Lhůta pro zápis skutečného majitele českých společností se blíží ke konci

Datum: 14.12.2018

Od začátku tohoto roku mají subjekty, které jsou evidované ve veřejných rejstřících povinnost zapsat svého skutečného majitele do nové evidence u rejstříkových soudů. Lhůta pro toto zapsání činí jeden rok.

Skutečný majitel je institut, který je zavedený legislativou proti praní špinavých peněz. Legislativa vychází především z regulace Evropské unie. Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má rozhodující vliv na řízení právnické osoby – a to buď přímo či nepřímo. Zákon ukládá právnickým osobám znát své skutečné majitele a také je evidovat v nově zavedeném rejstříku.

Evidence skutečných majitelů je neveřejným registrem, do kterého mají přístup jen subjekty dle zákona. Jedná se o orgány veřejné moci (soudy, finanční úřady) a dále pak osoby povinné identifikovat své klienty podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (auditoři, účetní).

Evidence skutečných majitelů bude hrát významnou roli v průběhu existence každého subjektu, a to především v případě veřejných zakázek či čerpání dotací. Pokud zájemce nebude mít svůj zápis v této evidenci a následně jej ani nedoloží na výzvu zadavatele / poskytovatele dotace, může být z příslušného řízení vyloučen. Obdobně tak budou fungovat i banky při poskytnutí úvěru a dalších služeb.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme