % = vzniká zdanitelný příjem. Výsledná částka bude po odečtení nákupní ceny podléhat dani.

 2. Uživatel A koupí dva Bitcoiny za fiat měnu. Za půl roku uživatel A své Bitcoiny smění za Litecoiny. V tu chvíli však byla hodnota Bitcoinů vyšší o 20% než při jejich nákupu a uživateli A vzniká zdanitelný příjem, stejně jako v případě, kdyby své Bitcoiny převedl do fiat měny.

 3. Uživatel A koupí dva Bitcoiny za fiat měnu. Za půl roku si uživatel A za své Bitcoiny koupí auto. Hodnota Bitcoinů je opět o 20% vyšší než při nákupu, uživatel A tedy opět zvýšil hodnotu svého majetku a koupí auta mu vzniká zdanitelný příjem.

V případě zmíněných scénářů je situace poměrně jednoznačná a daňový poplatník si jistě dokáže poradit sám. Pokud se však uživatel ocitne v situaci složitější, doporučujeme vyhledat služby odborníka.

Ptáte se například, jak je možné kontrolovat a dokládat každou provedenou směnu kryptoměny za jinou kryptoměnu v rámci burzy (ba dokonce pokud je používán trading bot, který provádí transakce ve vyšším počtu za vás)? Na dané otázky hledají přesnou odpověď i naše finanční úřady a my se zatím musíme snažit zaznamenávat každou jedinou transakci, v rámci které dojde ke zvýšení našeho majetku. To, že je zákon aktuálně ne zcela správně formulovaný, neznamená, že jej můžeme ignorovat.

U právnických osob je stejně jako u fyzických zdaňováno veškeré navýšení majetku, nicméně vyšší sazbou 19%. Doporučujeme si vytvořit interní směrnici pro oceňování kryptoměn z důvodu snazšího zanesení jednotlivých transakcí a faktur do účetnictví.

Mezi výhody investování skrze právnickou osobu je možnost započítávat ztrátu z předchozích let se ziskem následujícího roku, možnost kompenzace zisku z kryptoměn například se ztrátou z prodeje akcií nebo jiné podnikatelské činnosti (u fyzických osob je to pouze v rámci kryptoměn navzájem) a také lze uplatnit širší spektrum nákladů souvisejících s obchodováním.

Kryptoměny a DPH

Evropský soudní dvůr v rozsudku Skatteverket v. David Hedqvist vyslovil názor, že směna kryptoměn, ať už na burze, nebo u směnárny, je od DPH osvobozená. Tudíž většina z nás si může oddechnout a alespoň v oblasti DPH Evropskému soudnímu dvoru poděkovat. Pozor, to však neplatí pro těžbu kryptoměn, kde situace stále není zcela vyjasněná.

Je ale nutné mít na paměti, že pokud vaše příjmy nepodléhají DPH, potom si nelze DPH z nákladů na tyto příjmy ani uplatnit. Jste-li v situaci, kdy máte několik příjmů, z nichž jsou některé s DPH a některé od DPH osvobozené, musíte krátit veškeré náklady tzv. koeficientem (podrobněji v Zákonu o DPH).

zdanění kryptoměn v čr

Kryptoměny vs. anonymita a kontrola finančního úřadu

Kryptoměny nejsou zdaleka tak anonymní, jak si většina jejich uživatelů myslí. Veškeré transakce u většiny kryptoměn jsou dohledatelné na blockchainu a pohyb prostředků lze sledovat. (Výjimkou jsou některé alternativní kryptoměny, které mají upravený zdrojový kód pro zvýšení anonymity, například Monero.)

Stále nízká míra regulace umožňuje uživatelům poměrně snadno získat svou kryptoměnovou adresu anonymně, problém však přichází v okamžiku převedení kryptoměny do FIAT měny, nákup zboží atd. Anonymní adresa bude tak ve většině případů propojena s osobou a vzniká stopa, která může být pro finanční úřad posléze lehce dohledatelná.

Finanční úřady se snaží s novými technologiemi držet krok a pomalu se adoptují na nově vznikající odvětví. Realita je však dnes taková, že pokud si dá někdo opravdu záležet na zakrytí svých kryptoměnových příjmů je pravděpodobnost k odhalení minimální.

Uživatel musí mít ale na paměti, že z hlediska daňových zákonů má každý povinnost přiznat své příjmy a tyto příjmy zdanit. Skutečnost, že dnes finanční úřad není vždy schopen kontrolovat kryptoměnové příjmy, neznamená, že v průběhu následujících let se situace nezmění. Finanční úřady můžou daň doměřit až několik let zpětně a uživatel se za několik let může ocitnout v situaci, kdy bude muset veškeré daně doplatit plus tučné penále spolu s úrokem z prodlení.

Spíše než doufat v neschopnost finančního úřadu a snažit se za hranou zákona své prostředky skrýt, doporučujeme vyhledat odborníka. Ten vám pomůže naleznout řešení, které bude v souladu se zákonem a vám ušetří mnoho probdělých nocí.

Znalost zahraničních jurisdikcí na poli mezinárodního zdanění nám umožňuje pro naše klienty pracující s kryptoměnami najít to nejoptimálnější řešení umožňující našim klientům „vytěžit z kryptoměn co nejvíce. Pokud se ocitnete v situaci, se kterou si sami nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit.

UK

Před popsáním sytému zdanění kryptoměn ve Spojeném Království je vhodné přiblížit tzv. Capital Gains Tax, která se od české daně z kapitálových příjmů liší a pro pochopení zdanění kryptoměn v UK je klíčová.

Capital Gains Tax

Capital Gains Tax je daň ze zisku fyzických osob, který plyne z prodeje (nebo jiného způsobu převodu2) drženého aktiva, které v rámci vaší držby nabylo na hodnotě. Zdaňována je částka, o kterou se po prodeji navýšil váš majetek oproti momentu koupě daného aktiva.

Pro daňový rok 2021/2022 jsou sazby daně z kapitálových výnosů:

 • 10% (18% u rezidenčních nemovitostí) na celý Capital gain, pokud je váš celkový roční příjem nižší než 50 270 GBP

 • 20% (28% u rezidenčních nemovitostí) na celý Capital gain, pokud je váš celkový roční příjem nad prahovou hodnotou 50 270 GBP

Fyzické osoby mají daňovou úlevu z Capital gains do výše 12 300 GBP. Pokud pak vaše Capital gains nedosáhly výše 12 300 GBP, jsou vaše zisky osvobozeny od daně.

UK a kryptoměny

Zprvu je důležité podotknout, že HMRC3 nepovažuje žádný ze současných typů kryptoměn za peníze nebo měnu, ale pouze za formu aktiva či komodity (stejné jako v ČR). HMRC jde v tomto směru však dále než české instituce a krypto aktiva rozděluje do několika skupin: Exchange tokens, utility tokens, security tokens a stable tokens. Pro uvedení do tématu však není důležité se nyní podrobně zabývat rozdíly mezi nimi, základní pravidla se použijí pro všechny obdobně.

zdanění kryptoměn UK

Zdanění kryptoměn u fyzických osob

Převod kryptoměny na fiat měnu, výměna kryptoměny za jinou kryptoměnu a koupě zboží či služeb za kryptoměnu (stejný přístup jak v ČR) jsou dle HMRC vše zdanitelnými operacemi podléhající Capital Gain Tax, sazby viz výše. Na rozdíl od české právní úpravy si zde mohou fyzické osoby započíst ztrátu až čtyři roky zpětně.

V případě těžby, odměn za potvrzení transakce, donatů nebo mzdy vyplácené v kryptoměně podléhají fyzické osoby dani z příjmu, stejně jako kdyby výdělky byly ve fiat měně. Stejně tak jako příjmu ve fiat měně budou povinni odvádět tzv. national insurance contribution.

Daň z příjmu se může vztahovat také na případy, kdy fyzická osoba provozuje podnikatelskou činnost související s kryptoměnami, která generuje zdanitelné obchodní zisky.

Daň z příjmu fyzických osob je ve Spojeném království progresivní a pohybuje se od 20% výše.

Zdanění kryptoměn u právnických osob

V případě právnických osob se u zisku z činností související s kryptoměnami neuplatní Capital Gains Tax, ale Corporate tax, která je ve výši 19%. Mezi krypto-činnosti generující zisk budou patřit především:

 • nákup a prodej kryptoměn,

 • těžba,

 • poskytování zboží nebo služeb výměnou za kryptoměny,

 • výnosy z dalšího obchodování s kryptoměnami.

Pro účely účetnictví musí být kryptoměny vždy převedeny na fiat měnu a HRMC doporučuje vést důkladné záznamy transakcí a faktur.

UK a DPH

Uplatní se stejné podmínky jako v České Republice

Hong Kong

Dříve než bude rozebráno zdanění kryptoměn, je vhodné opět nastínit daňový systém Hong Kongu jako takového.

Hong Kong nezná Capital gain tax a za obvyklých okolností tedy zisky z prodeje majetku drženého jako tzv. capital assets nepodléhají dani. V případě jiných příjmů půjde u fyzických osob o daň z příjmu a v případě právnických o daň z profitu.

Podle hongkongského daňového zákona jsou „zisky plynoucí z prodeje capital assets“ mimo rozsah daně z příjmu a daně z profitu. Jinými slovy, pokud byla komodita pořízená jako dlouhodobá investice a bude podřazena pod pojem capital assets, zisk z prodeje nebude předmětem daně. Na druhou stranu, pokud měl nákup a prodej komodity povahu obchodování/trading, bude zisk vyčíslitelný na dani z příjmu či dani z profitu.

Při určování, zda bylo aktivum získáno jako capital assets nebo v rámci obchodování na burze, budou finanční úřady zkoumat:

(1) záměr daňového poplatníka v době pořízení,

(2) délku držby komodity před prodejem.

Obecně platí, že pokud daňový poplatník koupí komoditu a prodá ji během krátké doby, řekněme do 2 let, je pravděpodobnější, že výnos bude předmětem daně z příjmu. Ani však dlouhá doba držení není vždy rozhodujícím faktorem.

Hong Kong a danění kryptoměn

Protože Hong Kong nemá pro kryptoměny speciální daňové kategorie, uplatní se výše zmíněné.

Zdanění zisků (a ztrát) plynoucích z kryptoměn bude záviset (jak bylo výše nastíněno) na určení, jakým způsobem jsou aktiva využívána v rukou daňových poplatníků. Daňoví poplatníci, kteří s kryptoměnami podnikají, přijímají za účelem prodeje zboží nebo služeb nebo pouze obchodují na burzách, budou vždy podrobeni dani z příjmu/profitu4.

Naopak investoři, kteří budou držet kryptoměny pro účely dlouhodobých investic, své výnosy od daně ušetří. V jakých případech bude krypto aktivum považována za capital assets a kdy pouze za předmět obchodování není zcela jednoznačné a je na hongkongských finančních úřadech, aby tuto hranici svou praxí definovaly.

Důležité z hlediska hongkongských daňových pravidel je ovšem skutečnost, že předmětem daně z příjmu a daně z profitu jsou pouze zisky pocházející z Hongkongu. Zisky generované vně Hong Kongu dani nepodléhají. Pokud tedy hongkongská offshore společnost bude obchodovat na české krypto burze, nebudou zisky z obchodování předmětem hongkongské daně.

Jde opět o věcnou otázku a každý jednotlivý případ může vyžadovat analýzu toho, kde byly prováděny činnosti vytvářející zisk.

Gibraltar

I přes poměrně rozvinutou právní regulaci kryptoměn na území Gibraltaru, gibraltarská daňová legislativa zacházení s kryptoměnami konkrétně neupravuje. Daňoví poplatníci poté musí vycházet z pokynů a metodik finančních úřadů ve spojení s obecnými zásadami současných daňových zákonů.

V Gibraltaru v současné době neexistuje Capital gains tax, daň z přidané hodnoty, darovací, dědická či daň srážková. Pro danění kryptoměn v rámci společností bude poté relevantní pouze daň z příjmu právnických osob, která činí výši 10% splatná ze zisků, které pocházejí z příjmů plynoucích z Gibraltaru nebo od nich odvozených. Společnost, která získává příjem ze zahraničního zdroje, který nesouvisí s podnikáním na území Gibraltaru, nemůže tento příjem danit dle gibraltarských daňových zákonů.

U fyzických osob se u zisku souvisejícího s kryptoměnami uplatní daň z příjmu fyzických osob, jejíchž sazba se vypočítává na základě výše příjmu. Pro účely tohoto článku postačí pouze informace, že se sazba pohybuje kolem 20%.

Pokud daňový poplatník neprokáže, že kryptoměna byla pořízena jako dlouhodobá investice a jako tzv. capital asset osvobozena od daně, bude jeho zisk plynoucí z činností související s kryptoměnami vždy převážně předmětem daně korporátní (právnické osoby) nebo daně z příjmu (fyzické osoby).

1. Pořizovací cenu kryptoměn je potřeba stanovit pomocí účetních metod, a sice FIFO nebo vážený aritmetický průměr. Investor bude ve vlastním zájmu volit metodu výpočtu, která povede k nejvyššímu ocenění prodávaného kryptoměn.

2. Například darování, směna, získání za náhradu a další

3. HM Revenue and Customs

4. U fyzických osob je v Hong Kongu daň z příjmu progresivní a pohybuje se od 2% po 17% v závislosti na výši příjmu. Právnické osoby podléhají dani z profitu, která je u menších společností 8,25% a větších společností 16,5%.

jak na zdanění kryptoměn

Kryptoměny

Výhody

Provedeme Vás světem kryptoaktiv
Držíme krok s technol. pokrokem
S námi může být krypto-vizionář každý

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme