Implementace směrnice DAC 6 – přeshraniční oznamovací povinnost

Datum: 10.9.2020

Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, měl nabýt účinnosti již 1. 7. 2020. Touto novelou měla být implementována mj. i směrnice DAC 6, kterou se budeme na následujících řádcích zabývat. V reakci na situaci ohledně Covid-19 však byla přijata Směrnice Rady EU, která umožňuje plnění povinností dle DAC 6 (a tedy i faktickou účinnost v úvodu zmíněné novely) odsunout až o 6 měsíců. Co tedy mají adresáti předpisu do oněch šesti měsíců stihnout?

Novela si klade za cíl správcům daně v zemích EU poskytnout informace o využívání daňových předpisů těmi subjekty (podnikatelé a právnické osoby), které působí alespoň ve dvou státech zároveň. Takovéto subjekty budou povinny oznamovat některé transakce finanční správě pod hrozbou pokuty až 500 000 Kč. Konkrétně se má jednat o ty osoby, které

  • > Jsou daňovými rezidenty jinde než jiný jejich účastník
  • > Jsou daňovými rezidenty alespoň ve dvou různých jurisdikcích
  • > Podnikají v jiné jurisdikci, než kde jsou daňovými rezidenty
  • > Vykonávají činnost v jurisdikci, kde nemají stálou provozovnu a nejsou zde daňovými rezidenty

Tyto transakce budou podléhat oznámení pouze v případě, kdy dále naplní jeden z charakteristických znaků – těmi může být například příjem transakce v zemi s nulovým zdaněním nebo získání daňové výhody. Výsledné informace budou sdíleny orgány finanční správy napříč EU.

Do kdy tedy mají subjekty výše popsané úkony oznámit? Deadline se štěpí na tři větve, žádná z nich však neudělá chybu, pokud úkony oznámí do 31. 1. 2021. Detailní bude k dispozici v nařízení vlády, reflektujícím povolený odklad, jehož vydání se očekává v polovině září.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme