Britské Panenské ostrovy zavádí novou povinnost pro společnosti

Datum: 11.12.2023

V lednu 2023 došlo na Britských Panenských ostrovech (BVI) ke změně zákona o obchodních společnostech. Ta s účinností k prvnímu lednu příštího roku přináší novou povinnost pro společnosti založené podle práva BVI – podávat roční přehled o finančním majetku (zprávu). Z pohledu českého práva půjde o jakousi zjednodušenou formu účetní závěrky. Tyto nové požadavky mají za cíl zlepšit transparentnost a správu společností v BVI a mj. také ochránit tuto jurisdikci před opětovným zařazením do unijního seznamu zemí nespolupracujících v daňové oblasti.

Nová legislativa stanoví společnostem registrovaným na BVI povinnost podávat zprávu, a to vždy zpětně k předchozímu fiskálnímu roku. Tato povinnost má několik výjimek. Zprávu nemusí podávat: veřejně obchodované společnosti; entity regulované BVI FSC (BVI Financial Services Commission – regulátor, pod kterého spadají zejména společnosti poskytující finanční a pojišťovnické služby); subjekty, které už zprávy podávají BVI Inland Revenue; subjekty, které zahájí likvidaci před termínem pro podání zprávy; tyto všechny subjekty jsou osvobozeny od povinnosti podat zprávu.

Nově si také společnosti budou moci zvolit jiný fiskální rok než ten, který mají nyní. To může zjednodušit administrativu, neboť registrovaní agenti (správci offshorových společností) mohou zprávu podat spolu s obnovením registrace (tzv. renewal date) dané společnosti, což zefektivní komunikaci agentů se společností.

Kdo dodá dokumenty včas, vyhne se pokutě i dalším sankcím

Společnosti jsou povinné podat zprávu do 9 měsíců od skončení prvního fiskálního roku, který začal 1. ledna 2023 nebo později (např společnost, jejíž fiskální rok začal 1. ledna 2023, musí podat do 30. září 2024, společnost, jejíž fiskální rok začal 1. února 2023, musí podat výkaz do 31. října atd.). Zpráva přitom nemusí být auditovaná, autority ale mohou auditovanou zprávu výslovně vyžádat.

Pokud společnost nepodá zprávu ve stanovené lhůtě, registrovaný agent má povinnost do 30 dnů od uplynutí lhůty nahlásit tuto skutečnost BVI Inland Revenue. Společnosti v takovém případě hrozí pokuta až do výše 5 000 USD. Zároveň v takovém případě společnost přichází o možnost získání výpisu z obchodního rejstříku BVI a další služby, které státní správa registrovaným subjektům poskytuje. V neposlední řadě je v případě nesplnění těchto povinností vysoce pravděpodobné, že správce daně zahájí daňovou kontrolu, což přinejmenším navýší administrativní zátěž.

Podání roční zprávy je tedy vedle řádného obnovování registrace a souvisejících poplatků dalším krokem nezbytným pro správný a hladký průběh podnikání. Doporučuje se také, aby zprávu podepsal alespoň jeden z jednatelů – ještě více to podpoří integritu informací v ní obsažených a umožní s dokumentem dále pracovat, bude-li toho v budoucnu zapotřebí. Včasné a bezchybné podání zprávy je nezbytné pro zachování dobrého jména společnosti nejen před autoritami BVI. Její obsah ovšem nebude veřejně přístupný.

Jako Vaše registrační agentura známe podrobně nové požadavky a respektujeme dané termíny – na nové povinnosti Vás nejen včas upozorníme, ale můžeme pro Vás připravit i zprávu, která bude splňovat všechny požadavky legislativy BVI a ochrání Vás tak před pokutami a zbytečnými komplikacemi ve Vašem podnikání. Více o společnostech v jurisdikci BVI si přečtěte zde.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme