Velká Británie

Založení společnosti ve Velké Británii

Společnost ve Velké Británii je díky svému jednoduchému procesu založení, nízké ceně a nákladům na chod firmy dobrým řešením pro ty, kteří potřebují renomovanou evropskou společnost a zároveň příznivé daňové prostředí pro své podnikání (zejména ve vztahu k UK „offshore“ zámořským územím). I z těchto důvodů můžeme Velkou Británii nazvat malým daňovým rájem.

Hlavní město: Londýn

Úřední jazyk: angličtina
Měna: libra šterlinků – GBP

Popis a výhody britské jurisdikce

 • vysoká mezinárodní prestiž anglických společností
 • nejběžnější právní forma anglické společnosti se nazývá LTD (obdoba českého s.r.o.)
 • na pozici ředitele musí mít každá společnost alespoň jednu fyzickou osobu, ta může být i nerezidentem
 • akcionářem může být fyzická i právnická osoba, rovněž možnost obsadit nerezidentem Velké Británie
 • obchodní rejstřík je veřejně přístupný
 • povinnost vedení účetnictví
 • povinnost odevzdávat každoročně britskému finančnímu úřadu roční uzávěrku, bilanci ke konci účetního období a výkaz zisků a ztrát, případně komentovaný auditorem registrovaným ve Velké Británii
 • povinnost odevzdávat výroční zprávu (Annual Report)
 • daň z příjmu anglické offshore společnosti se odvíjí od výše zisku společnosti, většinou se pohybuje okolo 20%

Spojené království a EU

Vztah Evropské unie a Spojeného království se změnil 23. června 2016, kdy Spojené království ohledně svého členství v EU uspořádalo referendum. Pro vystoupení z EU se vyslovilo 52 % voličů (48 % bylo pro setrvání v Unii).

Spojené království 29. března 2017 oznámilo Evropské radě, že hodlá vystoupit z EU a oficiálně tak využilo článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Na počátku roku 2020 byla poté Evropskou unií ratifikována Dohoda o vystoupení.

Spojené království vystoupilo z Evropské unie 31. ledna 2020 o půlnoci (SEČ), kdy tato dohoda vstoupila v platnost, a stalo se třetí zemí. Tím začalo přechodné období, které trvalo do 31. prosince 2020.

Dne 24. prosince 2020 EU a Spojené království odsouhlasily dohodu o obchodu a spolupráci, která přetváří jejich budoucí vztahy. Všech 27 členských států dohodu schválilo 29. prosince 2020. Dne 31. prosince 2020 byla dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím následně zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Mezinárodní smlouvy – offshore Velká Británie

Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu Velká Británie má tyto smlouvy podepsány. Praktický význam těchto dohod pro majitele offshore společností z Anglie je zejména v tom, že v případě, kdy je podezření na praní špinavých peněz či financování terorismu ze strany offshore firmy registrované v Anglii, tak její registrační agent může předat osobní údaje osob účastnících se na společnosti – tedy v případě nominee služeb skutečných vlastníků offshore firmy – a základní popis její činnosti svým nadřízeným orgánům, které je v rámci mezinárodní pomoci postoupí dále, např. i do ČR.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR

Tato smlouva je uzavřena. Při přímých platbách z ČR do Velké Británie se srážkové daně uplatňují pouze v případech, nestanoví-li tato mezinárodní smlouva jinak. Anglická offshore společnost je tedy v případech stanovených mezinárodní smlouvou vhodná pro přímý prodej zboží či služeb do České republiky. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Velkou Británií a ČR je velmi široce pojatá a výhodná pro možnosti daňové optimalizace.
Na základě této smlouvy se i vzájemně vyměňují daňově relevantní informace mezi oběma státy – tedy Velkou Británií i Českou republikou.

Smlouva o výměně daňových informací s Českou republikou

Není uzavřena.

Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Je uzavřena – Velká Británie je jejím signatářem.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s ostatními daňovými ráji

Velká Británie jako jedna z mála evropských zemí má uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění i s jinými daňovými ráji, zejména se svými bývalými koloniemi. Díky této skutečnosti je možné částečně přenést daňovou povinnost z Anglie na daňový ráj, kde je nulová daň z příjmu.
 

Nejčastější využití britské společnosti

 • holdingová, mateřská společnost, jiné, např. české společnosti za účelem anonymity vlastnictví a vysoké prestiže
 • obchod se zbožím a službami

Ve Velké Británii platí standardní sazba daně z příjmu právnických osob ve výši 28 %. Pro holdingové společnosti platí u dividendového příjmu částečná úleva. Zjednodušeně řečeno si britská společnost může započíst daň již odvedenou v zemi, odkud jsou dividendy vypláceny. V převážné většině jsou však pro holdingové společnosti upřednostňovány země jako Malta, Kypr či Nizozemsko, které nabízejí úplné osvobození dividend a kapitálových příjmů.

Nejčastějším prvkem optimalizace přes společnosti z Velké Británie je notoricky známý koncept „Principal & Agent Company“, pomocí kterého lze daňové zatížení příjmu zredukovat až na efektivní sazbu kolem 1,5 %.

Dalším pozitivním efektem, který britská společnost typu Ltd. může nabídnou je anonymita vlastníka. Ltd. společnosti mohou totiž vydat akcie na majitele. Díky tomuto prvku ochrany identity koncového vlastníka jsou Ltd. společnosti používány pro akvizice a držbu podílů v jiných společnostech nebo vlastnictví nemovitostí.

Zahraniční investor a vlastník se sídlem např. v Londýně je rozhodně dobrou vizitkou, která má nesporný efekt při vyjednáváních všeho druhu. Společnost rezidentní v Británii může při splnění podmínek využít i Mezinárodních smluv o ochraně investic, které má Velká Británie podepsány s jinými zeměmi včetně České republiky.Velká Británie je státem, který má uzavřeno 112 Smluv o zamezení dvojího zdanění, čímž aspiruje na světový unikát. Smlouva s Českou republikou stanoví snížené sazby srážkových daní na 5 % u dividend, 0 % u úroků a 10 % u licenčních poplatků.

Díky 0% srážkové dani na výplatu úroků mezi Británií a ČR jsou Ltd. společnosti vhodným prvkem pro optimalizaci služeb v oblasti poskytování půjček. V tomto ohledu je velkým konkurentem Malta, která má flexibilnější a administrativně mnohem méně náročný systém.

Můžeme říci, že Velká Británie byla a je dlouhodobě jasně preferovanou zemí pro vybudování struktur pro mezinárodní daňovou optimalizaci. Nicméně mnoho zemí s anglosaským právem se v Británii poučilo a převzali některé pozitivní prvky. Velké Británii tak vznikla silná a početná konkurence, která navíc těží z maximálně liberálního a flexibilního prostředí, což se nedá právě říci o britském, v mnoha bodech již zkostnatělém, systému.

Země jako Malta, Kypr, Irsko nebo i Nový Zéland převzaly základní metodu britské optimalizace a uvedli v život vlastní „Principal & Agent“ model s nízkým zdaněním. Bude zajímavé nadále sledovat trend, který bude ve Velké Británii vykazovat.
 

Využití LLP (společnosti s ručením omezeným) Spojeného království

Občané mimo Spojené království mohou za určitých okolností využít LLP jako daňově efektivní nástroj pro mezinárodní obchod.

Zdanění

LLP formy společností ve Spojeném království jsou daňově transparentní. Jinými slovy, členové LLP ve Spojeném království jsou zdaňováni jako by byli společníci společnosti.Příjmy a kapitálové zisky jsou tudíž považovány za příjmy a zisky členů, jak jsou stanoveny ve společenské smlouvě. Pokud členové nemají trvalé bydliště ve Spojeném království a příjmy a zisky nepochází ze zdroje nebo z obchodu ve Spojeném království, pak nejsou zatíženy žádnou daňovou povinností ve Spojeném království.

Existují některá ustanovení proti vyhýbání se daním, která mají zajistit, že LLP nebude využívána ke snížení daně Spojeného království, která by jinak mohla být splatná.

Hlavní charakteristiky LLP

 • Korporace s ručením omezeným
 • Nevyžaduje ustanovení o předmětu podnikání, a tudíž může provádět širokou řadu činností
 • Zapsaná v Rejstříku společností v Anglii a Walesu a má sídlo ve Spojeném království
 • Není vyžadováno zakládání společenské smlouvy (zakladatelské smlouvy)
 • Musí mít minimálně dva členy (žádný nemusí mít trvalé bydliště ve Spojeném království)
 • Není zde žádný požadavek na základní kapitál a není požadován minimální vklad do základního kapitálu
 • Přijímání rozhodnutí je flexibilní a řídí se společenskou smlouvou
 • Nejsou zde žádní jednatelé či tajemník. LLP je kontrolována svými členy. Dva ze členů musí být určení členové, kteří budou mít zvláštní odpovědnost za soulad LLP se zákonem
 • Jakýkoli člen je oprávněn zavazovat LLP, avšak toto může být omezeno společenskou smlouvou
 • Razítko společnosti je volitelné
 • Výroční zpráva a účetní závěrky musí být zakládány do Rejstříku společností. Převyšuje-li zisk částku £200.000, musí být zveřejněna částka, která náleží členovi s největším podílem na zisku
 • Audit je vyžadován pouze v případě překročení více než dvou z následujících limitů: – více než 50 zaměstnanců – obrat větší než £6.5 milionů – hrubá aktiva více než £3.26 milionů
 • Musí být obchodním podnikem provozovaným pro zisk.

Struktura pro obchodování mimo Spojené království, s členy s trvalým bydlištěm mimo Spojené království

Ve výše uvedeném příkladu máme Guernseyskou společnost a společnost Spojeného království, která je řízena z ostrovů Channel Islands, obě jsou členy (společníky) LLP Spojeného království. LLP Spojeného království bude mít adresu ve Spojeném království a bude zakládat účetní závěrky a výroční zprávy do Rejstříku společností.

Bude obchodovat mimo Spojené království, jakož i přijímat provize a odměny za poradenské služby. V našem příkladu by Guernseyská společnost obdržela 95% zisku, a jelikož není daňovým rezidentem Spojeného království, ve vztahu k tomuto příjmu se neuplatní žádná daňová povinnost ve Spojeném království.

Společnost Spojeného království na druhé straně bude mít právo na 5 % zisku, ze kterého bude platit korporátní daň ve výši 25 % v roce v prvním roce podnikání, 24 % v roce v druhém roce podnikání a dále 23 %, po odpočtu výdajů společnosti.

Ačkoli se pro členy LLP nevyžaduje, aby měli trvalé bydliště ve Spojeném království, společnost Spojeného království s jednateli mimo Spojené království sem byla zahrnuta. To je z důvodu stanovení nějakého daňového základu, neboť ačkoli by záležitosti společnosti byly zcela řízeny mimo Spojené království, zisky společnosti Spojeného království, představující 5 % příjmu po odečtení výdajů na provozování společnosti, by podléhaly korporátní dani.

Máte zájem o založení společnosti ve Velké Británii? Kontaktujte nás.Založení společnosti ve velké británii

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme