Luxembourg

Založení společnosti v Lucembursku / Luxembourgu

Právní formy

 • Akciová společnost (PLC., Corp./SA)
 • Společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL)
 • Komanditní společnost na akcie (SCA)
 • Komanditní společnost (LP./SCS)
 • Veřejná obchodní společnost (GP./SNC) 

Obchodní formy

 • Finanční holdingová společnost SOPARFI
 • Obchodní a servisní společnost
 • Společnost pro správu soukromých aktiv (SPF)
 • Sekuritizační nástroj (SPV)
 • Práva duševního vlastnictví (IP-Box)
 • Investiční fond SICAV/SICAF
 • Investiční společnost SICAR
 • Specializovaný investiční fond (SIF)
 • Realitní společnost
 • E-Commerce

Informace k obchodním společnostem v Lucembursku

Tato publikace slouží pouze pro informační účely a nenahrazuje daňové ani právní poradenstvíani aktuální znění lucemburských právních předpisů nebo oběžníků. Čtenář by neměl jednat nazákladě informací obsažených v této publikaci bez osobní, odborné konzultace osoby s erudicí vpříslušných oblastech. Zejména je třeba vyhledat individualizovanou radu daňových poradcůprávních zástupců, pokud jde o veškerá hlediska daňového režimu zahraničních investicí. P&H Inc. nepřijímá odpovědnost ani zodpovědnost za škodu nebo ztrátu v důsledku rozhodnutí čtenářeučiněného na základě informací obsaženýchtéto publikaci.

Typy obchodních společností v Lucembursku

 • Obsah
 • Akciová společnost (PLC., Corp./SA)
 • Společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL)
 • Komanditní společnost na akcie (SCS)
 • Komanditní společnost (LP./SCS)
 • Veřejná obchodní společnost (GP./SNC)
 • Finanční holdingová společnost SOPARFI
 • Obchodní a servisní společnost
 • Společnost pro správu soukromých aktiv
 • Sekuritizační nástroj (SPV)
 • Práva duševního vlastnictví (IP-Box)
 • Investiční fond SICAV/SICAF
 • Investiční společnost SICAR
 • Specializovaný investiční fond (SIF)
 • Realitní společnost
 • E-Commerce

založení společnosti luxembourg

Akciová společnost (PLC., Corp./SA) v Lucembursku

I. Právní struktura akciové společnosti (PLC., Corp./SA)

1. Koncept

Akciová společnost (PLC., Corp./Société anonyme, SA) v Lucembursku je obchodní společností, jejímž majetkem se plně ručí za závazky společnosti. V souladu s tím její akcionáři ručí výhradně v rozsahu svých příslušných vkladů.

2. Účel

Akciovou společnost (PLC., Corp./SA) lze v Lucembursku založit ke komerčním nebo nekomerčním účelům a může mít podobu, kterou připouští zákon.

3. Založení

Akciová společnost (PLC., Corp./SA) v Lucembursku je založena formou notářského zápisu stanov a jejich následným uveřejněním v úředním věstníku (Mémorial C). Stanovy se současně ukládají v lucemburském obchodním rejstříku. Po provedení výše uvedeného notářského zápisu má akciová společnost (PLC., Corp./SA) neomezenou způsobilost k právním úkonům.

K založení akciové společnosti (PLC., Corp./SA) v Lucembursku je třeba alespoň jedna fyzická nebo právnická osoba. Tato osoba může mít libovolnou státní příslušnost a není nezbytné, aby byla rezidentem v Lucembursku. Pokud stanovy nestanoví jinak, akciová společnost (PLC.,Corp./SA) se zakládá na dobu neurčitou.

4. Akcie a minimální kapitál

4.1. Akcie

Lucemburská akciová společnost (PLC., Corp./SA) je oprávněna vydávat akcie na jméno i na majitele. Akcie lze vydávat s hlasovacími právy i bez hlasovacích práv. V případě akcií na jméno je nutno vést registr akcií.

4.2. Minimální kapitál

Minimální kapitál lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA) činí 31 000 EUR. Kapitál je nutno plně upsat. V okamžiku založení akciové společnosti (PLC., Corp./SA) je třeba splatit nejméně 25 % nominální hodnoty každé akcie. Bez ohledu na výše uvedené, lze akcie na majitele emitovat teprve po plném splacení kapitálu společnosti. V tomto okamžiku však lze převést akcie na jméno na akcie na majitele.

Základní kapitál akciové společnosti (PLC., Corp./SA) lze upisovat formou nepeněžitých vkladů nebo v kombinované podobě peněžitých a nepeněžitých vkladů. Nepeněžité vklady se oceňují nezávislým auditorem.

4.3. Převod akcií

Akcie na majitele v lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA) se převádějí na základě smlouvy a předáním cenných papírů na majitele.

Převod akcií na jméno je však vůči lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA) účinný pouze tehdy, je-li splněno jedno z následujících dvou kritérií:

a) existence výpisu o převodu datované a podepsané převodcem a nabyvatelem v registru akcií na jméno;

b) akciová společnost (PLC., Corp./SA) byla vyrozuměna o převodu nebo schválení tohoto převodu společností formou notářského zápisu.

5. Obchodní firma

Obchodní firmu lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA) lze volit libovolně, pokud při nahlédnutí do obchodního rejstříku nevyjde najevo, že zvolené jméno již bylo přiděleno. Povinným požadavkem je, aby obchodní firma končila „AG” nebo „SA”. Není přípustné, aby obchodní firma byla jménem jednoho z akcionářů/společníků společnosti.

6. Orgány společnosti

Lucemburská akciová společnost (PLC., Corp./SA) je organizována následovně:

6.1. Valná hromada

Valná hromada akcionářů má nejširší pravomoci k přijímání veškerých rozhodnutí, které mají vliv na chod lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA). To kupříkladu zahrnuje i rozhodnutí o změně stanov. Řádnou valnou hromadu je nutno svolat k datu uvedenému ve stanovách. Mimořádnou valnou hromadu lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./ SA) je oprávněno svolat představenstvo a commissaire.

6.2. Představenstvo

Představenstvo odpovídá za řízení a chod lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp,/SA) a sestává nejméně z jednoho člena, pokud má akciová společnost (PLC., Corp./SA) jednoho akcionáře nebo se skládá ze tří členů, má-li více než jednoho akcionáře. Členové představenstva mohou být fyzické nebo právnické osoby a není nezbytné, aby byly akcionáři. Dále neplatí žádná omezení ohledně státní příslušnosti nebo místa trvalého pobytu jeho členů. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou na dobu šesti let s možností opětovného zvolení.

6.3. Commissaire

Pokud lucemburská akciová společnost (PLC., Corp./SA) nepřekročí dva z níže uvedených horních limitů, dohled nad lucemburskou akciovou společností (PLC., Corp./SA) vykonává jeden nebo několik komisařů (commissaire), kteří mohou být, ale nemusejí být akcionáři:

a) bilanční suma ve výši 3,125 milionu eur

b) čistý obrat ve výši 6,25 milionu eur

c) 50 zaměstnanců na plný úvazek – v průměru v daném roce

Pokud akciová společnost (PLC., Corp./SA) překročí dva z výše uvedených horních limitů, její účetnictví podléhá auditu jedním nebo několika nezávislými auditory.

6.4. Řízení společnost 

Každodenním řízením lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA) může představenstvo pověřit jednoho nebo více členů představenstva (administrateurdélégué).

7. Roční účetní závěrka

Roční účetní závěrka lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA) se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a poznámkám k rozvaze a výsledovce. Po jejím schválení akcionáři, se roční účetní závěrka ukládá v lucemburském obchodním rejstříku s následným uveřejněním v úředním věstníku (Mémorial C).

8. Likvidace

V případě 50% ztráty základního kapitálu společnosti jsou členové představenstva povinni do dvou měsíců svolat valnou hromadu. Tato valná hromada rozhodne o možné likvidaci lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA). V případě ztráty 75% základního kapitálu společnosti se přistoupí k likvidaci společnosti, pokud se ve prospěch likvidace vysloví 25 % hlasů na valné hromadě.

 

II. Daňová struktura akciové společnosti (PLC., Corp./SA)

Od 1. ledna 2013 podléhá lucemburská akciová společnost (PLC., Corp./SA) jako korporace korporátní dani v roční sazbě ve výši 29,22 %. Tato sazba se skládá z následujících složek:

1.1 Daň z příjmu právnických osob

V Lucembursku činí sazba daně z příjmu právnických osob nad 15,000 EUR 21 % (nebo 20 % z příjmu do 15,000 EUR) a je zvýšena solidární daňovou přirážkou ve výši 7 %.

Minimální daň z příjmu právnických osob u všech akciových společností (PLC., Corp./ SA), které jsou rezidenty v Lucembursku, a které nevyžadují živnostenský list a  výše jejichž aktiv, cenných papírů a prostředků na bankovních  účtech společně překračuje 90 % jejich bilanční sumy, činí 3 210 EUR (3 000 EUR plus 7% solidární daňová přirážka).

1.2 Komunální obchodní daň

Veškeré podniky, které jsou rezidenty v Lucembursku (tj. obchodní, průmyslové, důlní nebo řemeslné podniky), jakož i stálé provozovny zahraničních společností, podléhají komunální obchodní dani v sazbě 6,75 %.

1.3 Srážková daň

Výplata dividendy lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA) podléhá srážkové dani v sazbě 15 %. Naopak, platby licenčních poplatků a úroků, stejně jako výnos z likvidace nebo částečné likvidace srážkové dani v Lucembursku nepodléhají.

2. Daň z čistého jmění

Lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA) se sídlem nebo ústředím řízení nebo ovládání v Lucembursku jsou povinny odvádět daň z čistého jmění ze svých celkových aktiv, zejména pak majetku v Lucembursku i mimo něj. Této dani však v případě akciové společnosti (PLC.,Corp./SA), která není rezidentem v Lucembursku, podléhají pouze aktiva v Lucembursku. Roční sazba daně z čistého jmění činí 0,5%.

III. Účinná struktura akciové společnosti (PLC., Corp./SA)

V Lucembursku často právní formu akciové společnosti (PLC., Corp./SA) využívají velké společnosti. Bez ohledu na výše uvedené představuje možnost pro malé i středně velké podniky. Nabízí výhody vydávání akcií ve formě snadno převoditelných akcií na majitele. V praxi se akciová společnost (PLC., Corp./SA) v Lucembursku často využívá pro obchodní formy, jako je například SOPARFI-finanční holdingová společnost, obchodní společnost, společnost pro správu soukromého majetku (SPF) i sekuritizační nástroj (SPV).

Chcete pomoci se založením akciové společnosti v Loucembursku? Kontaktujte nás.

Společnost s ručením omezeným (LLC., LTD./SARL) v Lucembursku

I. Právní struktura společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL)

1. Koncept

Lucemburská společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./Société à responsabilité limitée, SARL) je korporací, jejímž majetkem se v zásadě plně ručí za závazky společnosti.

2. Účel

Lucemburskou společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) lze založit ke komerčním i nekomerčním účelům. Bez ohledu na výše uvedené, pojišťovací společnosti ani společnosti působící ve finančním sektoru nesmějí mít formu společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL).

3. Založení

Lucemburská společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) se zakládá notářským zápisem stanov a jejich následným uveřejněním v úředním věstníku (Mémorial C). Tyto stanovy se dále ukládají v lucemburském obchodním rejstříku. Lucemburská společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) získává právní subjektivitu okamžikem notářského zápisu.

Společníci lucemburské společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd/SARL) mohou být fyzické nebo právnické osoby, a to nejméně dvě a nejvíce čtyřicet. Bez ohledu na výše uvedené je možné založení společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./Société à Responsa­bilité limitéeunipersonelle) jediným společníkem. Ustanovení, která se vztahují na společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd/SARL), platí ve stejném rozsahu i pro společnost s ručením omezeným s jediným společníkem (LLC., Ltd./Société à Responsabilité limitée unipersonelle). Společníci lucemburské společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) musejí být zapsáni v obchodním rejstříku.

Každá lucemburská společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) je povinna vést registr obsahující zakladatelské listiny, jakož i jména, povolání a místa trvalého pobytu společníků, stejně jako údaje o převodu akcií.

4. Akcie a minimální kapitál

4.1. Minimální kapitál

Minimální kapitál společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) v Lucembursku činí 12 500 EUR a musí být splacen v plné výši. Kapitál je rozdělen na akci na jméno o stejné hodnotě. Tato hodnota musí činit nejméně 25 EUR.

Kapitál lucemburské společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) se může skládat z nepeněžitých vkladů nebo kombinace peněžitých a nepeněžitých vkladů. Oproti lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA) se nepožaduje ocenění nepeněžitých vkladů nezávislým auditorem.

4.2. Převod akcií

Akcie lucemburské společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) nejsou volně převoditelné. Akcie lze prodat nebo převést na jiné subjekty než akcionáře (společníky) notářskou formou a se souhlasem valné hromady. Na této valné hromadě musí být přítomno neméně 75 % základního kapitálu společnosti. V případě převodu akcií na jiné akcionáře (společníky) společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) se takový souhlas nevyžaduje. V takových případech postačí soukromoprávní smlouva.

Společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) není oprávněna vydávat cenné papíry ve veřejných emisích; přípustné je vydávání akciových certifikátů na jméno konkrétním osobám.

5. Obchodní firma

Obchodní firmu lucemburské společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) lze vybírat libovolně, pokud při nahlédnutí do obchodního rejstříku nevyjde najevo, že toto jméno již bylo přiděleno. Jméno společnosti musí dále ukončeno zkratkou „GmbH” nebo „SARL”.

6. Orgány společnost

Lucemburská společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) je organizována následovně:

6.1 Valná hromada

Vanou hromadu svolává generální ředitel (ředitelé) lucemburské společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) a sestává ze všech akcionářů. Pokud počet akcionářů nepřekročí dvacet pět, výroční konání valné hromady je volitelné.

6.2 Generální ředitel

Lucemburská společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) je řízena jedním nebo několika generálními řediteli. Generální ředitel nemusí být akcionářem ani rezidentem v Lucembursku.

6.3 Dohled

Interní dohled je povinný pouze tehdy, pokud počet akcionářů překročí 25. Je-li tento počet překročen, je nezbytné pověřit výkonem tohoto dohledu jednoho nebo více komisařů (commissaire). Není nezbytné, aby komisař (commissaire) byla akcionářem. Bez ohledu na výše uvedené, pokud společnost s ručení omezeným (LLC., Ltd./SARL) přesáhne dva z následujících horních limitů, její účetnictví podléhá auditu jednoho nebo několika nezávislých auditorů:

a) bilanční suma ve výši 3,125 milionu EUR

b) čistý obrat ve výši 6,25 milionu EUR

c) 50 zaměstnanců na plný úvazek – v průměru v daném roce

7. Roční účetní závěrka

Roční účetní závěrka lucemburské společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) sestává z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a poznámek k rozvaze a výsledovce. Po jejím schválení akcionáři se roční účetní závěrka ukládá v lucemburském obchodním rejstříku a následně je uveřejněna v úředním věstníku (Mémorial C).

8. Zrušení

Lucemburskou společnost s ručením omezením (LLC., Ltd./SARL) lze zrušit usnesením valné hromady, na níž musí být přítomno 75 % základního kapitálu společnosti nebo na základě soudního příkazu.

II. Daňová struktura společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL)

1. Korporátní daň

Od 1. ledna 2013 podléhá lucemburská společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) jako korporace korporátní dani v roční sazbě ve výši 29,22 %. Výše uvedená daň se skládá z následujících složek:

1.1 Daň z příjmu právnických osob

V Lucembursku činí sazba daně z příjmu právnických osob nad 15,000 EUR 21 % (nebo 20 % z příjmu do 15,000 EUR) a je zvýšena solidární daňovou přirážkou ve výši 7 %.

Minimální daň z příjmu právnických osob u všech společností s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL), které jsou rezidenty v Lucembursku, a které nevyžadují živnostenský list a  výše jejich aktiv, cenných papírů a prostředků na bankovních účtech společně překračuje 90 % jejich bilanční sumy, činí 3 210 EUR (3 000 EUR plus 7 % solidární daňová přirážka).

1.2 Komunální obchodní daň

Veškeré podniky, které jsou rezidenty v Lucembursku (tj. obchodní, průmyslové, důlní nebo řemeslné podniky), jakož i stálé provozovny zahraničních společností, podléhají komunální obchodní dani v sazbě 6,75 %.

1.3 Srážková daň

Výplata dividendy lucemburské společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) podléhá srážkové dani v sazbě 15 %. Naopak, platby licenčních poplatků a úroků, stejně jako výnos z likvidace nebo částečné likvidace srážkové dani v Lucembursku nepodléhají.

2. Daň z čistého jmění

Lucemburské společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) se sídlem nebo ústředím řízení nebo ovládání v Lucembursku jsou povinny odvádět daň z čistého jmění ze svých celkových aktiv, zejména pak majetku v Lucembursku i mimo něj. Této dani však v případě společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL), která není rezidentem v Lucembursku, podléhají pouze aktiva v Lucembursku. Roční sazba daně z čistého jmění činí 0,5%.

III. Účinná struktura společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL)

V Lucembursku právní formu společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) především upřednostňují středně velké podniky. To zejména kvůli nízkému minimálnímu kapitálu i skutečnosti, že je vhodná ke všem účelům (od obchodování se zbožím po správu aktiv).

Komanditní společnost na akcie (SCA) v Lucembursku

I. Právní struktura komanditní společnosti na akcie (SCA)

1. Koncept

Komanditní společnost na akcie (Société en commandite par actions, SCA) je korporace, která má současně rysy obchodní společnosti. Komanditní společnost na akcie (SCA) sestává nejméně ze dvou společníků, jednoho, který za závazky společnosti ručí neomezeně (komplementář) a jednoho společníka, který ručí omezeně. Posledně jmenovaný společník ručí za závazky komanditní společnosti na akcie (SCA) pouze výší svého vkladu.

Není-li stanoveno jinak, použijí se na komanditní společnost na akcie (SNC), která je rezidentem v Lucembursku, přiměřeně ustanovení o akciové společnosti (PLC., Corp./ SA).

2. Založení

Lucemburská komanditní společnost na akcie (SNC) je založena notářským zápisem stanov a jejich registrací v obchodním rejstříku. Ve stanovách je nutno jménem uvést alespoň jednoho společníka, který za závazky ručí neomezeně (komplementáře).

3. Minimální kapitál

Pro minimální kapitál komanditistů komanditní společnosti na akcie (SCA) platí přiměřeně ustanovení o lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA). Minimální kapitál lucemburské komanditní společnosti na akcie (SCA) činí 31 000 EUR. Oproti tomu se pro kapitálové vklady komplementářů přiměřeně použijí zákonná ustanovení o veřejných obchodních společnostech, která neobsahují ustanovení o minimálním kapitálu.

4. Obchodní firma

Obchodní firma komanditní společnosti na akcie (SCA) smí obsahovat pouze jméno jednoho nebo několika komplementářů.

5. Orgány společnosti

5.1 Valná hromada

Valná hromada lucemburské komanditní společnosti na akcie (SCA) má oproti lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA) podstatně méně pravomocí. Její usnesení o změnách stanov pak zejména vyžadují souhlas generálního ředitele komanditní společnosti na akcie (SCA).

5.2 Představenstvo

Představenstvo lucemburské komanditní společnosti na akcie (SCA) není voleno. Namísto toho mandatorně sestává z komplementářů. Výše uvedení společníci odpovídají za řízení a chod komanditní společnosti na akcie (SCA).

5.3 Commissaire

K výkonu dohledu nad lucemburskou komanditní společností na akci jsou povinni nejméně tři komisaři (comissaire).

II. Daňová struktura komanditní společnosti na akcie (SCA)

v Lucembursku

Pro daňové účely platí kvůli hybridní struktuře společnosti rozlišení mezi komplementáři a samotnou komanditní společností na akcie (SCA) a komanditisty. Komplementáři a jejich kapitálové vklady podléhají dani v souladu se zákonnými ustanoveními o veřejné obchodní společnosti, zatímco komanditní společnost na akcie a komanditisté podléhají pro účely korporátní daně režimu jako korporace a/nebo akcionáři.

Komanditní společnost (LP./SCS) v Lucembursku

I. Právní struktura komanditní společnosti (LP./SCS)

1. Koncept

Lucemburská komanditní společnost (LP./Société en commandite simple, SCS) je obchodní společnost, která má nejméně dva společníky, komplementáře a komanditistu.

Komplementář ručí za závazky lucemburské komanditní společnosti (LP./SCS) neomezeně. Pokud má lucemburská komanditní společnost (LP./SCS) více komplementářů, odpovědnost těchto společníků je sekundární, společná, nerozdílná a neomezená. K povinnostem komplementáře patří i řízení lucemburské komanditní společnosti (LP./SCS). Oproti tomu, ručí komanditisté za závazky komanditní společnosti (LP./SCS) pouze v rozsahu výše svého vkladu (komanditní suma). Tito společníci nejsou dále oprávněni k výkonu řízení společnosti a mají omezená práva k ovládání společnosti.

2. Založení

Lucemburská komanditní společnost (LP./SCS) vzniká uzavřením společenské smlouvy nejméně mezi dvěma osobami a následným zápisem v obchodním rejstříku. Zápis v obchodním rejstříku má pouze deklaratorní účinek.

3. Minimální kapitál

V souvislosti s lucemburskou komanditní společností (LP./SCS) neexistuje žádný požadavek na minimální kapitál.

4. Obchodní firma

Obchodní firma lucemburské komanditní společnosti (LP./SCS) musí obsahovat příjmení nejméně jednoho komplementáře. Použití jmen dalších osob, zvláště pak komanditistů, není přípustné.

II. Daňová struktura komanditní společnosti (LP.)

Lucemburská komanditní společnost (LP./SCS) sama zdanění nepodléhá. Namísto toho dani v Lucembursku podléhají jednotliví společníci komanditní společnosti (LP./SCS) z výše podílu na zisku a majetku společnosti, stejně jako ze svého soukromého zisku a majetku.

Veřejná obchodní společnost (GP./SNC) v Lucembursku

1. Právní struktura veřejné obchodní společnosti (GP./SNC) v Lucembursku

1. Koncept

Lucemburská veřejná obchodní společnost (GP./Société en nom collectif, SNC) je obchodní společností, která sdružuje dvě nebo několik fyzických a/nebo právnických osob za účelem vyvíjení obchodní činnosti pod společným obchodním jménem. Odpovědnost všech společníků veřejné obchodní společnosti (GP./SNC) za závazky je neomezená a je společná a nerozdílná.

2. Založení

Lucemburská veřejná obchodní společnost (GP./SNC) vzniká uzavřením společenské smlouvy mezi nejméně dvěma fyzickými a/nebo právnickými osobami. Veřejná obchodní společnost (GP./SNC) je dále povinna získat živnostenská oprávnění od lucemburského Ministerstva pro malé a střední podniky, turistiku a bydlení  a pokud chce vyvíjet obchodní činnost, podléhá zápisu v lucemburském obchodním rejstříku.

3. Minimální kapitál

V Lucembursku nejsou pro veřejnou obchodní společnost (GP./SNC) stanoveny požadavky na minimální kapitál.

4. Obchodní firma

Obchodní firma lucemburské veřejné obchodní společnosti (GP./SNC) smí obsahovat pouze jména svých společníků.

II. Daňová struktura lucemburské veřejné obchodní společnosti (GP./SNC) 

Veřejná obchodní společnost (GP./SNC) nepodléhá dani. Namísto toho podléhají standardnímu zdanění v Lucembursku jednotliví společníci.

Finanční holdingová společnost SOPARFI v Lucembursku

I. Právní struktura SOPARFI v Lucembursku

1. Koncept

Lucemburská finanční holdingová společnost SOPARFI (Société de participations financières) je neregulovaná obchodní společnost, která plně podléhá dani. Těží z „mezipodnikového zvýhodnění” směrnice o systému společného zdanění mateřských a dceřiných společností a kromě finančních aktivit se může zabývat i holdingovou činností.

1.1. Holding: koncept

Propojená forma holdingu zahrnuje mateřskou společnost a propojené 1.2. Formy holdingu

Podle funkce holdingové společnosti se rozlišují následující formy holdingu:

a) provozní holding nebo holding podle ústředí;

b) řídící holding nebo strategický holding;

c) finanční holding nebo majetkový holding; a

d) organizační holding nebo strukturální holding

2. Účel

Účelem lucemburské SOPARFI je především nabývání, správa a realizace investic ve společnostech v Lucembursku i mimo něj.

SOPARFI je oprávněna provozovat veškeré druhy obchodní činnosti, pokud jsou v souladu se stanovami a zákonnými ustanoveními platnými v Lucembursku.

3. Založení

Lucemburská SOPARFI vzniká notářským zápisem stanov. Stanovy se následně zveřejňují v úředním věstníku (Mémo­rial C) a ukládají se v obchodním rejstříku.

SOPARFI v Lucembursku může založit fyzická nebo právnická osoba libovolné státní příslušnosti bez ohledu na místo trvalého pobytu/sídla. SOPARFI, která jako svůj hlavní nebo vedlejší předmět podnikání provozuje obchodní nebo průmyslovou činnost, je povinna získat živnostenské oprávnění u lucemburského ministerstva pro malé a středně velké podniky, turistiku a bydlení.

4. Právní forma

Lucemburská SOPARFI je založena jako korporace a může mít formu akciové společnosti (PLC.,Corp./SA.), společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) nebo komanditní společnosti na akcie (SCA).

5. Lucemburská SOPARFI ve formě akciové společnosti (PLC., Corp./SA)

Pro účely zkoumání právní struktury slouží jako příklad lucemburské akciové společnosti (PLC.,Corp./SA) následující informace, neboť SOPARFI se v Lucembursku zakládá převážně v 5.1. Akcie a minimální kapitál

Lucemburská akciová společnost (PLC., Corp./SA) je oprávněna vydávat akcie na jméno i na majitele. Akcie lze vydávat s hlasovacími právy i bez hlasovacích práv. V případě akcií na jméno je nutno vést registr akcií.  

Minimální kapitál lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA) činí 31 000 EUR. Kapitál je nutno plně upsat. V okamžiku založení akciové společnosti (PLC., Corp./SA), je třeba splatit nejméně 25 % nominální hodnoty každé akcie. Do plného splacení kapitálu společnosti lze vydávat pouze akcie na jméno. Poté lze tyto akcie převést na akcie na majitele.

5.2 Převod akcií

Převod akcií probíhá na základě smlouvy a předání cenných papírů na majitele.

Oproti tomu je převod akcií na jméno účinný vůči společnosti pouze je-li k dispozici výpis o převodu datovaný a podepsaný převodcem a nabyvatelem v registru akcií a oznámení o tomto převodu akciové společnosti (PLC., Corp./SA) nebo jeho schválení akciovou společností (PLC.,Corp./SA) ve formě notářského zápisu.

5.3 Obchodní firma

Obchodní firmu lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA) lze volit libovolně, pokud při nahlédnutí do obchodního rejstříku nevyjde najevo, že zvolené jméno již bylo přiděleno. Povinným požadavkem je, aby obchodní firma končila zkratkou „AG” nebo „SA”. Není přípustné, aby obchodní firma byla jménem jednoho z akcionářů/společníků společnosti.

5.4 Orgány společnosti

Orgány lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA) jsou valná hromada, představenstvo a komisař (commissaire).

II. Daňové výhody SOPARFI v Lucembursku

1. Osvobození od daně z dividendy a zisku z prodeje a likvidace podílů

Od 1. ledna 2013 činí sazba korporátní daně z výplaty dividendy a zisku z prodeje a likvidace právnickou osobou-rezidentem v Lucembursku i mimo něj ve prospěch korporace v Lucembursku obecně 29,22 % (daň z příjmu právnických osob ve výši 21 % nebo 20 %, plus solidární daňová přirážka ve výši 7 % a komunální obchodní daň v sazbě 6,75 %).

Bez ohledu na výše uvedené jsou lucemburské finanční společnosti SOPARFI, které nevyvíjejí obchodní činnosti a jejichž majetek, cenné papíry a prostředky na bankovních účtech přesahují 90 % jejich bilanční sumy, povinny uhradit minimální korporátní daň ve výši 3,210 EUR (3,000 EUR plus solidární daňová přirážka ve výši 7 %).

Bez ohledu na výše uvedené jsou dividendy a zisk z prodeje a likvidace vyplacený SOPARFI v Lucembursku na základě použití mezipodnikového zvýhodnění osvobozen o daně na základě splnění následujících požadavků:

1.1 Požadavky na mateřskou společnost

Mateřská společnost (SOPARFI) musí být buď korporací-rezidentem v Lucembursku s neomezenou daňovou povinností nebo stálou provozovnou evropské (EU) společnosti v Lucembursku ve smyslu směrnice o systému společného zdanění mateřských a dceřiných společností nebo musí být korporací-rezidentem v zemi, která má s Lucemburskem smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Mateřská společnost dále musí vlastnit nejméně 10 % kapitálu v dceřiné společnosti nebo nabýt podíl nejméně ve výši 1,2 milionu EUR (nebo 6 milionu EUR u zisku z prodeje) a v době výplaty dividendy je třeba tento podíl držet nepřetržitě po dobu posledních dvanácti měsíců.

1.2 Požadavky na dceřinou společnost

Dceřiná společnost musí být buď korporací se sídlem v Lucembursku s neomezenou daňovou povinností, nebo zahraniční společností s neomezenou daňovou povinností, která podléhá dani srovnatelné s lucemburskou korporátní daní nebo být evropskou dceřinou společností plně podléhající korporátní dani (shoda s lucemburskou sazbou korporátní daně není mandatorní) ve smyslu směrnice o systému společného zdanění mateřských a dceřiných společností.

Nejsou-li výše uvedené požadavky splněny, dividendy mohou být osvobozeny od daně alespoň z 50 %, pokud jsou vypláceny korporací, která je rezidentem v Lucembursku s nemezenou daňovou povinností nebo zahraniční korporací podléhající korporátní dani (odpovídající lucemburské sazbě korporátní daně a která má sídlo v zemi, jež má s Lucemburskem smlouvu o zamezení dvojího zdanění (ZDZ) nebo evropskou (EU) dceřinou společností ve smyslu směrnice o systému společného zdanění mateřských a dceřiných společností.

2. Odpočet investičních výdajů

Investiční výdaje, jako jsou například úroky z úvěrů, vynaložené při sjednávání těchto úvěrů, jsou odečitatelné ve výši, v níž překračují příjem osvobozený od daně vytvořených z investic v příslušném roce. Totéž platí i pro ztrátu vzniklou z prodeje nebo přecenění hodnoty těchto investic.

Osvobození od daně z výnosů z prodeje investic je omezeno, pokud byly uplatněny dřívější odpisy průběžné hodnoty investic nebo tam, kde výdaje překračující příjem osvobozený od daně z investic v období, v němž byly drženy. Osvobození zisku z prodeje od daně se přiměřeně upraví u výše investičních výdajů, který již byla odečtena z příjmu podléhající dani.

3. Osvobození od daně z čistého jmění

V Lucembursku se uplatňuje daň z čistého jmění v sazbě ve výši 0,5 % z majetku, který podléhá zdanění. Korporace, které mají sídlo nebo ústředí pro ovládání a řízení v Lucembursku, podléhají dani z čistého jmění ze všech svých aktiv, zejména majetku v Lucembursku i mimo něj. Oproti tomu korporace, které nejsou rezidenty v Lucembursku, podléhají dani pouze z majetku mimo Lucembursko.

Bez ohledu na výše uvedené a v souladu s mandatorním požadavkem bezvýhradného splnění následujících požadavků, zůstává hodnota investic osvobozených od daně z čistého jmění následující: SOPARFI v Lucembursku musí držet alespoň 10 % kapitálu dceřiné společnosti nebo musí nabýt podíl ve výši nejméně 1,2 milionu EUR. Dceřiná společnost musí být korporací-rezidentem nebo nerezidentem s neomezenou daňovou povinností.

K uplatnění zvýhodnění mateřské společnosti není předepsán minimální období držby.

4. Osvobození od srážkové daně

4.1. Srážková daň z výplaty dividend

Obecně dividendy vyplácené korporací v Lucembursku podléhají srážkové dani v sazbě 15 %. Tato daň se však SOPARFI neukládá, jsou-li splněny následující podmínky:

4.1.1. Požadavky na společnost vyplácející dividend

Finanční společnost SOPARFI, která dividendu vyplácí, musí být rezidentem s neomezenou daňovou povinností.

4.1.2. Požadavky na příjemce

Příjemce musí být korporací-rezidentem s neomezenou daňovou povinností, korporací-rezidentem v členském státě EU ve smyslu směrnice o systému společného zdanění mateřských a dceřiných společností, rezidentem se stálou provozovnou Evropské společnosti ve smyslu směrnice o systému společného zdanění mateřských a dceřiných společností nebo rezidentem se stálou provozovnou mateřské společnosti, jež má sídlo v zemi, které uzavřela s Lucemburskem smlouvu o ZDZ. Dále je příjemce povinen mít podíl v lucemburské SOPARFI ve výši nejméně 10 % základního kapitálu společnosti nebo kupní cenou ve výši minimálně 1,2 milionu EUR, který drží po dobu dvanácti měsíců nebo má v tomto ohledu uzavřené závazky.

Pokud lucemburská SOPARFI vyplácí dividendu společnostem mimo EU, tyto společnosti budou velmi často podléhat srážkové dani v nižší sazbě 5 %, pokud mezi Lucemburskem a touto zemí existuje ZDZ.

4.2. Srážková daň z licenčních poplatků, úroku a výnosu z likvidace

V Lucembursku se z plateb licenčních poplatků a úroků neplatí srážková daň, stejně tak se při likvidaci SOPARFI neplatí daň z výplaty výnosu z likvidace.

5. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (ZDZ)

Lucemburská SOPARFI může těžit z výhod četných smluv Lucemburska o zamezení dvojího zdanění (ZDZ) kvůli osvobození od daně vyplývajícího z mezipodnikového zvýhodnění, jímž není dotčena obecná daňová povinnost SOPARFI. 

6. Daň z přidané hodnoty (DPH)

Pokud se obchodní činnost SOPARFI v Lucembursku výlučně neomezuje na držení obchodních podílů, podléhá dani z přidané hodnoty (DPH) a následné registraci k DPH.

Sazba DPH v Lucembursku činí 15 %. Bez ohledu na výše uvedené se na určité zboží a služby vztahuje snížená sazba. Například na obchodování s elektronickými knihami se vztahuje 3% sazba.

Obchodní a servisní společnost v Lucembursku

I. Koncept

Lucemburská obchodní a servisní společnost má sídlo v Lucembursku a kvalifikovanou profesionální obchodní, průmyslovou a další obchodní činnost.

II. Právní struktura obchodní a servisní společnosti

1. Právní forma

Lucemburský zákon o obchodních společnostech z 10. srpna 1915 rozlišuje mezi obchodními společnostmi v nejpřísnějším smyslu tohoto slova, a obchodními sdruženími.

1.1 Obchodní společnosti v nejpřísnějším smyslu

Obchodní společnosti v nejpřísnějším smyslu slova mají právní subjektivitu a zahrnují následující právní formy platné v Lucembursku: akciovou společnost (PLC., Corp./SA), společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL); komanditní společnost na akcie (SCA); komanditní společnost (LP.); veřejnou obchodní společnost (SENC); družstva (SC) a evropskou společnost (SE).

Bez ohledu na výše uvedené jsou souvislosti se zakládáním obchodní a servisní společnosti v Lucembursku relevantní obvykle akciová společnost (PLC., Corp./SA) a společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL).

1.2 Obchodní sdružení

Oproti tomu nemají obchodní sdružení právní subjektivitu a dělí se dále na dočasná obchodní sdružení a obchodní sdružení podle účasti.

2. Založení

Konkrétní požadavky na založení obchodní a servisní společnost v Lucembursku jsou určeny konkrétní zvolenou právní formou.

Obchodní společnost lze v Lucembursku založit zahraniční osobou (včetně osob mimo Evropskou unii (EU) a řídit těmito osobami jako jednateli.

Bez ohledu na výše uvedené realizace průmyslové a kvalifikované řemeslné činnosti vyžaduje předchozí písemný souhlas (živnostenské oprávnění, autorisation d‘établissement) lucemburského ministra pro malé a středně velké podniky, turistiku a bydlení. Dále se vedle registrace živnosti požaduje i žádost o přidělení daňového identifikační číslo k DPH od příslušného finančního úřadu. Tento souhlas (živnostenské oprávnění) se vydá po splnění všech zákonných a kvalifikačních požadavků jedním generálním ředitelem nebo jednatelem, jakož i osobou, která má náležitou odbornou praxi pro příslušnou činnost. Dále je nezbytné, aby obchodní činnosti společnosti byla vyvíjena ze stálé provozovny v Lucembursku. Ta může mít například podobu kanceláře nebo sídla společnosti. Zahraniční společnosti, které nemají v Lucembursku sídlo a které vyšlou jednoho nebo více zaměstnanců do Lucemburska k výkonu činnosti, jsou povinny jmenovat právního zástupce (Mandataire).

III. Daňová struktura daňové a servisní společnosti

Následující informace se vztahují výhradně na zdanění korporací v Lucembursku u obchodních a servisních společností, které jsou v praxi zejména zakládány ve formě lucemburské akciové společnosti (PLC., Corp./SA) nebo společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL):

1. Korporátní daň

Od 1. ledna 2013 se korporace v Lucembursku zdaňují v roční sazbě ve výši 29,22 %. Tato korporátní daň se skládá z následujících položek:

1.1 Daň z příjmu právnických osob

V Lucembursku činí sazba daně z příjmu právnických osobo přesahujícího 15,000 EUR 21 % (nebo 20 % z příjmu nad 15,000 EUR) a je zvýšena solidární daňovou přirážkou ve výši 7 %.

Minimální daň z příjmu právnických osob u všech společností s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL), které jsou rezidenty  v Lucembursku, a které nevyžadují živnostenský list a výše jejichž aktiv, cenných papírů a prostředků na bankovních účtech společně překračuje 90% jejich bilanční sumy, činí 3 210 EUR (3 000 EUR plus 7% solidární daňová přirážka).

1.2 Komunální obchodní daň

Veškeré podniky, které jsou rezidenty v Lucembursku (tj. obchodní, průmyslové, důlní nebo řemeslné podniky), jakož i stálé provozovny zahraničních společností, podléhají komunální obchodní dani v sazbě 6,75 %.

1.3 Srážková daň

Výplata dividendy v Lucembursku podléhá srážkové dani v sazbě 15 %. Licenční poplatky a platby úroků, jakož i výnosy z likvidace a částečné likvidace nepodléhají v Lucembursku srážkové dani.

2. Daň z čistého jmění

Lucemburské korporace se sídlem nebo ústředím řízení nebo ovládání v Lucembursku jsou povinny odvádět daň z čistého jmění ze svých celkových aktiv, zejména pak majetku v Lucembursku i mimo něj. Této dani však v případě korporace, která není rezidentem v Lucembursku, podléhají pouze aktiva v Lucembursku. Roční sazba daně z čistého jmění činí 0,5%.

3. Daň z přidané hodnoty (DPH)

 V Lucembursku činí sazba daně z přidané hodnoty (DPH) 15 %. Na určitá plnění a služby se vztahuje snížená sazba. Například sazba ve výši 3 % na obchodování s elektronickými knihami.

IV. Výhody založení a obchodní a servisní společnosti v Lucembursku 

1. Podnikatelsky přívětivé vyměřovací řízení

Kromě vhodné a podnikatelsky přívětivé lucemburské daňové správy má Lucembursko mimořádnou přitažlivost pro pružné vedení vyměřovacího řízení. Informace o rozsahu daňové povinnosti a daňových závazcích (tzv. daňové výměry) si lze vyžádat u lucemburských daňových úřadů před splatností daně. V zásadě se na ně mohou spolehnout obě strany. V Lucembursku lze dokončit vyměřovací řízení v řádu týdnů.

2. Další výhody

Pokud jde o založení a vedení obchodní a servisní společnosti v Lucembursku, je zde velmi malá administrativní zátěž.

Dále je Lucembursko signatářem smluv o zamezení dvojího zdanění (ZDZ) s řadou zemí, které zamezují dvojímu zdanění příjmu z transakcí, které již byly zdaněny. Současně lze započíst srážkovou daň uhrazenou v zahraničí, pokud ze zápočtu nevzniká přeplatek.

Společnost pro správu soukromých aktiv (SPF) v Lucembursku

I. Koncept

Společnost pro správu soukromých aktiv (Société de gestion de patrimoine familial, SPF) existuje v Lucembursku od roku 2007 a je nástupcem zrušeného lucemburského holdingu z roku 1929. Tento holding byl zrušen v důsledku rozhodnutí Evropské komise, že daňový režim této společnost představuje nedovolenou státní pomoc. Lucemburská společnost pro správu soukromých aktiv (SPF) není novou formou společnosti. V rámci své právní subjektivity právnické osoby namísto toho představuje vhodný investiční nástroj pro řízení a plánování rodinných aktiv, systém spoluvlastnictví manželů a sukcesi fyzických osob.

V kontextu lucemburských společností pro správu soukromých aktiv (SOF) se „rodinným majetkem” rozumí výhradně soukromý majetek fyzických osob. Existence rodinných vazeb mezi společníky lucemburské společnosti pro správu soukromých aktiv se nevyžaduje.

II. Právní struktura lucemburské společnosti pro správu soukromých aktiv (SPF)

1. Právní  forma

Lucemburskou společnost pro správu soukromých aktiv (SPF) lze založit výhradně ve formě akciové společnosti (PLC., Corp./SA), společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL), komanditní společnosti na akcie (SCA) nebo družstva ve formě akciové společnosti (SCOSA).

V praxi se v Lucembursku zakládají SPF převážně ve formě akciové společnosti (PLC., Corp./SA) a společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL).

2. Založení

Lucemburská společnost pro správu soukromých aktiv (SPF) se zakládá prostřednictvím notářského zápisu stanov. Stanovy se následně uveřejňují v úředním věstníku (Mémorial C) a ukládají v lucemburském obchodním rejstříku.

Vyžaduje se, aby stanovy lucemburské SPF výslovně uváděly, že společnost podléhá ustanovením lucemburského zákona o společnostech pro správu soukromých aktiv.  

3. Minimální kapitál

Minimální kapitál lucemburské SPF závisí na zvolené právní formě.

4. Společníci

Společníci lucemburské SPF musejí být fyzické osoby, které jsou rezidenty v Lucembursku i mimo něj a kteří se zabývají správou soukromých aktiv. Společníky mohou být dále správci majetku nebo správci pozůstalosti, a to jak s právní subjektivitou tak bez právní subjektivity, jako jsou trusty nebo soukromé nadace spravující soukromý majetek fyzických osob. Bez ohledu na výše uvedené musí být počet společníků omezen. Například uvedený počet se omezuje na konkrétní rodinu nebo jinou skupinu investorů. Oproti tomu nemohou v lucemburské společnosti pro správu soukromých aktiv (SPF) mít pozici společníka jiné korporace.

5. Činnost

5.1. Povolená činnost

Výhradní účel lucemburské společnosti pro správu soukromých aktiv (SPF) je uveden ve stanovách a je jím nabývání a držení a řízení a realizace investic do finančních instrumentů v nejširším slova smyslu, včetně derivátů, jako jsou například akce, podíly; fondy; futures; obligace; opce; vzácné kovy, jakož i bankovní účty.

Lucemburská SPF je dále oprávněna držet většinový podíl nebo 100 % obchodních podílů společnosti pouze pod podmínkou, že nepodílí na řízení jednotlivých společností.

Povoleno je i neomezené čerpání úvěrů od společníků nebo externích třetích osob, i vydávání cenných papírů.

5.2. Zakázaná činnost

Lucemburská SPF není oprávněna vyvíjet jakýkoliv typ obchodní činnosti včetně realizace řízení nebo poskytování finančních služeb třetím osobám nebo společníkům.

Dále není povoleno ručení za úvěry i tehdy, má-li SPF v příslušné společnosti podíl. Výjimkou je případ, kdy ručení spočívá v bezúplatném složení vkladu nebo záruky ve společnosti, s níž je lucemburská SPF propojena.

Lucemburské společnosti pro správu soukromých aktiv (SPF) podobně nesmí vlastnit patenty nebo práva, přímo vlastnit nemovitosti, nabývat více než 5 % z úplného příjmu z dividendy u společností, které podléhají nižší dani než 11 %, jakož i realizovat primární emise akcií SPF na burze nebo veřejná nabídka akcií.

     Bez ohledu na výše uvedené může lucemburská SPF vlastnit finanční podíl ve strukturách, které realizují výše uvedené zakázané činnosti.

6. Obchodní firma

Požaduje se, aby obchodní firma společnosti pro správu soukromých aktiv (SPF) obsahovala zkratku „SPF”.

7. Dohled

Lucemburská společnost pro soukromou správu aktiv (SPF) podléhá dohledu nepřímé lucemburské daňové správy (Administration de lEnregistrement et des Domaines, AED) a bez jiného dalšího daně. Zástupce v místě je povinen podávat roční výkaz o činnosti SPF v Lucembursku v rámci stanoveného právního rámce.

III. Výhody založení společnosti pro správu soukromých aktiv (SPF) v Lucembursku

1. Daňové výhody

1.1. Zdanění

V Lucembursku podléhá SPF tzv. „upisovací dani” (taxe d’abonnement) a to ročně v sazbě 0,25 % ze splaceného základního kapitálu, emisního ážia a části závazků nad osminásobek splaceného základního kapitálu a emisního ážia. Maximální odvod upisovací daně je však omezen výší 125 000 EUR.

1.2. Osvobození od daně

Obecně je příjem a zisk lucemburské společnosti pro správu soukromého majetku (SPF) osvobozen od korporátní daně, jakož i od daně z čistého jmění. Lucemburští zákonodárci odůvodnili výše uvedení subjektivní výjimky tím, že SPF nevyvíjí obchodní činnost a v souladu s tím se považuje za nástroj pro správu soukromého majetku fyzických osob. Z výše uvedeného osvobození od daně vyplývá, že na SPF v Lucembursku se nevztahují četné lucemburské smlouvy o zamezení dvojího zdanění (ZDZ).

1.3. Další daňové výjimky

V Lucembursku jsou ze srážkové daně vyloučeny platby úroků. Dále je od srážkové daně osvobozeno i rozdělení zisku lucemburské SPF v podobě dividendy ve prospěch investorů-nerezidentů. To má vliv na zisk vytvořený lucemburskou SPF z dostupného kapitálu, který je dále rozdělen mezi akcionáře-nerezidenty.

Od daně je dále osvobozen zisk z prodeje nebo převodu akcií v lucemburské akcionářem-nerezidentem, i výnosy z likvidace. Lucemburská SPF nepodléhá DPH splatné z obchodních transakcí.

2. Další výhody

Lucemburská společnost pro správu soukromého majetku (SPF) představuje atraktivní nástroj pro správu soukromých aktiv zámožných fyzických osob. To zejména kvůli zvláštnímu daňovému postavení tak i širokým možnostem použití.

Lucemburská SPF nevyžaduje před zahájením činnosti úřední povolení. Navíc akcionáři SPF mají prospěch z ručení právnickou osobou a její schopnosti vydávat akcie na jméno i majitele.

Sekuritizační nástroj (SPV) v Lucembursku

I. Pojem sekuritizace 

Lucemburský zákon o sekuritizace ze dne 22. března 2004 definuje pojem sekuritizacenásledovně: obchodní transakce, v níž sekuritizační struktura nebo sekuritizační nástroj (subjekt zřízený ke zvláštnímu účelu – Special Purpose Vehicle, SPV) nabude nebo převezme přímá nebo nepřímá rizika z pohledávek, či jiných aktiv od třetích osob nebo z některých či všech závazků, které vyplývají z obchodní činnosti třetích osob. Sekuritizační nástroj (SPV) se financuje sám z emisí cenných papírů, jejichž hodnota nebo výnosy jsou odvislé od převzatých rizik.

II. Právní struktura sekuritizačního nástroje (SPV) v Lucembursku

Lucemburskými sekuritizačními nástroji (SPV) jsou subjekty, které se plně zabývají sekuritizacínebo které se účastní na těchto transakcích prostřednictvím úplného nebo částečného převzetí zajišťovaných rizik nebo prostřednictvím emisí cenných papírů. Emise cenných papírů poskytují financování.

1. Právní forma

V Lucembursku existují dva typy SPV, zejména neregulovaná zajišťovací společnost ve formě korporace a zajišťovací fondy.

1.1. Zajišťovací společnost

Vzhledem k tomu, že se jedná o korporaci, lze lucemburskou zajišťovací společnost zakládat v následujících právních formách: akciová společnost (PLC., Corp./SA); společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL); komanditní společnost na akcie (SCA) nebo družstvo ve formě akciové společnosti (SCOSA).

1.2. Zajišťovací fondy

Oproti zajišťovací společnosti nemá zajišťovací fond v Lucembursku právní subjektivitu a namísto toho sestává z jednoho nebo více společně držených aktiv nebo majetku ve správě. Fond je spravován správcovskou společností, která musí být sama obchodní společností.

2. Založení

Způsob založení SPV se odvíjí od konkrétní zvolené právní formy.  

2.1. Zajišťovací společnost

Lucemburská zajišťovací společnost se zakládá notářským zápisem stanov. Její stanovy jsou následně uveřejněny v úředním věstníku (Mémorial C) a uloženy v lucemburském obchodním rejstříku.

2.2. Zajišťovací fondy

Lucemburský zajišťovací fond se zakládá smluvně jako společně vlastněná aktiva nebo majetek ve správě. Aktiva zajišťovacího fondu musejí být oddělena od majetku správcovské společnosti, která je rezidentem v Lucembursku.

3. Minimální kapitál

3.1. Zajišťovací společnost

Minimální kapitálový požadavek na lucemburskou zajišťovací společnost, která byla založena jako korporace, závisí na konkrétní zvolené právní formě. Minimální kapitál se vztahuje k právnické osobě jako celku a ne pouze k jednotlivým složkám.

3.2 Zajišťovací fondy

Oproti se není pro lucemburské zajišťovací fondy stanoven žádný minimální kapitál. Minimální kapitálový požadavek je pouze stanoven pro správcovské společnosti, které fondy spravují. Výše uvedený požadavek bude určen konkrétní právní formou, jejímž prostřednictvím byla správcovská společnost založena.

4. Sekuritizační struktury

Sekuritizace může být realizována buď převodem právního titulu k aktivům (transakce s podobností „skutečného prodeje”) nebo prostřednictvím převodu úvěrových rizik k aktivům („syntetická” transakce).

4.1. Transakce v podobě „skutečného prodeje”

V rámci takzvané transakci tzv. skutečného prodeje zakladatele (původní věřitel) prodá soubor aktiv lucemburskému sekuritizačnímu nástroji (SPV), který následně vydá cenné papíry, jež jsou výhradně zajištěny převedenými aktivy a platebními toky vyplývajícími z uvedeného převodu. Lucemburský sekuritizační nástroj (SPV) nabývá uvedený soubor aktiv za použití výnosů generovaných z emisí cenných papírů. Zakladatel následně převede právní titul i prospěch z aktiv na lucemburský SPV.

4.2. Syntetická transakce

V rámci syntetické transakce zakladatel eliminuje úvěrové riziko nákupem úvěrových derivátů. Výše uvedené eliminace je dosaženo prodeje souboru aktiv lucemburskému SPV.

5. Třídy aktiv (předmět sekuritizace)

V lucemburském sekuritizačním právu neexistují žádná omezení, jaký majetkem může být předmětem sekuritizace. Sekuritizační transakce se mohou následně týkat movitého i nemovitého majetku, zejména včetně diamantů; šampaňského; duševního vlastnictví; pohledávek ze všech druhů činností s reálnou hodnotou nebo u nichž je očekávání budoucího výnosu.

Uvedená sekuritizovaná aktiva nebo rizika budou v konečném důsledku zastoupena akciemi na majitele nebo na jméno, například akciemi, certifikáty nebo obligacemi.

6. Rozdělení do tranší

Aktiva lucemburského SPV lze rozdělit do jedné nebo několika tranší. Aby bylo toto rozdělení možné, je třeba tuto skutečnost uvést ve stanovách lucemburské zajišťovací společnosti nebo ve smluvních podmínkách lucemburského zajišťovacího fondu. Každá tato tranše představuje nezávislý subjekt. To následně umožňuje realizaci různých sekuritizačních transakcí individuálně podle příslušných tranší. Výše uvedené tranše lze dále likvidovat samostatně.

7. Dohled 

V případě, že lucemburský SPV vydává veřejné cenné papíry, je vyžadován souhlas a dohled lucemburského úřadu pro finanční trhy (CSSF). Lucemburský SPV musí dále svěřit svá likvidní aktiva, včetně cenných papírů do úschovy bance v Lucembursku. Právní předpisy naopak nestanoví omezení pro SPV, které vydávají soukromé emise.

8. Ochrana PSV před insolvencí (zajišťovací nástroje)

Aktiva lucemburského SPV jsou spravována odděleně od majetku zakladatele. To znamená, že v případě insolvence zakladatele nemá tato skutečnost na SPV.

III. Daňová struktura SPV v Lucembursku

1. Zajišťovací společnost

1.1. Korporátní daň

Jako korporace podléhá lucemburský SPV korporátní dani v roční sazbě 29,22 %. Korporátní daň se skládá z následujících složek:

1.1.1. Daň z příjmu právnických osob

V Lucembursku činí sazba daně z příjmu právnických osob přesahujícího 15,000 EUR 21 % (nebo 20 % z příjmu nad 15,000 EUR) a je zvýšena solidární daňovou přirážkou ve výši 7 %.

Minimální daň z příjmu právnických osob u všech akciových společností (PLC., Corp./ SA), které jsou rezidenty v Lucembursku, a které nevyžadují živnostenský list a výše jejichž aktiv, cenných papírů a prostředků na bankovních účtech společně překračuje 90 % jejich bilanční sumy, činí 3 210 EUR (3 000 EUR plus 7 % solidární daňová přirážka).

Bez ohledu výše uvedené lze vyměřovací základ daně z příjmu právnických osob snížit o veškeré závazky související s odměnou investora, jako jsou například splatné úroky a dividendy, které tvoří plně daňově odečitatelné obchodní výdaje.

1.1.2. Komunální obchodní daň

Všechny podniky-rezidenti v Lucembursku (např. obchodní, průmyslové, důlní nebo řemeslné podniky), jakož i stálé provozovny zahraničních společností, podléhají komunální obchodní dani v sazbě  6,75 %.

1.2. Osvobození od daně

Lucemburská zajišťovací společnost nepodléhá ani komunální obchodní dani ani srážkové dani z rozdělení zisku mezi investory.

1.3. Působnost smluv o zamezení dvojího zdanění (ZDZ)

Lucemburská zajišťovací společnost může požívat výhod z lucemburské sítě smluv o zamezení dvojího zdanění kvůli své neomezené daňové povinnosti.

2. Zajišťovací fondy

Vzhledem k tomu, že lucemburské zajišťovací fondy nemají právní subjektivitu, dani podléhají jejich akcionáři a jejich příjem a nikoli fond samotný. V souladu s tím lucemburský zajišťovací fond nepodléhá ani dani z příjmu právnických osob ani takzvané „upisovací dani” (“Tax d’ Abonnement”). Stejně jako v případě zajišťovací společnosti, i lucemburský zajišťovací fond nepodléhá srážkové dani z rozdělení zisku mezi investory.

IV. Praktická hlediska SPV v Lucembursku

V důsledku výše uvedené daňové povinnosti zajišťovacího fondu v Lucembursku, není v praxi široce využíván. Spíše se v Lucembursku široce využívá zajišťovací společnost. Nejčastěji používanou právní formou je akciová společnost (PLC., Corp./SA), zejména pokud mají být vydané akcie veřejně obchodovatelné. V případě společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL) akcie nelze vydávat na kapitálovém trhu, ani je kótovat na burze.

Práva duševního vlastnictví (IP-Box) v Lucembursku

I. Soubor práv duševního vlastnictví (IP-Box) v Lucembursku

Takzvaný IP-Box je mezinárodně uznávaným a široce využívaným nástrojem pro daňové pobídky výzkumu a vývoje. Má podobu zvláštního daňového režimu, v rámci něhož příjem z práv duševního vlastnictví podléhá příznivějšímu zdanění.

Tento režim existuje i v Lucembursku v takové podobě, že práva duševního vlastnictví podléhají příznivějšímu daňovému režimu. V tomto rámci může mít využití lucemburských daňových úlev za následek osvobození příjmu z duševního vlastnictví od zdanění.

II. Práva duševního vlastnictví (IP) v Lucembursku

Pro účely lucemburských daňových úlev, tvoří práva duševního vlastnictví následující položky: patenty, autorská práva a práva příbuzná (copyright); software; ochranné známky; práva průmyslového vlastnictví a užitné vzory; modely; názvy domén; značky zboží a služeb, jakož i výroba a know-how.

III. Společnost pro práva duševního vlastnictví v Lucembursku

Práva duševního vlastnictví (IP) jsou ve stále větší míře rozhodujícím faktorem úspěchu v mezinárodní konkurenci. Prostřednictvím daňově účinné struktury lze hodnotu práv duševního vlastnictví dále zvyšovat. To zahrnuje i jejich přesun do zahraničí, což umožní následné generování zisku z jejich licencování společností pro práva duševního vlastnictví, která podléhá příznivému daňovému režimu. Zisk a příjem z daní přirůstá zejména v místě, kde se práva duševního vlastnictví nacházejí. Taková aktiva lze v zásadě převést na společnost pro duševní vlastnictví s relativní lehkostí vzhledem k tomu, že nejsou vázána ke konkrétní geografické poloze.

Společnosti pro práva duševního vlastnictví jsou dceřinými společnostmi, které byly zvlášť vytvořeny v zemi, která má velmi výhodný daňový systém a dceřiné společnosti, v nichž jsou soustředěna práva duševního vlastnictví společnosti. Společnost pro práva duševního vlastnictví následně odpovídá za vznik a/nebo další rozvoj, ochranu, správu a využití práv duševního vlastnictví. Dále tato společnost následně licencuje tato práva skupinám společností nebo třetím osobám.  

1. Lucemburská společnost pro práva duševního vlastnictví jako nástroj daňové optimalizace

Lucemburskou společnost pro práva duševního vlastnictví lze založit jako korporaci a může mít proto formu akciové společnosti (PLC., Corp./SA), společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SA); komanditní společnosti na akcie (SCA), jakož i družstva ve formě akciové společnosti (SCOSA). V zásadě se lucemburská společnost pro práva duševního vlastnictví zakládá prostřednictvím notářského zápisu stanov a jejich následným uveřejněním v úředním věstníku (Mémorial C). Stanovy se dále ukládají v lucemburském obchodním rejstříku. Požadovaný minimální kapitál se odvíjí od konkrétní zvolené právní formy.

V případě převodu práv duševního vlastnictví na lucemburskou společnost pro práva duševního vlastnictví, zisk generovaný z těchto práv podléhá příznivému daňovému režimu v Lucembursku.

2. Strukturalizace možností lucemburské společnosti pro práva duševního vlastnictví

V průběhu času byly vyvinuty modely, které využívají lucemburské IP-SOPARFI holdingové společnosti, jež náležejí do skupiny společností k minimalizaci daní odváděných z příjmů z využití vlastních nebo cizích práv duševního vlastnictví společností pro práva duševního vlastnictví. Tyto společnosti lze organizovat tak, aby nepodléhaly zdanění. A nakonec, prostřednictvím převodu ocenitelných práv duševního vlastnictví na společnosti IP-SOPARFI, které jsou rezidenty v Lucembursku a které mají příznivé zdanění, lze zisk, jež současně podléhá lucemburské daňové úlevě, náležitě rozdělit.

IV. Výhody společnosti pro práva duševního vlastnictví v Lucembursku

1. Příznivé zdanění příjmu z práv duševního vlastnictví (IP)

1.1 Daňové pobídky z příjmu z užití práv duševního vlastnictví (IP)

V zásadě korporace v Lucembursku podléhají dani ve výši 29,22 % (21 % nebo 20 % daň z příjmu právnických osob, navýšená o solidární daňovou přirážku ve výši 7 % a komunální obchodní daň v sazbě 6,75 %) od 1. ledna 2013.

Bez ohledu na výše uvedené, čistá zisk a kapitálové zisky z užití, licencování a prodeje práv duševního vlastnictví jsou v Lucembursku zdaněny v sazbě pouhých 20 % při uplatnění daňové úlevy. 80 % z výše uvedeného příjmu zůstává  Lucembursku osvobozeno od daně, čímž se vytváří příjem, jež podléhá příznivějšímu daňovému režimu v podobě skutečného daňové zatížení 5,84 %. Současně lze mimo jiné provést i odpočet odpisů a finančních nákladů.

1.2 Osvobození od daně

V Lucembursku práva duševního vlastnictví nepodléhají dani z čistého jmění ve výši 0,5 % ze zdanitelného majetku.

Společnosti v Lucembursku dále nepodléhají srážkové dani ze zisku z likvidace, licenčních poplatků ani úroku. Dále lze ze srážkové daně vyjmout výplatu dividend při uplatnění směrnice o systému společného zdanění mateřských a dceřiných společností.

1.3 Požadavky

Lucemburská daňová úleva ve výši 80 % se uplatní při splnění následujících požadavků:

Práva duševního vlastnictví je nutno nabýt nebo vyvinout po 31. prosinci 2007. Je nezbytné, aby práva duševního vlastnictví měla alespoň oprávněného vlastníka. V zásadě patent není třeba; požaduje se právo na výhradní užití v určitém rozsahu. Dále se požaduje, aby práva duševního vlastnictví a náklady na vývoj již dosáhly příznivé obchodní rovnováhy. Tam, kde se nabývají práva duševního vlastnictví, tam je nutno prokázat, že jejich nabytí nesouviselo s daňovými důvody. Nabývání práv duševního vlastnictví od přímo propojených nebo přidružených společností není povoleno. To se týká i převodu z mateřské/dceřiné společnosti s podílem více než 10 % a přidružených společností se společnými akcionáři. Dále je třeba, aby společnost pro práva duševního vlastnictví měla sídlo v Lucembursku a alespoň jednoho jednatele s trvalým pobytem v Lucembursku.

2. Další výhody

V lucemburské daňové praxi je vyměřovací řízení vedeno velmi pružně. Informace o rozsahu daňové povinnosti a daňových závazcích (takzvané daňové výměry) si lze od lucemburských daňových úřadů vyžádat již před splatností daně. V zásadě se na ně mohou spolehnout obě strany. V Lucembursku lze dokončit vyměřovací řízení v řádech několika týdnů. V Lucembursku je dále možné neomezené převádět ztrátu s následným snížením daňové zátěže.

Lucembursko je současně signatářem smluv o zamezení dvojího zdanění (ZDZ) s řadou zemí, které zamezují dvojímu zdanění z příjmu z transakcí, které již byly zdaněny. Lze provést zápočet srážkové daně uhrazené v zahraničí z příjmu z licencování, pokud ze zápočtu nevznikne přeplatek.

Investiční fond SICAV/SICAF v Lucembursku

1. Právní struktura investičního fondu SICAV/SICAF v Lucembursku

1. Koncept

Struktury investičních fondů SICAV a SICAF v Lucembursku mohou být zakládány jako fondy UCITS (fondy kolektivního investování obchodovatelných cenných papírů) nebo specializované investiční fondy (SIF).

Lucemburský SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) je investiční fond ve formě investiční společnosti, jehož základní kapitál je variabilní a jehož hodnota v daném čase odpovídá hodnotě čistých aktiv všech podfondů, tvořených akciemi bez uvedení jejich nominální hodnoty.

Oproti tomu zde existuje lucemburský investiční fond SICAF (Société d’Investissement à CapitalFixe) v podobě investiční společnosti s fixním základním kapitálem.

Vzhledem k tomu, že oba výše uvedené investiční fondy nemají právní subjektivitu, spravují se buď sami, nebo externě investičními společnostmi.

Investiční fondy SICAV a SICAF mohou spravovat pouze aktiva ve svých portfoliích.

2. Účel

Jejich účelem jsou investice základního kapitálu do cenných papírů nebo jiných likvidních finančních investic v souladu se zásadou diverzifikace, aby akcionáři mohli získat příjem vytvořený ze správy jejich aktiv.

3. Investiční politika

Vzhledem k tomu, že lze spojit investiční fondy SICAV a SICAF s dalšími investičními aktivy, mohou být mimo jiné zakládány jako fondy cenných papírů, fondy nemovitostí, peněžních trhů i jako holdingové fondy.

4. Investoři

Pokud jsou lucemburské fondy SICAV a SICAF založeny jako fondy UCITS, neplatí, pokud jde o osobu investora, žádná omezení. Oproti tomu jsou zvláštní investiční fondy (SIF) vyhrazeny pouze „kvalifikovaným investorům”.  

5. Založení

SICAV se zakládá jako akciová společnost (PLC., Corp./SA).

Oproti lze SICAF v Lucembursku založit jako korporaci ve formě akciové společnosti (PLC.,Corp./SA), společnosti s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL), komanditní společnosti na akcie (SCA) nebo družstva ve formě akciové společnosti (SCOSA).

Lucemburské fondy SICAV a SICAF se často zakládají jako zastřešující fondy s několikapodfondy. V nich jsou různé podfondy strukturovány způsobem, aby aktiva a pasiva v každém zpodfondů byla oddělena. To má za následek nezávislost různých podfondů v co největším možném rozsahu. Dále může mít každý podfond vlastní investiční strategii a investičního manažera.

6. Minimální kapitál

Upsaný kapitál lucemburského investičního fondu SICAV/SICAF činí nejméně 1,25 milionu EUR a je třeba jej dosáhnout ve lhůtě šesti měsíců od získání souhlas lucemburského úřadu pro finanční trhy (CSSF), pokud jde o fond UCITS a ve lhůtě dvanácti měsíců v případě specializovaného investičního fondu (SIF).

Minimální základní kapitál se odvíjí od konkrétní zvolené právní formy.

7. Sídlo

Sídlo a hlavní ústředí řízení a ovládání fondů SICAV a SICAF určené ve stanovách se musí nacházet v Lucembursku. To mimo jiné zahrnuje zpracování a uchovávání všech dokumentů poskytnutých investorům, jakož i vydávání a odkup akcií.

8. Schovatel

Vyžaduje se, aby aktiva SICAV/SICAF byla převedena ke schovateli, který je rezidentem v Lucembursku (schovatelská banka). Tím je zajištěno, že akcie jsou vydávány a odkupovány v souladu s ustanoveními stanov. Schovatel má dále zajistit, aby se příjem a/nebo zisk použily v souladu se stanovami.

Schovatel odpovídá vůči lucemburským investičním fondům SICAV/SICAF, jakož i vůči akcionářům za ztrátu vyplývající ze zaviněného neplnění nebo vadného plnění povinností.

9. Investiční a distribuční politika

Lucemburské fondy SICAV a SICAF mohou kdykoliv vydávat a rušit nové akcie, které nepřekračují čistou hodnotu aktiv.

Oba volně mohou volně upravit výplatu dividend nebo jiných plateb svým investorům prostřednictvím formálních podmínek ve stanovách. Oba lucemburské investiční fondy nepodléhají povinnosti tvořit zákonné rezervy.

10. Hlediska dohledu

10.1. Souhlas

Lucemburské fondy SICAV a SICAF podléhají dohledu lucemburského úřadu pro finanční trhy (CSSF). Oba investiční fondy stejně jako investiční manažeři a poradci musí mít před zahájením činnosti licenci. Bez ohledu na výše uvedené neexistují žádná omezení, pokud jde o státní příslušnost osoby nebo společnosti, které výše uvedený fond spravuje nebo mu poskytuje poradenství.

10.2. Výkazy

Fondy SICAV a SICAF jsou povinny předkládat roční a pololetní závěrku ověřenou nezávislým auditorem. Závěrku je třeba následně uveřejnit nejpozději ve lhůtě čtyř měsíců (nejpozději však šesti měsíců v případě lucemburského speciálního investičního fondu (SIF) po závěrce roku.

Lucemburské investiční fondy jsou dále povinny zpracovávat, s výjimkou investičních fondů ve formě uzavřených fondů UCITS, prodejní prospekt, který musí mimo jiné obsahovat zakladatelské listiny, aby umožnil investorům přijímat informovaná rozhodnutí o navrhované investici a zejména posuzovat související rizika.

II. Daňová struktura investičního fondu SICAV/SICAF v Lucembursku

1. Korporátní daň

Investiční fondy SICAV a SICAF, které mají domicil v Lucembursku, jsou od korporátní daně osvobozeny. Podléhají takzvané upisovací dani v roční sazbě 0,05 % z čistých aktiv nebo v sazbě 0,01 %, je-li investiční fond založen jako lucemburský specializovaný investiční fond (SIF).

2. Osvobození od daně

Oba lucemburské fondy SICAV a SICAF jsou osvobozeny od daně z čistého jmění a srážkové daně pro investory-nerezidenty.

Služby správy fondu poskytované správcovskou společností v Lucembursku dále nepodléhají dani z přidané hodnoty (DPH). Bez ohledu na výše uvedené mohou ostatní služby v Lucembursku podléhat DPH v sazbě 15 %.

Investiční společnost SICAR v Lucembursku

I. Právní struktura investiční společnosti SICAR v Lucembursku

1. Koncept

Lucemburská investiční společnost SICAR (Société d’investissement en capital à risqué) není novou formou společnosti. Je spíše nástrojem určeným výhradně pro rizikové kapitálové investice, které upravuje zákon SICAR. Lucemburská investiční společnost SICAR má právní subjektivitu nezávislou na investorech.

2. Účel

Účelem lucemburské investiční společnosti SICAR jsou investice do vlastních zdrojů v aktivech představujících rizikový kapitál za účelem distribuce z něj vytvořeného výsledku ve prospěch kvalifikovaných investorů. Výše uvedené výsledek vyvažuje podstoupené riziko.

3. Investiční politika

Lucemburský investiční nástroj SICAR je oprávněn investovat pouze do rizikového kapitálu. To znamená, že finanční prostředky jsou přímo či nepřímo vkládány do společnosti, aby jí pomohly v raných fázích v jejím rozvoji nebo primární emise na burze (investice soukromého kapitálu).

Investice do nemovitostí jsou možné pouze za určitých podmínek. Investice prostřednictvím společností, které investují nebo vlastní nemovitosti představující rizikový kapitál, jakož i investice do realitních společností, jsou přípustné. Bez ohledu na výše uvedené není přímá držba nemovitosti přípustná.

Lucemburská investiční společnost SICAR není povinna dodržovat při výběru svých nástrojů zásadu diverzifikace. Proto může investovat do jedné nebo několika společností působících na velmi obsazeném segmentu trhu.

Dále si lze libovolně zvolit i způsobem, jakým SICAR společnosti financuje. Dále jsou přípustní veškeré způsoby financování, zejména včetně investic, poskytování půjček, prozatímních úvěrů, a mezaninového financování za podmínky, že jde o financování rizikové kapitálové investice.

4. Investoři

Na základě zákona SICAR je lucemburský investiční nástroj SICAR vyhrazen výlučně kvalifikovaným investorům, zejména profesionálním investorům, jako jsou banky a pojišťovny. Dále jsou fyzické osoby, které chtějí investovat více než 1 250 000 EUR, povinny předložit písemný doklad o tom, že jsou dobře informovány. Tento písemný doklad může mít podobu dopisu nebo banky nebo finančního poradce potvrzujícího náležité znalosti investora.

5. Založení

Lucemburská společnost SICAR se zakládá jako korporace nebo obchodní společnost. Není přípustné, aby byla založena smluvní formou, zejména jako investiční fond spravovaný správcovskou společností (fonds commun de placement, FCP). Pro lucemburské investiční společnosti SICAR jsou k dispozici následující právní formy:

akciová společnost (PLC., Corp./SA); společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL); komanditní společnost na akcie (SCA); družstvo ve formě akciové společnosti (SCOSA) a komanditní společnost (LP.)

Lucemburská společnost SICAR může mít dále strukturu holdingového fondu tvořeného několikapodfondy, každém s vlastní konkrétní investiční strategií, investičním manažerem, přičemž každý je nezávislý na druhém. V tomto ohledu jsou možnosti strukturování obdobné jako možnosti pro lucemburské specializované investiční fondy (SIF).

6. Minimální kapitál

Upsaný kapitál lucemburské společnosti SICAR musí činit nejméně 1 milion EUR. Tuto částku je nutno dosáhnout ve lhůtě dvanácti měsíců od data schválení společnosti SICAR lucemburským úřadem pro finanční trhy (CSSF).

Minimální základní kapitál je nutno složit v závislosti na konkrétní zvolené právní formě. V případě, že lucemburský SICAR je založen jako korporace, je emitované akcie plně upsat a každou akcii je nutnost splatit nejméně do výše 5 % prostřednictvím peněžitého nebo nepeněžitého vkladu.

7. Sídlo SICAR

Sídlo a ústředí řízení a ovládání společnosti SICAR určené stanovami se musí nacházet v Lucembursku. To mimo jiné zahrnuje zpracování a uchovávání veškerých dokumentů předaných investorům a vydávání a odkup akcií.

8. Schovatel

Aktiva lucemburské společnosti SICAR je nutno převést na nezávislého schovatele (finanční ústav), který je rezidentem v Lucembursku. Schovatel bude jednat výhradně v zájmu investorů a v tomto rámci zajistí získání upisovací ceny za akcie společnosti v předepsané lhůtě. V případě transakcí, jejichž součástí jsou uvedená aktiva, schovatel zajistí převod nebo úhrady odměny a použití výsledných výnosů v souladu se zakladatelskou listinou.

9. Orgány společnosti

Způsob organizace lucemburské investiční společnosti SICAR se odvíjí od konkrétní zvolené právní formy.

Management společnosti a schovatel SICAR musí mít dostatečnou kvalifikaci a jsou povinni předložit doklad o odpovídající praxi v oblasti soukromého kapitálu. Bez ohledu na výše uvedené lucemburská společnost SICAR nezbytně nepotřebuje “zakladatele/ ručitele”. Dále je nezbytné, aby investiční manažer získal licenci lucemburského úřadu pro finanční trhy (CSSF).

10. Zásady emisí a distribuce

Ustanovení obsažení ve stanovená jsou plně závazná, pokud jde o vydávání nových akcií, pokud zákon SICAR neobsahuje žádné konkrétní ustanovení v tomto smyslu.

To je případ úpravy formálního kritéria výplaty dividend nebo jiných plateb investorům. Lucemburská společnost SICAR není dále povinna vytvářet rezervy.

Lucemburská společnost SICAR může libovolně určovat způsob oceňování majetku. Bez ohledu na výše uvedené je tento způsob uvést v zakladatelských listinách.

11. Popis

Jméno společnosti SICAR musí obsahovat zkratku „SICAR”.

12. Hlediska dohledu

Na rozdíl od jiných lucemburských investičních nástrojů SICAR poléhá přísným pravidlům v oblasti dohledu.

12.1. Souhlas a dohled

Lucemburská společnost SICAR podléhá trvalému dohledu lucemburského úřadu pro finanční trhy (CSSF) a vyžaduje předchozí souhlas tohoto úřadu.

Po udělení souhlasu CSSF lze společnost SICAR kótovat na lucemburské burze.

12.2. Výkazy

Roční účetní závěrku lucemburské společnosti SICAR je nutno auditovat nezávislým auditorem a je nutno ji uveřejnit nejdéle šest měsíců po skončení roku.

12.3. Minimální obsah prodejního prospektu

Lucemburská společnost SICAR je dále povinna zpracovávat prodejní prospekty obsahující veškeré nezbytné informace, které umožní investorům přijímat informovaná rozhodnutí o investicích a souvisejících rizicích. Tento prospekt musí obsahovat zakladatelské listiny.

II. Daňová struktura lucemburské investiční společnosti SICAR 

1. Korporátní daň

Lucemburská společnost SICAR v zásadě podléhá korporátní sani v sazbě 29,22 %. Tato sazba sestává z následujících složek: daň z příjmu právnických osob ve výši 21 % z příjmu nad 15 000 EUR (nebo v sazbě 20 % z příjmu do 15 000 EUR); solidární daňová přirážka ve výši 7 %, jakož i komunální obchodní daň ve výši 6,75%.

Bez ohledu na výše uvedené je příjem z cenných papírů, jakož i příjem z prodeje, vkladů nebo likvidace cenných papírů osvobozen od korporátní daně.

Je-li lucemburská společnost SICAR založena jako komanditní společnost (LP.), dani podléhají osoby podnikající jako její společníci a ne samotná společnost. Společnost SICAR zůstává dále osvobozena z daně z příjmu právnických a komunální obchodní daně. Oproti tomu investoři i nadále podléhají dani v zemi, v níž jsou usazeni.

2. Osvobození od daně

Lucemburská společnost SICAR je osvobozena od daně z čistého jmění a srážkové daně z výplaty dividend, jakož i investičního příjmu z odprodeje podílů. Srážkovou daň není třeba dále uhradit investory, kteří jsou nerezidenty, z úroku zaplaceného společností SICAR, jakož i z výnosů z likvidace. Obdobně je osvobozena z takzvané upisovací daně (Tax d’Abonnement). Od DPH jsou nadále osvobozeny správcovské služby poskytované společnosti SICAR správcovskou společností v Lucembursku.

3. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (ZDZ)

Vzhledem k tomu, že lucemburská společnost SICAR ve formě korporace plně podléhá dani, může využívat prospěch z Lucemburské sítě smluv o zamezení dvojího zdanění (ZDZ).

Specializovaný investiční fond (SIF) v Lucembursku

I. Právní struktura specializovaného investičního fondu (SIF) v Lucembursku

1. Koncept

Lucemburský specializovaný investiční fond (SIF) je typem investičního fondu, který je regulován a není určen široké veřejnosti. Na rozdíl od fondů UCITS (společnosti kolektivního investování převoditelných cenných papírů), které spadají do působnosti Evropské směrnice a které investují do cenných papírů, jako jsou akcie a obligace, přináší specializovaný investiční fond (SIF) větší flexibilitu.

2. Investiční politika

Lucemburský specializovaný investiční fond (SIF) může investovat do veškerých typů aktiv, včetně tradičních a alternativních investičních strategií. Ty například zahrnují fondy cenných papírů nebo fondy peněžního trhu; nemovitosti; soukromý investiční kapitál; infrastrukturu; fondy soukromého kapitálu a hedgeové fondy.

Lucemburský specializovaný investiční fond (SIF) je povinen při výběru investic dodržovat zásadu diverzifikace za účelem ochrany investorů. Lucemburský specializovaný investiční fond (SIF) nesmí dále investovat více než 30 % svých aktiv do cenných papírů stejného typu a od stejného emitenta. To platí o pro použití derivátů.

3. Investoři

Lucemburský investiční nástroj, kterým je specializovaný investiční fond (SIF), je vyhrazen kvalifikovaným investorům a profesionálním investorům (zejména bankám a pojišťovnám), a veškerým investorům s minimální investicí ve výši 125 000 EUR. Posledně jmenovaní investoři jsou povinni předložit doklad o tom, že jsou skutečně zkušenými investory. Tento doklad může mít podobu potvrzení od banky nebo finančního poskytovatele.

4. Založení

Lucemburský specializovaný investiční fond (SIF) se zakládá buď ve smluvní podobě a následně je jako investiční fond zastoupen správcovskou společností (fonds commun de placement, FCP) nebo ve formě společnosti, jmenovitě investiční společnosti s variabilním (SICAV) nebo fixním (SICAR) kapitálem. Je-li SIF založen ve formě SICAR, může mít následující právní formy: akciová společnost (PLC., Corp./SA), společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL); komanditní společnost na akcie (SCA) nebo družstvo ve formě akciové společnosti (SCOSA).

Lucemburský SIF může mít dále strukturu holdingového fondu tvořeného několika podfondy. Tytopodfondy budou mít vlastní specifickou investiční strategii, investičního manažera a budou na sobě vzájemně nezávislé.

5. Minimální kapitál

Počínaje dnem, k němuž byl lucemburský specializovaný investiční fond (SIF) schválen lucemburským úřadem pro finanční trhy (CSSF), musí do dvanácti měsíců činit šitá aktiva SIF nejméně 1,25 milionu EUR.

Minimální základní kapitál požadovaný pro založení specializovaného investičního fondu (SIF) se odvíjí od konkrétní zvolené právní formy.

6. Sídlo

Sídlo a ústředí řízení a ovládání specializovaného investičního fondu (SIF) dle společenské smlouvy/stanov se musí nacházet v Lucembursku.

Je-li specializovaný investiční fond (SIF) založen jako lucemburský investiční fond, bude spravován správcovskou společností v Lucembursku.

7. Schovatel

Aktiva specializovaného investičního fondu (SIF) je nutno převést na nezávislého schovatele (finanční ústav), který je rezidentem v Lucembursku. Schovatel bude jednat výhradně v zájmu investorů a v tomto rámci zajistí získání upisovací ceny za akcie společnosti v předepsané lhůtě. V případě transakcí, jejichž součástí jsou uvedená aktiva, schovatel zajistí převod nebo úhrady odměny a použití výsledných výnosů v souladu se společenskou smlouvou/stanovami.

8. Orgány společnosti

Způsob organizace lucemburského specializovaného investičního fondu (SIF) je organizován v závislosti na konkrétní zvolené právní formě.

Management společnosti nebo správcovská společnost (v případě investičního fondu (FCP)) a schovatel lucemburského specializovaného investičního fondu (SIF) ­musí být dostatečně kvalifikovaní a je nezbytné, aby předložili doklad o svých odpovídajících zkušenostech v příslušné oblasti. Bez ohledu na výše uvedené není nezbytné, aby specializovaný investiční fond (SIF) měl zakladatele/ručitele. Investiční manažer není dále povinen získat licenci od lucemburského úřadu pro finanční trhy (CSSF).

9. Zásady emisí a distribuce

Akcie lucemburského investičního fondu lze libovolně převádět na jiné kvalifikované investory. Emise akcií je zjednodušena a podléhá ustanovením obsaženým ve společenské smlouvě/stanovách.

Požadavky na výplatu nebo rozdělení dividendy lze dále libovolně upravovat ve společenské smlouvě/stanovách a není nezbytné vytvářet rezervy. Výplata a rozdělení dividend podléhá volnému výkladu.

Lucemburský specializovaný investiční fond (SIF) může libovolně stanovovat způsob oceňování majetku. Bez ohledu na výše uvedené je tuto skutečnost však uvést ve společenské smlouvě/stanovách.

10. Dohled

10.1. Licence

Lucemburský specializovaný investiční fond (SIF) podléhá dohledu lucemburského úřadu pro finanční trhy (CSSF) a před zahájením obchodní činnosti vyžaduje licenci. Bez ohledu na výše uvedené může SIF zahájit činnost, pokud byla žádost o tuto licenci podána do jednoho měsíce od jeho založení.

SIF může být kótován na lucemburské burze bezprostředně po získání výše uvedené licence od lucemburského CSSF.

10.2. Výkazy

Roční uzávěrka lucemburského specializovaného investičního fondu (SIF) vyžaduje audit nezávislým auditorem a je nutno ji uveřejnit do šesti měsíců po skončení roku.

10.3. Minimální obsah prodejního prospektu

Lucemburský specializovaný investiční fond (SIF) je dále povinen zpracovat prodejní prospekt obsahují veškeré nezbytné informace, jež investorům umožní přijímat informovaná rozhodnutí o investiční politice a investičních rizicích.

II. Daňová struktura specializovaného investičního fondu (SIF) v Lucembursku

1. Korporátní daň

Lucemburský specializovaný investiční fond (SIF) je osvobozen od daně z příjmu právnických osob.

Namísto toho lucemburský specializovaný investiční fond (SIF) podléhá takzvané upisovací dani (Tax d’abonnement) v sazbě 0,01% ze svých čistých aktiv. Bez ohledu na výše uvedené je od daně osvobozena řada investic, včetně sdružených penzijních a holdingových fondů v Lucembursku.

2. Osvobození od daně

Lucemburský specializovaný investiční fond (SIF) nepodléhá dani z čistého jmění ani srážkové dani z výplaty dividend investorům-nerezidentům.

Správcovské služby poskytované specializovanému investičnímu fondu (SIF) správcovskou v Lucembursku jsou dále osvobozeny od DPH. Oproti tomu ostatní služby podléhají DPH v sazbě 15 %.

Realitní společnost v Lucembursku

I. Koncept

Realitní společnost realizující účel, jímž je v souladu s jejími stanovami výhradně nebo převážně nabývání, správa, využití nebo prodej nemovitostí.

1. Právní forma

Lucemburskou realitní společnost lze založit jako korporaci a v souladu s tím jako akciovou společnost (PLC., Corp./SA), společnost s ručením omezeným (LLC., Ltd./SARL), i jako komanditní společnosti na akcie (SCA) nebo družstvo ve formě akciové společnosti (SCOSA).

2. Založení

Konkrétní požadavky na založení se odvíjejí od konkrétní zvolené právní formy.

II. Daňová hlediska

1. Zdanění příjmu z prodeje nemovitosti

V zásadě je příjem z prodeje nemovitosti pro účely daňového práva zdaněn v souladu se zásadou polohy nemovitosti. Podle ní tento příjem příslušně podléhá dani v zemi, v níž se nemovitost nachází.

2. Zdanění zisku z prodeje akcií

2.1. Obecná úprava

Oproti výše uvedenému je zisk z prodeje akcií v zahraniční realitní společnosti vlastnící tuzemskou nemovitost obvykle zdaněn v zemi, v níž je prodávající usazen, zejména v místě sídla této společnosti.

2.2. Realitní společnost v Lucembursku

Je-li realitní společnost lucemburskou korporací, v zásadě podléhá běžné daňové povinnosti. Bez ohledu na tuto skutečnost může však mít prospěch z prodeje akcií, který je osvobozen od daně na základě směrnice o systému společného zdanění mateřských a dceřiných společností.  

2.3. Osvobození od daně

Některé smlouvy o zamezení dvojího zdanění (ZDZ), které Lucembursko uzavřelo s řadou zemí,například včetně Německa, obsahují výjimku z vynětí zásady polohy nemovitosti.

Na základě nových ustanovení je použití zásady polohy nemovitosti rozšířeno i na realitní společnosti, jejichž aktiva přímo či nepřímo sestávají nejméně z 50 % z nemovitostí.

Zisk z prodeje akcií v těchto realitních společnostech, který proto podléhá v souladu s obecnými ustanoveními dani v zemi prodávajícího, nyní podléhá místu, kde se nachází nemovitost.

Důsledek je ten, že pokud se nemovitosti nachází v zahraničí, lucemburské realitní společnosti nemohou těžit z výhod příznivého daňového režimu v souvislosti s prodejem těchto akcií.

2.4. Řešení

Tato ustanovení se však nevztahují na mateřskou společnost, která má sídlo a management v zahraničí. Příznivý daňový režim dvoustupňové korporátní struktury v souvislosti s investice do realit je tak i nadále možný.

V souladu s tím platí, že u nemovitostí vlastněné realitní společností-rezidentem držených zahraniční společností a u akcií v rezidentské realitní společnost zůstává daňová povinnost v zemi zahraniční společnosti.

V praxi se v Lucembursku v souvislosti s prodejem akcií v realitní společnosti vyvinula následující struktura:

Nejprve je v Lucembursku založena lucemburská korporace, nejčastěji ve formě finanční holdingové společnosti SOPARFI ve formě akciové společnosti (PLC., Corp.,/SA). Akciová společnost (PLC., Corp./SA) je upřednostňovanou právní formou zejména kvůli možnosti vydávat akcie na majitele, které lze snadno převádět.

Lucemburská finanční holdingová společnost SOPARFI (Société de participations financières) není regulovanou obchodní společností a plně podléhá zdanění a požívá výhod mezipodnikového zvýhodnění na základě směrnice o systému společného zdanění mateřských a dceřiných společností. SOPARFI primárně sleduje akvizice, správu i využití finančních investic všech typů ve společnostech v Lucembursku i mimo něj. Bez ohledu na výše uvedené je SOPARFI rovněž oprávněna vyvíjet obchodní a průmyslovou činnost.

Finanční holdingová společnost SOPARFI se zakládá prostřednictvím notářského zápisu stanov a následného uveřejněné v úředním věstníku (Mémorial C). Stanovy jsou následně uloženy v lucemburském obchodním rejstříku.

2.4.2. Evropská (EU) realitní společnost

Lucemburská finanční holdingová společnost SOPARFI na druhé straně založí evropskou (EU) realitní společnost a nabude její akcie.

2.4.3. Prodej akcií v evropské realitní společnosti

Lucemburská finanční holdingová společnost SOPARFI následně prodá akcie v evropské realitní společnosti. Daň ze zisku z prodeje těchto akcií je třeba uhradit v Lucembursku. Bez ohledu na výše uvedené jsou dividendy, zisk z prodeje a likvidace investic osvobozeny od daně mimo jiné na základě směrnice o společném zdanění mateřských a dceřiných společností. Dále je rovněž možné osvobození výplaty dividend od srážkové daně na základě výše uvedené směrnice.

2.4.4. Likvidace lucemburské společnosti 

Rozdělení výnosu z likvidace lucemburské finanční holdingové společnosti SOPARFI po její likvidaci je osvobozeno od srážkové daně.

E-Commerce v Lucembursku

I. Koncept

E-Commerce je elektronické obchodování se zbožím a službami na internetu. Rozlišuje se mezi přímým a nepřímým elektronickým obchodem.

V případě nepřímého elektronického obchodu se smlouva uzavírá na internetu (online), zatímco k plnění dochází mimo internet (offline). Pro účely DPH podléhá nepřímé elektronické obchodování stejnému režimu jako běžná obchodní transakce.

Přímé elektronické obchodování má pro účely DPH jiný režim kvůli uzavření i plnění, a tím i realizace celé právní transakce na internetu (online). To zejména znamená, že výměna zboží a služeb se pro účely DPH realizuje na internetu (online).

Ve světle zvláštního daňového režimu se zbývající část tohoto textu zaměří výhradně na přímé elektronické obchody:

II. Služby přímého elektronického obchodování

Přímé elektronické obchodování zahrnuje zejména následující služby:

1.1 Poskytování webů, web hosting a údržbu programů a zařízení;

1.2 Poskytování softwaru a jeho aktualizací;

1.3 Poskytování textů a informací zejména pro elektronické knihy a jiné elektronické publikace v podobě online reklamy;

1.4 Poskytování databázím například databází pro vyhledávače;

1.5 Poskytování hudby, filmů a her využívané pro hazardní a sázkové hry, stejně jako programy a události ze světa politiky; kultury; sportu; vědy a zábavy;

1.6 Poskytování vzdělávání prostřednictvím dálkového přístupu;

1.7 Online aukce, pokud již nejsou zahrnuty ve web  hostingových službách, prostřednictvím automatizovaných databází, kde je zákazník nucen zadávat data a kde zásah člověka není nezbytný nebo je nezbytný pouze v minimálním rozsahu;

1.8 Balíčky internetových služeb, které obsahují více než pouhý přístup k internetu, zejména včetně zpravodajství, předpovědí počasí; cestovních informací; herních fór; web hostingu a přístupu k chatovým linkám.  

III. E-Commerce společnost v Lucembursku

V Lucembursku se takzvané E-Commerce společnosti zakládají pro poskytování výše uvedených služeb. Tyto společnosti mohou být zakládány jako korporace nebo obchodní společnosti.

Konkrétní požadavky na založení se budou odvíjet o konkrétní právní formy E-Commercespolečnosti.

IV. Daňová hlediska přímého elektronického obchodu

V souladu s evropskou směrnicí o elektronickém obchodování podléhá služby přímého elektronického obchodování zvláštnímu režimu daně z přidané hodnoty (DPH). Tento režim zůstává v platnosti do 1. ledna 2015:

1. Zdanění služeb přímého elektronického obchodu

Každý poskytovatel služeb elektronického obchod v zásadě podléhá DPH u činností, u nichž se pro účely DPH považuje za obchodníka. Pro zdanění je rozhodujícím faktorem místo plnění.

V souvislosti se službami, je skutečnost, zda je obchodník poskytující služby rezidentem a postavení a místo pobytu kupujícího rozhodujícím faktorem pro určení místa plnění. Pokud jde o posledně uvedené, je třeba dále rozlišovat, zda se jedná o obchodníka nakupující službu pro obchodní účely nebo neobchodníka (soukromou osobu).

1.1 Obchodníci v Evropské unii (EU)

1.1.1 Služby poskytované zákazníkům ve stejném členském státě

Pokud obchodník v EU poskytuje služby přímého elektronického obchodu soukromé osobě (business to customer, b2c) nebo zákazníkovi-podnikateli (business to business, b2b) ve stejném členském státě EU, místem zdanění bude i nadále v místě domicilu poskytovatele služeb. Proto je DPH třeba uhradit obchodníkem v EU, který poskytuje služby.

1.1.2 Služby zákazníkům v jiných členských zemích EU

a) Zákazníci-podnikatelé

Tam, kde obchodník v EU poskytuje služby přímého elektronického obchodování zákazníkovi-podnikateli v jiném členském státě EU, tam je DPH třeba nutno uhradit v členském státě, v němž je zákazník-podnikatel rezidentem. DPH proto musí zaplatit zákazník.

V těchto případech se použije tzv. přenesení daňové povinnosti („reverse charge”). To znamená, že zákazník-podnikatel v EU jako příjemce služeb – vypočte závazek v podobě DPH v souladu se sazbami platnými v jeho zemi v rámci přenesení daňové povinnosti, a následně zaplatí daň příslušnému daňovému úřadu v zemi, kde je rezidentem. Přitom si je výše uvedený zákazník-podnikatel oprávněn odečíst daň na vstupu ve stejné výši. Poskytovatel služeb není povinen uvést DPH na své faktuře.

Tento postup se uplatňuje jednotně ve všech členských státech EU.

b. Soukromé osoby

Pokud obchodník v EU poskytuje služby přímého elektronického obchodu soukromé osobě v jiném členském státě, místo plnění bude i nadále v místě, kde je poskytovatel služeb rezidentem. V souladu s tím je DPH nutno uhradit poskytovatelem služeb – obchodníkem v EU.

Bez ohledu na výše uvedené je třeba v souladu s Evropskou směrnicí o elektronickém obchodování tam, kde obchodník-rezident v EU poskytuje elektronické služby osobě, která je rovněž usazena v EU, DPH zaplatit od 1. ledna 2015 v členském státě EU.

1.1.3 Služby poskytované zákazníkům mimo EU

Tam, kde služby poskytuje obchodník v EU zákazníkům mimo EU, je místem zdanění místo trvalého pobytu zákazníka. V souladu s tím tyto služby DOH v EU nepodléhají.

1.2. Obchodníci s domicilem mimo EU

1.2.1 Zákazníci-podnikatelé v EU

V případě, kdy obchodník s domicilem mimo EU (v zahraničí) poskytuje služby elektronického obchodování zákazníkům-podnikatelům v EU, místem zdanění bude v EU. To dále znamená, že tyto služby budou podléhat DPH v EU. Daň bude vybrána od zákazníka-obchodníka v EU prostřednictvím postupu přenesené daňové povinnosti (reverse charge). Obchodníci mimo země EU se k DPH v EU nemusejí registrovat kvůli tomu, že DPH uhradí zákazník-podnikatel prostřednictvím postupu přenesené daňové povinnosti (reverse charge).

1.2.2. Soukromé osoby v EU

Tam, kde služby přímého elektronického obchodování poskytuje obchodník s domicilem mimo EU soukromé osobě v EU, tam se DOPH vybere v EU. Tento obchodník se však v takovém případě musí registrovat v EU pro účely DPH v členském státě dle jeho volby. Následně je povinen vyúčtovat zákazníkům-podnikatelům v EU standardní sazbu DPH platnou v členském státě EU, v němž jsou zákazníci rezidenty.

Tento obchodník je dále povinen odvést každé tři měsíce stanovenou daň finančnímu úřadu v členském státě, v němž se pro účely DPH zaregistroval a současně předložit elektronický výpis transakcí podle členského státu za příslušné období. Na základě tohoto výpisu budou daně následně postoupeny do příslušných členských států zákazníků podle členského státu, v němž je obchodník registrován.

2. Zdanění služeb přímého elektronického obchodování v Lucembursku

Lucembursko je atraktivním místem pro přímé elektronické obchodování kvůli svým příznivým, alespoň pokud jde o určité služby, sníženým sazbám DPH. Poskytování veškerého zboží a služeb podléhá zde sazbě DPH, která v Lucembursku nepřekračuje 15 %.

Bez ohledu na výše uvedené se zvláštní ustanovení vztahují na obchodování s elektronickými knihami v Lucembursku, na prodej elektronických knih koncovým zákazníkům se pak zejména vztahuje snížená sazba DPH ve výši 3 %. Tato snížená sazba zůstává v platnosti do 1. ledna 2015.

 

Kontaktní formulář

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme