Podílové fondy

Podílový fond je jedním z investičních nástrojů, o kterých lze říci, že v sobě mají automaticky zahrnutou určitou míru diverzifikace. Co to je podílový fond, jak přesně funguje a jaké výhody může svým investorům nabídnout? Přečtěte si o tom v našem článku.

Podílové fondy jsou investiční nástroje, které jsou tvořené společnými prostředky několika investorů. Jejich účelem je investování do akcií, dluhopisů, různých instrumentů finančního trhu a dalších aktiv. Podílové fondy jsou spravovány finančními manažery. To jsou profesionálové z prostředí finančního trhu, kteří zodpovídají za investování dostupného kapitálu podílových fondů. Snaží se zabezpečit kapitálové zisky a příjmy podílového fondu, a tedy i prospěch zúčastněných investorů, kteří se rozhodli zrovna pro ten podílový fond, který konkrétní manažeři spravují.

Portfolio podílového fondu je přitom vytvořené a spravované takovým způsobem, aby splnilo investiční cíle uvedené v prodejním prospektu podílového fondu. Těmito cíli bude obecně zhodnocení prostředků, které investoři do fondu vložili – míra tohoto zhodnocení se pak bude lišit podle typu aktiv, se kterými budou manažeři v podílovém fondu pracovat, o tom však až na následujících řádcích.

Fungování podílového fondu

Jak fungují podílové fondy? Jednou z hlavních výhod podílového fondu je, že i drobným investorům poskytuje přístup k profesionálně spravovaným a diverzifikovaným portfoliím s akciemi, dluhopisy a dalšími cennými papíry. Takový podílový fond může jít dokonce i za hranice cenných papírů – manažeři podílového fondu mohou za určitých podmínek investovat třeba i do komodit, nemovitostí či devizových hodnot. Zvláštní kapitolou je potom tzv. zastřešovací fond – podílový fond, do kterého jeho manažeři vložili podílové listy jiných podílových fondů. V rámci jednoho podílového fondu se každý investor účastní rovným dílem (resp. podle počtu podílových listů, které zakoupil) na ziscích a ztrátách fondu. Co je to ale ten podílový list?

Podílový list

Podílový list se v lecčems podobá akcii. Jedná se o cenný papír, jehož zakoupením může investor vstoupit do podílového fondu a podílet se tak na jeho výnosu. Na rozdíl od akcie ovšem podílník s nákupem podílového listu nezískává možnost ovlivnit činnost podílového fondu (tak jako akcionář, který s akcií obvykle získává i hlasovací právo) – ta zůstává v rukou manažerů podílového fondu.

Investor neboli podílník tedy s koupí podílového listu získává část hodnoty fondu (která by měla ideálně růst díky činnosti manažerů fondu). Prospekt podílového fondu určuje, co se bude dít se ziskem podílového fondu. Mohou nastat dvě situace – buď jej manažeři podílového fondu dále reinvestují, aby zvýšili hodnotu podílového fondu (a tedy i jednotlivých podílových listů), nebo jej podílníkům vyplatí ve formě dividend. Druhá varianta bývá méně častá, pravidelné vyplácení dividend je totiž méně výhodné z daňového hlediska a také administrativně náročnější.

Jak může investor získat své prostředky z podílového listu zpět? Jeho prodejem. Podílové listy je možné obchodovat na kapitálových burzách. Pro takový prodej je samozřejmě nutné, aby se poptávka sešla s nabídkou a na kapitálové burze byl o konkrétní podílový list (resp. o fond, k němuž se podílový list vztahuje), zájem. Výjimku tvoří tzv. otevřený podílový fond. Ten je pro investora výhodný v tom, že pokud si investor přeje svůj podíl prodat investiční společnosti, která podílový list vydala, ta jej od něj musí odkoupit. Odkoupí jej za cenu dle aktuálního kurzu podílového listu, přičemž je zpravidla součástí také poplatek. Za cenu tohoto poplatku se ovšem investor nemusí obávat, že by prostředky ze své investice do podílového fondu nemohl relativně rychle získat zpět, pokud si bude přát ukončit investování do podílového fondu. Investiční společnosti mají ze zákona povinnost odkoupit podílový list do 15 dnů.

Výkon podílového fondu

Podílový fond investuje do široké škály cenných papírů a dalších aktiv a jeho výkon se posuzuje na základě změny v celkové kapitalizaci trhu pro daný fond. Z výkonu můžeme určit aktuální kurz podílového fondu.

Celkový výkon podílového fondu je tedy odvozen od souhrnného výkonu všech jeho podkladových investic. Podílové listy takovýchto fondů je možné si dle potřeby zakoupit nebo zpeněžit za aktuální čistou hodnotu aktiv fondu (angl. Net Asset Value, tedy NAV) za jeden podílový list. Tato hodnota se někdy označuje zkratkou NAVPS (angl. Net Asset Value per Share).

Hodnota NAV se určuje jako celková hodnota aktiv, která je v portfoliu podílového fondu, dělená celkovým počtem jeho podílových listů v oběhu. Pokud investor zakoupí podílové listy v podílovém fondu, vyžaduje se od něj zaplacení poplatku, který je spojený se správou daného fondu. Takzvaná nákladovost fondu je sumou poradenských a správcovských poplatků a rovněž administračních nákladů. Tyto poplatky mohou být navíc rozděleny na vstupní a výstupní. Dohromady určují poplatkové zatížení podílového fondu. Pokud má fond určené vstupní poplatky, je třeba je uhradit při počátečním nákupu podílových listů. Fond s výstupními poplatky požaduje jejich splacení až v momentě, kdy investor ve fondu prodává svoje podíly.

Parker & Hill má dlouhé zkušenosti se zakládáním a správou fondů. Kontaktujte nás a my Vám poradíme.

Podílové fondy – výnosy

Podílové fondy a jejich výnosy je možné vypočítat jako poměr mezi výší vyplácených dividend (pokud jsou vypláceny) a hodnotou podílových listů podílového fondu. Výnosy se liší od tržní hodnoty podílového fondu. Ta se určuje na konci každého dne, protože stejně často se uzavírá trh s cennými papíry. Na základě vývoje kurzu cenných papírů, které jsou součástí portfolia podílového fondu, se pak posoudí stav samotného podílového fondu. Výnosy fondu se liší i od jeho návratnosti, která zohledňuje vyplácení dividend (jsou-li vypláceny) společně se změnami v ceně podílových listů.

Jak fungují výnosy podílového fondu

Zbývá nám vysvětlit účtování podílového fondu. Podívejme se na příklad podílového fondu, jehož současná tržní hodnota je 20 dolarů za podílový list a během uplynulého roku vyplácel dividendy ve výši 0,50 dolaru. Výnosy podílového fondu vypočítáme tak, že výši dividend vydělíme cenou jednoho podílového listu. To znamená, že tento podílový fond dosahuje výnosu $0,50/$20 = 0,025, tedy 2,5 %.

Zajímají Vás podílové fondy? Kontaktujte nás a nezávazně s námi toto téma proberte!

podílové fondy zřízení

 

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme