Legislativa proti praní špinavých peněz na území České republiky opět přitvrzuje

Datum: 30.3.2020

V tuto chvíli probíhá projednávání pro budoucnost dosti významné legislativy, a to zákona o evidenci skutečných majitelů. Tento právní předpis je ve své podstatě odrazem posledních požadavků stanovených V. a VI. AML směrnicí. Přijetí zákona v jeho současné podobě totiž razantně ztíží pozici potenciálním pachatelům trestné činnosti, a to nejenom v oblasti praní špinavých peněz, ale v případě finanční kriminality obecně. Absence povinné evidence skutečného majitele totiž dává prostor pro skrytí trestné činnosti někde uvnitř vlastnické struktury společnosti.

Zákon nově zavádí pojem koncového příjemce. Jedná se o osobu, která může mít přímo nebo prostřednictvím jiného významný prospěch z činnosti společnosti a která tento prospěch dále nepředává. Za uplatňovaný koncový vliv se považuje jakékoli jednání, kterým se bez pokynů jiného přímo nebo prostřednictvím jiného může uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě. Skutečným majitelem pak bude osoba, která bude koncovým příjemcem výhod společnosti či v ní bude uplatňovat koncový vliv.

Pro obchodní korporace pak zákon pracuje s domněnkou koncového příjemce jakožto:

a) fyzické osoby mající přímo nebo zprostředkovaně podíl na prospěchu, který je vyšší než 25 %,

b) fyzické osoby považované za ovládající osoby dle zákona o obchodních korporacích, např. podíl na hlasovacích právech či na základním kapitálu převyšující 25 %,

c) osoby ve vrcholném vedení, přičemž se za takovou považuje osoba zajišťující každodenní řízení společnosti, která je členem statutárního orgánu či je mu přímo podřízena.

Údaje by se do evidence měly zapisovat formou tzv. automatického průpisu, tj. skrze systémy veřejné správy. V případě, kdy by však automatický průpis znamenal zapsání skutečného majitele v rozporu se skutečným stavem, musí tak povinná osoba zápis změnit (resp. automatický průpis nepovolit), jinak se dopustí deliktu.

Nový zákon zavádí mnoho dalších novinek či upřesňuje fungování celého systému, což bude předmětem dalších článků. Pro tuto chvíli je však třeba zdůraznit, že je zákon teprve ve fázi schvalovacího procesu, a tudíž ještě může dostát řady podstatných změn.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme