Hong Kong

Základní informace

Typ offshore společnostiPrivate Company Limited by Shares
Výše základního kapitálu1 HKD, nemusí být splacen
Možnost nominee serviceano
Obchodní rejstříkveřejný
Akcie na doručitelene
Daňové identifikační čísloano
Povinnost vést účetnictvív případě přidělení offshore statutu platí pro společnosti nulové zdanění příjmů
Daňové povinnostiv případě přidělení offshore statutu platí pro společnosti nulové zdanění příjmů
Náročnost na správu a administrativustředně obtížné
Doba založenído 3 týdnů

→         Hongkong jako daňový ráj

→        Typy společností v Hongkongu

→        Hongkong a jeho daňové režimy

→        Offshore status

→        Hongkong a účetnictví

→        Mezinárodní smlouvy

→        Založení společnosti v Hongkongu

Hongkong jako daňový ráj

Hongkong dnes řadíme mezi nejdynamičtější a nejotevřenější ekonomiky světa, dle světových statistik je řadu let hodnocena jako nejsvobodnější ekonomika na světě. Díky nízké míře byrokracie, minimálním státním zásahům a nízkému zdanění lze Hongkong s jistotou označit za moderní finanční centrum na světové úrovni. Oficiální měnou je pak Hongkongský dolar (HKD), který je víceméně fixován na ten Americký (cca 1 USD = 7,75 HKD).

Velice nízká úroveň korupce (v porovnání s jinými asijskými státy), nízké daňové zatížení ve spojení s kvalitním právním systémem vycházející z britského „common law“, činí z Hongkongu velice oblíbenou destinaci k usídlení pro mnohé zahraniční společnosti. Nejvíce tuto jurisdikci využijí společnosti uskutečňují zprostředkovatelskou činnost nebo společnosti obchodující s pevninskou Čínou.

I přes to, že je Hongkong zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky, má rozsáhlou autonomii s širokými legislativními a výkonnými kompetencemi (platí zde vlastní zákony) a je tak na politických machinacích Číny téměř nezávislý. Na druhou stranu Hongkong s Čínskou lidovou republikou v roce 2004 podepsal dohodu Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA). CEPA je dohoda o volném obchodu, která zaručuje hongkongským společnostem bezcelní přístup na čínský trh. Tímto Čína poskytuje Hongkongu unikátní pozici jako bránu pro obchod s pevninskou Čínou. Z tohoto důvodu mnoho společností, které obchodují s partnery z Čínské lidové republiky, mají svá sídla či ředitelství právě v Hongkongu.

Dalším důležitým hongkongským specifikem jsou zahraniční investice. Cizinci mohou vlastnit až 100 % základního kapitálu firmy (s výjimkou státem vlastněných podniků a vysílacích společností, kde zahraniční účast nesmí přesáhnout 49 %). Hongkongské zákony zabezpečují svobodu pohybu zboží, nehmotných aktiv a kapitálu. Na zahraniční investice nejsou uvaleny žádné specifické schvalovací procedury. Všechny společnosti, bez rozdílu vlastnictví, musí splňovat stejné registrační požadavky. Tím, že Hongkong disponuje velkým přílivem a odlivem přímých investic, se stává důležitým mezinárodním finančním centrem a obchodním střediskem.

Typy společností v Hongkongu

V Hongkongu existují tři základní typy podnikajících subjektů a to Limited Liability Company (společnosti s omezeným ručením), Sole Proprietorship (živnostníci) a Partnership (komanditní společnosti).

Private Limited Company

Nejrozšířenější společností a pro offshore účely nejdůležitější společností je v Hongkongu Private Limited Company. Díky svým mnoha výhodám bývá upřednostňována před jinými druhy právnických osob a většina malých a středních podniků volí právě tuto formu.

Základní kapitál není omezen minimální výší, ale jeho doporučená hodnota je 10.000 HKD, která je rozdělena na 10.000 kusů akcií, každá v hodnotě 1 HKD. Pokud základní kapitál přesáhne 10.000 HKD, tak podléhá 0,1% kapitálové dani. Akcie jsou ve vlastnictví akcionářů, kteří mají právo se podílet na zisku a právo na výplatu dividend v poměru jejich podílů. Akcionáři za závazky společnosti neručí svým majetkem.

Společnost musí mít alespoň jednoho ředitele či vedoucího, který však nemusí být občanem Hongkongu. Akcionářů může být od jednoho do padesáti. Je také povinností mít svého tajemníka, který má sídlo v Hongkongu. (Tajemníkem nemůže být člověk, který je zároveň ředitelem a jediným akcionářem.) Tajemník má na starosti dohled nad plněním požadavků a předpisů. Rovněž je zodpovědný za správu účetnictví firmy. Účetnictví firmy podléhá povinnému auditu. Tento audit musí být proveden certifikovaným hongkongským auditorem viz kapitola Hongkong a účetnictví.

Mezi výhody Private Limited Company patří to, že se akcie mohou lehce převádět na nové akcionáře bez nutného ovlivnění chodu či existence dané společnosti, a to při nekomplikované byrokracii. Pro tento druh právnické osoby je také mnohem lehčí dostat úvěr od banky než pro jiné druhy společností.

Public Limited Company

Public Limited Company je typ společnosti spíše pro středně velké a velké soukromé společnosti, které v daném odvětví už dosáhly dostatečného růstu a jsou tak schopny využít výhody, které tento typ společnosti přináší.

Základním rysem společností typu Public Limited Company je skutečnost, že většina z nich jsou již veřejně obchodovatelné na hongkongské burze cenných papírů. To sebou přináší řadu výhod, zejména relativní lehkost získávání kapitálu, silné veřejné povědomí a lehce proveditelné fúze a akvizice. Mezi stinné stránky na druhou stranu řadíme přísnější dohled a regulaci při navyšování kapitálu, upisování nových akcií a také celkovou větší finanční a časovou nákladnost pro založení a řízení společnosti.

Sole Proprietorship

Tento druh společnosti je považován za nejjednodušší a nejlehčí formu podnikání. Podnikatel, stejně jako v ČR, podniká sám na sebe a nemá za „společnost“ vlastní právní entitu, a tudíž její vlastník jedná svým jménem a ručí celým svým majetkem. Přestože je tato forma podnikání považovaná jako nejjednodušší, je rovněž považována jako nejriskantnější díky ručení za závazky „společnosti“ vlastníkem. Složitý je také její prodej či převod z důvodu toho, že se prakticky může prodat jen majetek „společnosti“. I přes to, že celý zisk společnosti náleží jedinému vlastníkovi, je tato forma podnikání finančně nebezpečná a začínajícím podnikatelům se silně nedoporučuje.

Partnership

Společnosti typu Partnership rozdělujeme na a) General Partnership a b) Limited Partnership, přičemž General Partnership je alternativou české veřejné obchodní společnosti a Limited Partnership je variantou české komanditní společnosti. Pravidla jsou velice podobná české právní úpravě, proto nepovažujeme za důležité je zde dále rozepisovat.

Hongkong a jeho daňové režimy

Ohledně daně z příjmu právnických osob je na území Hongkongu aplikován teritoriální princip zdanění, což znamená, že předmětem daně jsou pouze příjmy nabyté z území Hongkongu. Pokud společnost podniká mimo území Hongkongu bude z daňové povinnosti vyňata a může se tak stát společností s tzv. offshore statusem, kdy nebude muset odvádět daně žádné viz kapitola Offshore status.  V případě, že společnost příjmy na území Hongkongu nabyla, bude podléhat zdanění ve výši 8,25 – 16,5 procenta v závislosti na výši jejích příjmů.

Určení toho, kde ve skutečnosti příjem vznikl, může být někdy problém. Mezi daňovými poplatníky a Inland Revenue Department se vyskytlo množství neshod na toto téma. Inland Revenue Department proto vydal a následně zrevidoval návod, jak určit původ zisku u různých druhů zisků. Obecně však kritéria, za kterých daňová povinnost vzniká, lze shrnout do následujících bodů.

Společnosti vzniká daňová povinnost v Hongkongu pouze v případě, že:

  • zde má provozovnu a zaměstnance
  • je odsud společnost alespoň částečně řízena
  • zde má zákaznickou základnu
  • zde má dodavatele
  • zde skladuje materiál určený k prodeji

Co se týče ostatních typů daní jako daň z přidané hodnoty, dividend, úroků a dědictví, tak v jsou v Hongkongu všechny zrušené a neexistují. Hongkong je také znám neexistencí cel, které se uvaluje pouze na dovoz tabáku, alkoholických nápojů, metanolu a pohonných hmoty.

Offshore status

Místní daňové úřady zasílají formulář „Přiznání k dani z příjmu” 18 měsíců po registraci společnosti. V tento moment je třeba případně požádat o offshore status neboli vynětí z daňových povinnosti = společnost dá daňovým úřadům najevo, že bude uskutečňovat business pouze mimo území Hongkongu.  Parker & Hill na pokyn klienta podá u hongkongských úřadů žádost o udělení offshore statutu. Jakmile ministerstvo financí vyjádří souhlas, offshore status platí tři až čtyři roky. Žádost o offshore status je zpoplatněna.

Hongkong a účetnictví

Hongkongské daňové úřady zasílají formulář s názvem „Přiznání k dani z příjmu” osmnáct měsíců po registraci společnosti. Toto je chvíle, kdy je třeba případně požádat o „offshorový” statut. Proto Vás v okamžiku výročí Vaší společnosti Parker & Hill kontaktuje a vyžádá si bankovní výpisy společnosti a veškeré podklady pro přípravu účetnictví a auditu pro účely daňových prohlášení a podání přiznání k dani z příjmu (PTR) a přiznání zaměstnavatele (ER) u hongkongských úřadů.

Přiznání k dani z příjmu je nutno obecně podávat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, k němuž se zpracovává. Není-li daňové přiznání podáno v řádné lhůtě, považuje se to za přestupek, který podléhá pokutě vyměřené orgány státní správy. Pokud společnost nerealizuje žádnou transakci, bude podáno „nulové” přiznání k dani z příjmu.

Mezinárodní smlouvy

Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismuano
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČRano
Smlouva o výměně daňových informací s ČRne
Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostechano
Bílá listina OECDne

Založení společnosti v Hongkongu

Pokud přemýšlíte o založení společnosti v Hongkongu a nejste si jistí, zda na to stačíte sami, neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme Vám s nastavením ideální korporátní struktury, vysvětlíme Vám, jaké daňové výhody jsou s podnikáním s hongkongskou společností spjaty a postaráme se o to, aby Vaše společnost splňovala všechny zákonné požadavky, které po ni hongkongské právo vyžaduje.

Založení společnosti (včetně apostily a sídla na 1 rok) u nás stojí 2 900 EUR a založení trvá do 2-3 týdnů od závazného potvrzení objednávky. Roční náklady poté vyjdou na 2 300 EUR. (Kompletní ceník zde.)

založení společnosti v hong kongu

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme