Česká republika uzavřela s Jižní Koreou smlouvu o zamezení dvojího zdanění

Datum: 2.3.2020

Koncem minulého roku uzavřela Česká republika s Jižní Koreou novou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Mezi odbornými kruhy se hovoří o zcela jasném důvodu, a to expanzi jihokorejského průmyslu na území střední Evropy. Tato smlouva tak nahradila dosavadní dokument z roku 1992. V případě srážkové daně se nově zavedený způsob uplatní již na příjmy připisované nebo vyplacené k 1. 1. 2020. U ostatních daní se pak tento režim aplikuje na zdaňovací období počínaje 1. 1. 2020 či později.

Smluvený režim obsahuje následující výhody:

  • > dividendy budou podléhat zdanění ve státě zdroje maximálně do výše 5 %, přičemž tento režim se nově týká jak právnických, tak fyzických osob jakožto adresátů dividendy,
  • > je prodloužen časový test pro stanovení stálé provozovny z 9 na nových 12 měsíců,
  • > v rámci vyplácených úroků tyto nově budou podléhat zdanění ve státě zdroje, a to ve výši 5 %, namísto původních 10 %,
  • > z hlediska licenčních poplatků nedochází k žádné změně. Nadále jsou tak sazbou o maximální hodnotě 10 % daněny ve státě zdroje patenty, ochranné známky a průmyslová zařízení, přičemž ostatní autorská práva zůstávají od daně osvobozena,
  • > je stanovena možnost zdanění prodeje cenného papíru či podílu na společnosti ve státě zdroje, pokud je v tomto státě daná společnost daňovým rezidentem a její majetek je tvořen alespoň z 50 % nemovitým majetkem na území tohoto státu,
  • > korejská společnost může při zdanění dividend od českého rezidenta v rámci zápočtu uplatnit srážkovou daň i daň ze zisků společnosti, která dividendy vyplácí, a to v případě, kdy vlastní alespoň 25% podíl na hlasovacích právech.

Smlouva také kopíruje mezinárodně uznávané pravidlo, které stanoví, že výhody v této smlouvě obsažené nelze využít v situaci, kdy daná transakce či přeshraniční uspořádání byly uskutečněny právě z důvodu získání těchto výhod. Bude tedy třeba pečlivě prokázat ekonomický smysl těchto skutečností.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme