Gibraltar

Založení společnosti na Gibraltaru

Gibraltarská obchodní společnost přináší řadu výhod:

 • politická stabilita Gibraltaru je závislá na Velké Británii
 • společnost potřebuje pouze jednoho ředitele a jednoho akcionáře
 • neexistuje žádný požadavek na počet ředitelů či akcionářů
 • není stanoven žádný minimální kapitálový požadavek
 • neexistuje žádný požadavek ředitelů či akcionářů, účastnit se zasedání na Gibraltaru
 • stabilní jurisdikce s velmi dobrou pověstí
 • společnosti založené na Gibraltaru jsou osvobozeny od místních daní

Typ společnosti

 • Limited, LTD

Diskrétnost

Neexistuje žádný požadavek zveřejnit jakoukoli informaci, týkající se skutečného vlastníka společnosti na Gibraltaru a tajemství je zaručeno zákonem. Jediným způsobem, jak údaje o vlastnících mohou být zveřejněny, je příkaz Nejvyššího soudu. V posledních letech však Gibraltar uzavřel dohody s mnoha evropskými zeměmi o sdílení registru UBO.

Podrobnosti ředitelů zveřejňují ve veřejném registru. Nicméně diskrétnost může být zachována pomocí Nominee ředitele.

Akcie na doručitele

Akcie na doručitele nejsou povoleny.

Daně

Pokud Gibraltarská společnost splňuje následující body:

 • společnost je vlastněna a řízena nerezidentem Gibraltaru,
 • zasedání správní rady se koná mimo území Gibraltaru,
 • neobchoduje na Gibraltaru,
 • příjem společnosti není ani částečně z podnikatelských aktivit na Gibraltaru,

společnost pak naplatí na Gibraltaru daně, včetně daně z příjmu a jiných majetkových daní. Dále je tu i nulová daň z majetku, daně z kapitálových výnosů, daně darovací a daně z přidané hodnoty. Gibraltar není smluvní stranou žádných smluv o zamezení dvojího zdanění.

Vedení účetnictví gibraltarské společnosti

Vedení účetnictví je v některých případech podobné tomu českému / slovenskému. Účetnictví gibraltarské společnosti dokáže pojmout, na rozdíl od českého konceptu, spoustu výdajových položek. Je ale potřeba dbát na včasnou komunikaci s účetním oddělením, které může klientovi s těmito výdajovými položkami zavčasu pomoct. 

Co je potřeba pro řádné vedení účetnictví?

Potřeba je mít podklady, které dokládají každou jednotlivou transakci / pohyb na účtu společnosti a každou transakci na účtu mít řádně identifikovanou. Kromě bankovního výpisu je nutné mít také všechny přijaté a vydané faktury, příjmové doklady v případě hotovosti. Pokud nějaké transakce probíhají na základě uzavřené smlouvy, je potřeba poskytnout smlouvu, která vysvětluje probíhající transakce na účtu.

Co je povinností klienta?

Je povinností klienta dodávat registračnímu agentovi bankovní výpisy za každý kalendářní měsíc. 

Po klientovi je požadována řádná archivace účetních dokladů po dobu 10 let. 

Zvláštní režimy v účetnictví

Pod zvláštní režim patří zápůjčky gibraltarských firem fyzickým osobám. Zápůjčky jsou velmi přísně hlídány a je dbáno na včasný návrat zápůjčky.

Naše doporučení

Společnost může během let růst a objem podkladů pro účetnictví logicky narůstá. Ve chvíli kdy faktury (ať už vydané, či přijaté) přesahují deset položek měsíčně, je vhodné popřemýšlet nad pořízením jednoduchého účetního programu (například Quickbooks – verze zdarma). Je to časová úspora pro účetního, a tudíž nesporná finanční výhoda pro klienta.

Gibraltar, Evropská unie a Schengen

Právní postavení Gibraltaru vůči Evropské unii se s proběhlým Brexitem změnilo. Přestože byl Gibraltar, na rozdíl od všech ostatních britských zámořských území, součástí Evropské unie již od roku 1972, vystoupení UK z EU znamenalo i pro něj konec členství v Evropské unii. Dne 31. ledna 2020 pak přestal být i samotný Gibraltar jako britské zámořské území součástí Evropské unie.

Všechny právní předpisy EU, které již byly transponovány do gibraltarského práva v důsledku směrnic a dalších právních předpisů EU, zůstávají v platnosti. Gibraltar však již nebude dalším vznikajícím právem EU vázán.

Navzdory odchodu z Evropské unie zůstane území Gibraltaru na základě dohody mezi Spojeným královstvím a Španělskem (Gibraltar Brexit Deal) stále součástí schengenského prostoru.

Gibraltar Brexit Deal byla dokončena 31. prosince 2020, jen několik hodin před tím, než Spojenému království skončilo přechodné překlenovací období, během něhož byla UK povinna vypracovat detailní ustanovení pro další vývoj vztahů s EU.

V závěrečných diskusích se Spojené království a Španělsko dohodly na zachování svobody pohybu mezi Gibraltarem a Španělskem při zachování statusu britského zámořského území.

Dohoda umožňuje, aby byl Gibraltar zahrnut do podmínek Schengenské dohody pro cestování bez pasů, nebude však plně součástí schengenských informačních databází spravovaných Evropskou komisí.

Aby se zabránilo narušení jednotného trhu EU, Gibraltar souhlasil s uplatňováním srovnatelných opatření v oblasti cel, DPH a obchodní politiky EU, jakož i se sdílením spolehlivých statistik o jeho dovozu zboží z EU.

Španělsko, jako člen Schengenu, bude odpovědné za provádění schengenských kontrol a uplatňování Schengenského hraničního kodexu.

Gibraltar Brexit deal (včetně členství v Schengenu) byla již schválena a dohodnuta oběma stranami a čeká pouze na formální potvrzení.

Zdanění právnických osob

Právě v Gibraltaru vznikla forma tzv. vyňaté společnosti, která byla široce převzata dalšími jurisdikcemi. Nízké náklady na založení společnosti jej činily ideálním pro majetkové a investiční holdingové společnosti, mezinárodní obchodní a prodejní zastoupení, zejména pokud se obchod realizoval mezi dvěma jurisdikcemi s vysokou mírou zdanění. Pokud společnost získala statutu vyňaté společnosti, byla v Gibraltaru na základě zákona Companies 1984 (Taxation and Concessions Ordinance) vyňata z daně z příjmu právnických osob a srážkové daně z operací s cennými papíry (stamp duty).

Společnost založená na Gibraltaru nebo registrovaná pobočka zahraniční společnosti byla způsobilá k zažádání o statut způsobilé společnosti (Qualifying Company) na základě podmínek, které byly v podstatě totožné s podmínkami, jež se vztahovaly na vyňatou společnost. Způsobilá společnost platila daň ze zisku v sazbě dohodnuté s tajemníkem pro finanční záležitosti a rozvoj (Financial and Development Secretary) a uvedené na osvědčení vystavené společnosti (od 1 % do 35 %).

Účelem takto „konstruovaného” typu daňového uspořádání bylo umožnit společnosti se vejít pod dolní mez domovského daňového režimu uhrazením nezbytné minimální výše daně, která společnosti umožnila se vyhnout působnosti předpisů upravujících vyhýbání se daňové povinnosti.

Ve skutečnosti se většina oprávněných společností zavázala k úhradě 5 % a 10 % daně, a tato forma se stala standardním gibraltarským offshorovým subjektem s nízkým zdaněním pro většinu významných obchodních společností.

Tažení Evropské unie proti takzvané „škodlivé” daňové soutěži mělo za následek zákaz těchto offshorových forem společností, přičemž režim způsobilých společností byl zrušen v lednu 2005 a legislativa upravující vyňaté společnosti se postupně přestala využívat do ledna 2011.

Nově navrhovaný režim zdanění právnických osob Gibraltaru však spustil složitou řadu právních sporů mezi touto jurisdikcí a Evropskou komisí, což zpochybnilo jeho právo si zvolit vlastní daňovou úpravu a vyvolalo otázku, zda Gibraltar netěžil z protiprávní „státní podpory” dle předpisů EU tím, že měl výhodnější soustavu daňových předpisů než Spojené království.

Na základě prvně navrhované novelizace forem offshorových společností by se na všechny společnosti, jak „onshorové” tak „offshorové”, vztahovala nulová sazba daně z příjmu právnických osob, byly by však zavedeny nové daně vycházející z personálního obsazení a majetkových poměrů, s horní hranicí ve výši 15 % ze zisku.

To EU považovala za přijatelný kompromis na základě skutečnosti, že by stále bylo „offshorovým” firmám poskytnuto významné daňové zvýhodnění, protože využívají menší prostory a mají méně personálu než jejich onshorové protějšky. Vláda následně tyto návrhy stáhla a rozhodla se pro nový režim daně z příjmu právnických osob, na základě kterého všechny společnosti platí daň z příjmu právnických osob ve výši 10 %, kromě dodavatelů energií a služeb, kteří platí 10% přirážku a proto podléhají dani z příjmu právnických osob ve výši 20 %. Tento stav platil k 1. lednu 2011.

Zdálo se, že tímto kompromisem Gibraltar vypořádal s Evropskou komisí, a tento daňový režim do dneška zůstává v podstatě nezměněn. V reakci na kritiku ze strany skupiny pro kodex chování EU pro zdaňování podniků však v prosinci 2013 došlo k určité novelizaci. Ve svém projevu v parlamentu dne 23. prosince 2013 hlavní ministr Fabian Picardo představil novelu a uvedl, že řeší obavy Evropské komise týkající se dvou aspektů gibraltarského zákona o dani z příjmu z roku 2010, jmenovitě pokud jde o vynětí daně z úvěrů u mezipodnikových půjček a příjmu z licenčních poplatků.

V průběhu toho roku skupina EU pro kodex chování posoudila vynětí úroku z mezipodnikových půjček dle kodexu chování pro zdanění podniků jako škodlivou. Evropská komise uvedla, že toto opatření zakládá státní podporu. V důsledku toho Gibraltar zrušil tuto výjimku ze zákona s účinností od 1. července 2013. Hlavní ministr dále uvedl, že nový návrh zákona zruší i vynětí z příjmu z licenčních poplatků.

Zdanění fyzických osob

Pro daňové účely je fyzická osoba buď rezidentem nebo nerezidentem a státní příslušnost není při určování daňového statutu rozhodným faktorem. Fyzická osoba je „řádným rezidentem”, je-li přítomna na Gibraltaru alespoň 183 dní celkem v jednom fiskální roce, nebo je-li na Gibraltaru přítomna více než 300 dnů ve třech po sobě následujících letech. Nerezidentem se rozumí jakákoli osoba, která není řádným rezidentem. Gibraltarské daňové právo uznává několik odpočtů a slev na dani:

 • daňové zvýhodnění na fyzickou osobu ve výši GIP 3000
 • zvýhodnění na manžela / manželku ve výši GIP 3000
 • zvýhodnění na závislou osobu blízkou až do výše GIP 190
 • zvýhodnění na pořízení nemovitosti ve výši GIP 11 500
 • zvýhodnění na děti až do výše GBP 997
 • osobní slevu na osobu závislou na pomoci ve výši GBP 3000
 • zvýhodnění samoživitele ve výši GBP 3000
 • zvýhodnění na mateřskou školku ve výši GIP 3000
 • sleva na zdravotní pojištění ve výši GIP 2000.

Dále existují odpočty na příspěvky na životní pojištění a splátky úroků z hypotéčních úvěrů, a také se uplatňuje zvláštní zvýhodnění pro seniory.

Daňoví poplatníci si mohou na Gibraltaru zvolit zdanění podle dvou různých systémů daňových výměrů následovně:

Na základě systémů odpočtů se daň vyměřuje po odpočtu osobních a dalších slev na dani z hrubého příjmu v aktuálních daňových sazbách:

 • prvních GIP 4000 zdanitelného příjmu ve výši 15 %
 • dalších GIP 12 000 zdanitelného příjmu ve výši 24 %
 • zbytek zdanitelného příjmu ve výši 40 %.

Alternativním systémem je nový systém vycházející z hrubého příjmu, v němž daňový poplatník neuplatňuje žádné slevy na dani, ale hradí daň z hrubého příjmu v následujících sazbách: Fyzické osoby, jejichž hrubý zdanitelný příjem nepřevyšuje GIP 25 000:

 • do GIP 10 000 zdanitelného příjmu ve výši 6 %
 • dalších GIP 7 000 ve výši 20 %
 • zbývající příjem ve výši 28 %

Fyzické osoby, jejichž hrubý zdanitelný příjem přesahuje GIP 25 000:

 • do GIP 17 000 zdanitelného příjmu ve výši 16 %
 • dalších GIP 8 000 ve výši 19 %
 • dalších GIP 15 000 ve výši 25 %
 • dalších GIP 65 000 ve výši 28 %
 • dalších GIP 395 000 ve výši 25 %
 • dalších GIP 200 000 ve výši 18 %
 • dalších GIP 300 000 ve výši 10 %
 • zbývající příjem ve výši 5 %

Na Gibraltaru neexistuje daň z kapitálových příjmů a daň z pozůstalosti byla zrušena z účinností od 1. dubna 1997.

Systémy zámožných osob

Vzhledem k významu offshorového sektoru pro gibraltarskou ekonomiku, ale s velmi omezeným množstvím místních pracovních sil, vláda tradičně nastavuje daňové systémy k přilákání vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků a zámožných osob k obsazení a převzetí funkcí vrcholového managementu nebo realizaci investic v této jurisdikci. Vláda v současnosti nabízí dva takové systémy:

 • Způsobilé osoby (kategorie dvě) podléhají dani z příjmu pouze do výše GIP 80 000 zdanitelného příjmu. Minimální výše splatné daně pro zámožné osoby za jediný rok, za který je daň na základě tohoto systému vyměřena, činí GIP 22 000 a maximální výše přibližně GIP 30 000. Žadatelé musejí mít schválené rezidenční místo pobytu na Gibraltaru ke svému výhradnímu užití. Vláda současně sleduje, zda má osoba dostatečné prostředky k zajištění vlastní výživy i výživy své rodiny; přičemž se požaduje doklad o osobních majetkových poměrech, třebaže není nezbytné, aby fyzická osoba vykazovala jmění nebo příjmy na celém světě. Vláda současně požaduje, aby fyzická osoba měla soukromé zdravotní pojištění vztahující se na tuto osobu i její rodinu při pobytu na Gibraltaru. Dále je třeba, aby měl žadatel na Gibraltaru pobyt v předchozích pěti letech.
 • Pro stávající nositele kategorie tři (od zrušení) byla zavedena nová kategorie s názvem „High Executive Possessing Specialist Skills (HEPSS)” s příjmem přesahujícím GIP 120 000 ročně a pro nové žadatele s kvalifikací, která není na Gibraltaru k dispozici a která podle názoru vlády představuje pro Gibraltar zvláštní ekonomickou hodnotu, a dále pro osoby, které budou zastávat vysokou exekutivní funkci nebo pozici ve vrcholovém managementu. V souladu se systémem HEPSS je daň splatná pouze do výše GIP 120 000 zdanitelného příjmu dle systému vycházejícího z hrubého příjmu. Žadatelé o HEPSS musí rovněž splnit podmínku rezidenčního ubytování a pobytu.

Způsobilé kategorie 3 a 4 byly přístupné fyzickým osobám cizí státní příslušnosti z vyňatých nebo způsobilých společností a stanovovaly daň splatnou těmito osobami ve výši GBP 15 000, bez ohledu na jejich zdanitelný příjem, v roce 2007 však byly zrušeny.

Klíčové sektory offshorové ekonomiky Gibraltaru

E-Commerce a E-Gaming

Pokud jde o elektronické obchodování, dala vláda zvolená v roce 2000 najevo svůj záměr velmi rychle, a to svým prohlášením, že: „Vláda Gibraltaru se domnívá, že zde existují významné příležitosti pro podniky působící v sektoru e-commerce vyvíjející svou činnost ze Skály. Internet umožňuje přístup zákazníkům, kteří se nacházejí v každém koutě světa a měli bychom být dobře připraveni k obsluze mezinárodní klientely.”

Vyhláška o elektronickém obchodu (Electronic Commerce Ordinance) byla sněmovnou gibraltarského parlamentu přijata 5. března 2001 a byla považována za důležitý krok v rozvoji Gibraltaru jako uzlu elektronického obchodu, který se měl směle měřit s nejbližšími konkurenty jako Guernsey, Malta a Isle of Man.

Tato legislativa usnadnila použití elektronických prostředků pro přenos a uchovávání informací a přiznala právoplatnost elektronicky uzavřeným transakcím. Současně poskytla rámec pro uznávání elektronických podpisů, a vymezila činnost a právní odpovědnost poskytovatelů služeb.

Kromě přiměřeného právního zakotvení spočívají výhody Gibraltaru v jeho postavení v EU, jak z geografického tak strukturálního hlediska, v zavedené základně odborně kvalifikovaných sil, dobrých telekomunikací a vynikajících přístavních zařízeních. Kdyby byly konečně vyřešeny problémy se Španělskem, mohl by Gibraltar fungovat jako daňově efektivní brána elektronického obchodu do Španělska i zbytku EU pro fyzické i digitální zboží.

V současnosti Gibraltar upřednostňuje digitální produkty, včetně finančních služeb, v nichž panuje nejsilnější konkurence. Umístění webových stránek na Gibraltaru k realizaci úkonů, které byly dříve prováděny v jurisdikcích s vysokým zdaněním, jako je prodej nebo marketing, finanční hospodaření, dodávky finančních služeb a především dodávky digitálního zboží, jako je hudba, video, školení, software atd. mohou podniky využívat výhod spojených s nízkým zdaněním stále významnějších částí jejich provozní činnosti.

Konkrétním příkladem je sektor sázek a hazardních her: v letech 2000 a 2001 Gibraltar přilákal mnoho bookmakerů, kteří se chtěli vyhnout vysokému zdaněním ve Spojeném království, aby zde založili offshorová telefonická centra sázkových služeb.

V květnu 2004 však Gibraltar prokázal, že jeho schopnosti v oblasti elektronického obchodování se neomezují pouze na sázení, když přední londýnská nezávislá obchodní firma Mac Futures významně rozšířila svou přítomnost v jurisdikci Gibraltaru otevřením nového obchodního zařízení se stovkou pracovních míst v přítomnosti hlavního ministra Petera Caruanou.

Postupně se zhoršující daňové klima ve Spojeném království a stále náročnější mezinárodní konkurenční prostředí vyhnalo v letech 2006 až 2011 mnoha řadu provozovatelů sázek a hazardních her a řada z nich přesídlila právě do Gibraltaru.Vláda Spojeného království v prosinci 2013 reagovala na odliv provozovatelů sázkových her do offshorových území uložením 15% daně podle místa spotřeby ve snaze vzít provozovatelům sázkových her možnost požívat výhod jurisdikcí s nízkou daňovou zátěží, jako je například Gibraltar, přestože stále oslovovali svou nabídkou britské zákazníky prostřednictvím online služeb.

Předpokládá se, že tato daň bude stát průmysl online hazardních her GBP 300 mil. ročně, otázkou však stále zůstává, jak se tyto změny dotknou offshorových jurisdikcí, jako je Gibraltar, který v tomto odvětví zanechává významnou stopu. Je-li odpověď společnosti William Hill alespoň jistým náznakem, budoucnost Gibraltaru jako vyhledávaného offshorového domicilu po britské provozovatele sázkových, je i nadále zajištěna.

V rozhovoru s reportéry v prosinci 2013 Andy Lee, generální ředitel společnosti William Hill, uvedl, že společnost stažení z Gibraltaru neplánuje. V současnosti má celosvětová divize společnosti William Hill sídlo na Gibraltaru, a společnost zde zaměstnává více než 400 lidí. „Naši pracovníci jsou zde spokojeni a existují důvody, proč zde zůstat, abychom byli i nadále na tomto trhu konkurenceschopní,” dodal Lee.

Bankovnictví

Bankovní sektor je na Gibraltaru dobře zaveden, a to jak na offshorovém tak místním trhu, přestože dochází ke stálému poklesu počtu bank v této jurisdikci, z 26 banky na Gibraltaru v roce 1996 na 20 bank k 31. březnu 2013, z toho je deset místně založených bank, šest poboček a čtyři instituce elektronických peněz.

Většina bank založených na Gibraltaru jsou pobočky významných britských, evropských a amerických bank. Bankovní činnost se zaměřuje na správu aktiv zámožných osob, i proto, že Gibraltar velmi stál o přilákání těchto lidí zvláštními daňovými režimy. Finanční služby na Gibraltaru jsou regulovány finančními útvary Komise.

Komise zavedla v roce 2002 důležité změny ve způsobu dohledu nad místně založenými bankami a pobočkami bank mimo EHP zahájením přístupu k dohledu na základě rizika, v rámci něhož dozorové týmy posuzují instituci z hlediska rizik, jimž je instituce vystavena vzhledem ke způsobu svého podnikání nebo druhu obchodní činnosti.

Tento nový přístup k dohledu má za cíl soustředit dozorové zdroje na oblasti, které se pro instituci považují za vysoce rizikové tak, aby bylo zajištěno přijetí řádných kontrolních mechanismů a postupů ke snížení rizik nebo v okamžiku, kdy je třeba institucí přijmout nápravná opatření.

Bankovní vyhláškou Banking Ordinance 1992 bylo zrušeno dřívější rozlišení mezi ‘A’ onshore a ‘B’ offshore licencemi, a byla zavedena jednotná bankovní licence. Proto licencované banky na Gibraltaru mohou teoreticky využít “licenční” možnosti a zakládat pobočky po celém EU a EHP bez nutnosti dalšího schvalování (kromě oznamovací povinnosti).

Rada Gibraltaru pro garance vkladů (Gibraltar Deposit Guarantee Board) uvedla v účinnost zásady na ochranu vkladů v souladu se směrnicemi EU v této oblasti. Systém ochrany vkladů byl s účinností od 31. prosince 2010 dále rozšířen, takže žadatel se způsobilým vkladem bude oprávněn k výplatě 100 % z celkových způsobilých vkladů uložených u neplnící banky (včetně všech poboček); nebo EUR 100 000 (nebo odpovídající částce v librách) podle toho, která z těchto částek je nižší.

Dříve tento systém kryl 90 % celkové odpovědnosti banky vůči vkladateli, v maximální částce vyplácené jedné osobě ve výši GBP 18 000 (nebo EUR 20 000, byla-li tato částka vyšší). Gibraltar se považuje za jednu z nejbezpečnějších jurisdikcí, pokud jde o rizika spojená s legalizací výnosů z trestné činnosti.

V rámci Evropské unie je Gibraltar povinen provést do svého práva veškeré příslušné směrnice EU, včetně směrnic, které se vztahují na boj proti praní špinavých peněz. Gibraltar byl jednou z prvních jurisdikcí, která zavedla a provedla legislativu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, která se vztahovala na veškerou trestnou činnost.

Podobně jako jiné evropské offshorové jurisdikce, se i Gibraltar musel vypořádat se směrnicí EU o zdanění úspor, a rozhodl se pro srážkovou daň z plateb bankovních úroků ve prospěch státních příslušníků členských států EU. Tímto způsobem Gibraltar ochránil bankovní tajemství.

Místní jurisdikce čelila palbě z Normanských ostrovů, neboť její právní postavení ve vztahu ke Spojenému království a Evropské unii mělo za následek, že se na ni tato směrnice nevztahovala stejným způsobem. Nicméně na základě dohody mezi oběma vládami si Gibraltar a Spojené království vyměňují informace o příjmech z úspor dle směrnice, nebo pouze v případě Gibraltaru, pokud se tak střadatelé rozhodnou, uplatňuje u rezidentů ve Spojeném království, kteří zde mají účet, srážkovou daň z příjmu z úspor.

Sazba daně byla v období od 1. dubna 2006 do 30. června 2008 stanovena ve výši 15 %, poté v dalších třech letech vzrostla na 20 %, a od července 2011 na 35 %. Avšak vzhledem k tomu, že směrnice EU o zdanění úspor byla provedena do vnitrostátního práva, celá záležitost v oblasti výměny informací se významně posunula a tažení proti přeshraničnímu se vyhýbání daňové povinnosti a daňovým únikům, se stala celosvětovým tématem.

Offshorová teritoria Spojeného království čelí mimořádnému tlaku na zpřístupnění informací o majitelích bankovních účtů a konečných vlastnících obchodních společností s tím, že v listopadu 2013 Gibraltar podepsal se Spojeným královstvím mezivládní dohodu (IGA) o sdílení informací o svých rezidentech s bankovními účty v jejich jurisdikcích.

Dohoda vychází z modelu 1 dohody IGA, kterou ministerstvo financí Spojených států amerických uzavřelo se zahraničními vládami v souladu se zákonem US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). V době sepsání tohoto textu se má za to, že je Gibraltar blízko k podpisu FATCA IGA s USA. Podpis UK IGA kolidoval s oznámením OECD, že Spojené království vydalo prohlášení rozšiřující teritoriální působnost Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových věcech OECD a Rady Evropy i na Gibraltar.

Hlavní ministr Gibraltaru požádal premiéra Spojeného království, Davida Camerona o rozšíření úmluvy na svou jurisdikci. Začlenění do úmluvy pro Gibraltar významně rozšiřuje síť dohod o výměně informací. Gibraltarská vláda se však jednoznačně vyjádřila, že plně podporuje úsilí mezinárodního společenství o zlepšení daňové transparentnosti a boj proti daňovým únikům.

„Gibraltarská vláda i nadále zastává pevné stanovisko, že boj proti daňovým únikům a podvodům je oprávněně celosvětovou prioritou, nezbytnou k ochraně integrity veřejných příjmů, důvěry daňových poplatníků ve spravedlivost a účinnost jejich daňových systémů a v neposlední řadě i důvěry veřejnosti v globální kapitálové trhy,” uvedla vláda ve svém prohlášení v květnu 2013.

Vláda však zdůraznila základní význam zachování rovných podmínek v oblasti mezinárodních finančních služeb, zajištěním, aby všechna teritoria přijala stejné rámce, a potřebou silných donucovacích opatření v případě neplnění požadavků.

Správa investičních fondů

Na Gibraltaru funguje čilý sektor v oblasti správy investic s 19 licencovanými firmami pro správu portfolií. Řada bank na Gibraltaru rovněž nabízí služby správy investic, a působí zde i nezávislí makléři. Na konci března 2012 dosahovaly spravované finanční prostředky na Gibraltaru výše GBP 8,1 miliardy, z toho GBP 6,3 miliard u bank a zbytek u investičních firem.

Za regulaci investičního podnikání na Gibraltaru odpovídají finanční útvary Komise. Investiční fondy na Gibraltaru jsou obvykle dle své zakladatelské listiny zakládány jako podílové fondy nebo otevřené investiční fondy, nebo na základě vyhlášky Companies Ordinance jako soukromé nebo veřejné obchodní společnosti.

Veřejná investiční společnost (PIC) musí mít minimální splacený kapitál ve výši GIP 50 000 a není-li kótována na uznávané burze, musí mít sídlo na Gibraltaru. V červenci roku 2003 Spojené království svolilo s udělením licenčních práv s cílem umožnit místním investičním firmám na Gibraltaru nabízet své služby subjektům v dalších členských státech Evropské unie.

Po bankovních a pojišťovacích licencích šlo o třetí licenční „příděl”, který tato jurisdikce získala, a výsledkem bylo, že firmy regulované uznávaným příslušným orgánem, jako je například FSA, nemusely žádat o získání souhlas od regulátorů v ostatních členských státech. Tato licence však neumožnila investičním firmám ze Skály nabízet služby ve Spojeném království a tyto služby tak byly předmětem samostatné dohody mezi Gibraltarem a Británií uzavřené v prosinci 2005, která umožnila investičním firmám založeným na Gibraltaru licencovat (tedy nabízet na trhu a prodávat) své produkty a služby na britském trhu.

V roce 2005 Gibraltar zavedl na základě předpisů Financial Services (Experienced Investor Funds) Regulations, 2005 fondy zkušených investorů. Jedná se o fondy určené odborníkům, movitým nebo zkušeným investorům. Investoři v těchto fondech musejí mít čisté jmění přes 1 milion EUR nebo investovat minimálně 100 000 EUR.

Běžně mohou být zakládány v řádu dnů a k zahájení obchodování je třeba pouze informovat komisi Finančního útvaru do 14 dnů od založení fondu. Tato legislativa rovněž stanoví požadavky na licence Non-UCITS retailových fondů a UCITS fondů. Non-UCITS retailové fondy jsou licencovány FSC a podléhají přísnější regulaci a určitým omezením, pokud jde o typy investiční činnosti, kterou mohou vyvíjet.

Před poskytnutím souhlasu je třeba FSC předložit řadu dokumentů, jako je např. prospekt fondu, a jednatelé a manažeři fondu podléhají přísnější prověrce než u EIF. UCITS fondy se obecně zaměřují na retailové investory a je jim umožněno licencovat své služby v EU na základě směrnic EU o podnicích kolektivního investování v převoditelných cenných papírech.

UCITS fondy však musejí splňovat požadavky předpisu Financial Services Ordinance (Collective Investment Schemes) Regulations z roku 1991, který omezuje výši, kterou mohou fondy investovat u jednoho emitenta na 10 %. Na konci roku 2011 bylo na Gibraltaru 199 fondů registrovaných u EIF (včetně nižších organizačních jednotek a podfondů), s celkovými aktivy ve výši 1,35 miliard GBP.

Dále zde působilo 31 uznávaných fondů založených mimo Gibraltar, z toho 19 fondů typu UCITS a 12 fondů uznávaných zahraničními režimy. Gibraltar má nyní s nabytím účinnosti směrnice o alternativních správcích investičních fondů (AiFMD) v červenci 2013 výhodnou pozici jako alternativa k Dublinu a Lucembursku pro zakládání a správu hedgeových fondů.

AIFMD je nový předpis, který se vztahuje na investiční správce, zejména správce na území EU, ale i na správce mimo EU, kteří chtějí nabízet své fondy na trhu v EU. Stanoví způsob realizace marketingové činnosti těmito investičními správci. Podle vlády této jurisdikce změny v legislativě v oblasti fondů na tomto území v roce 2012 v očekávání směrnice EU, zvýšily atraktivitu Gibraltaru jako domicilu pro velké fondy nebo fondy, které chtějí přesídlit do Evropy za účelem splnění nových pravidel EU pro sektor fondů.

V důsledku toho Gibraltar nyní ve svém propagačním úsilí konkrétně cílí na newyorkské a latinskoamerické fondy a správce fondů. Albert Isola, ministr odpovědný za finanční služby Gibraltaru uvedl: „Tato legislativa poskytuje Gibraltaru skvělou příležitost a konkurenční výhodu, která by měla přinést další růst v této klíčové oblasti našeho odvětví finančních služeb.”

Správa cizího majetku (trust)

Správa cizího majetku představuje pro Gibraltar tradiční obchodní činnost již více než padesát let. Původně většina trustového obchodu pocházela od bohatých subjektů ze Spojeného království a souvisela se zdaněním, v posledních letech však získaly na důležitosti trusty na ochranu majetku s mnohem rozmanitější klientelou.

Postupné zpřísňování legislativy Spojeného království proti únikům sice možnosti občanů Spojeného království omezilo, trustová činnost je však i nadále významná; řada fondů kolektivního investování přirozeně vychází z trustů. Gibraltar má dobře rozvinutou legislativní a finanční infrastrukturu pro správu cizího majetku a velkou zavedenou základnu trustů.

Správci majetku, pokud již nejsou členy právnických a účetních profesních organizací, musí být licencováni FSC, která uplatňuje řadu kritérií při určování, zda je tato fyzická nebo právnická osoba řádně způsobilá k držení licence. Divize svěřenských služeb FSC odpovídá za dohled nad 68 skupinami (k 31. březnu 2013), přičemž všechny podléhají posouzení rizik.

Základní právní úprava trustů je obsažena ve vyhlášce Gibraltar Trustee Ordinance, která je věrnou kopií anglické trustové legislativy. Gibraltarská legislativa týkající se trustů rovněž zahrnuje předpisy Perpetuities and Accumulations Ordinance 1986, Trustee Investments Ordinance, Bankruptcy Ordinance a Trusts (Recognition) Ordinance, které provedly do vnitrostátního práva Haagskou úmluvu.

Odvolání se podává k tajné radě (Privy Council). Neexistují zde ustanovení o vyloučení předpisů o dědictví v zahraničí a neuznávání zahraničních rozsudků. Stejně jako ve Spojeném království jsou základními požadavky vztahující se na trusty na Gibraltaru ústní nebo písemné založení a skutečnost, že zakladatel převádí právní titul k nemovitosti (půdě) nebo osobnímu majetku (jinému než nemovitému majetku) k ruce jednoho nebo několika správců majetku k jeho správě v souladu s přáním zakladatele ve prospěch jedné nebo několika oprávněných osob.

Trustové dokumenty se vyhotovují v anglickém jazyce a neexistují zde žádné požadavky na registraci, s výjimkou trustů na ochranu majetku, které je nutno zapsat u registračního úředníka pro pořízení (Registrar of Dispositions). Administrativní daň není uložena. Běžná doba trvání trustu na Gibraltaru činí 100 let. Neexistují žádná omezení ohledně akumulace příjmu po dobu trvání trustu.

Novinka: Aktuální úprava daní z příjmů právnických osob a související změny

Zavedení nového daňového zákona Koncem minulého roku byla přijata novela zákona o daních z příjmu. Tato novela mění na mnoha místech zákon o dani z příjmu z roku 2010. Především se jedná o požadavek na daňová přiznání pro společnosti a daňovou evidenci, což zahrnuje povinnost každé gibraltarské společnosti mít daňové identifikační číslo (TIN). Novela vstoupila v platnost dne 1. ledna 2016. Se získáním TIN čísla vám můžeme pomoci – kontaktujte nás!

Dříve byly společnosti pouze povinné podávat daňová přiznání a předkládat účetnictví, jen pokud měly zdanitelný příjem v rámci Gibraltaru. Zákon nyní rozšiřuje tyto požadavky a stanoví, že nově musí podávat daňová přiznání každá společnost registrovaná na Gibraltaru. To zahrnuje i předkládání účetnictví i v případě, že společnost nemá žádný příjem a účetnictví je tzv. spící.

Předložení účetnictví daňovému úřadu musí být provedeno do devíti měsíců od konce účetního období! Kromě toho je jako součást nové politiky vyžadováno předložení účetní rozvahy, a její hospodářsky stav.

Daň z příjmů právnických osob na Gibraltaru  Daň je nulová, pokud společnost neobchoduje v rámci Gibraltaru. Výše daně z příjmů v rámci Gibraltaru se nezměnila – příjmy na Gibraltaru jsou zdaněny 10% korporátní daní. Avšak výnosy odjinud nespadají pod korporátní daň a lze podat nulové či „spící“ daňové přiznání.

Existuje několik výhod v souvislosti s podáváním daňového přiznání. Všechny společnosti musí nyní mít daňové identifikační číslo (TIN), což je obzvláště užitečné při otevření bankovního účtu. Přidělení daňového identifikačního čísla je pro investory i obchodní partnery či úřady signálem, že je společnost skutečně používána k daňovým účelům. Gibraltar se stal jednou z nejvýhodnějších a nejlepších jurisdikcí pro registraci společností.

VÝHODY

 • žádná daň ze zisku; aktivity mimo Gibraltar nejsou daněny
 • nízká sazba daně ve výši 10 %; daní se pouze zisky vzniklé na Gibraltaru
 • na Gibraltaru není DPH; proto není Gibraltar problematický z daňového hlediska
 • zboží dovážené na Gibraltar podléhá clu ve výši 0 %, 6 % nebo 12 %
 • není zde daň z kapitálových zisků, daň z bohatství či nemovitostí

Kontaktní formulář

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme