• Úvod
 • TRUST & HEDGE FUND
Parkerhill

Trust & Hedge Fund

Trust neboli svěřenský fond je tradiční právní institut známý po mnoho staletí, původ má v anglosaském právu, ale znali ho již Římané. Je to forma právního vztahu mezi zakladatelem – původním vlastníkem majetku a správcem trustu.

Co je to trust?

Trust neboli svěřenský fond je tradiční právní institut známý po mnoho staletí, původ má v anglosaském právu, ale znali ho již Římané. Je to forma právního vztahu mezi zakladatelem – původním vlastníkem majetku a správcem trustu. Zakladatel (trustor) svěří svůj vyčleněný majetek do péče správce trustu (trustee) a tento správce pak vykonává práva související s majetkem stejným způsobem, jako by sám byl vlastníkem, a to ve prospěch třetí osoby obmyšleného (beneficiary). Jinými slovy, trust představuje soubor majetku, který zakladatel trustu převedl na správce, aby jej spravoval ve prospěch třetí osoby.

Zakladatel při založení trustu sepíše tzv. listinu přání, ve které určí, jakým způsobem má být trust spravován a kdo má mít z majetku a výnosů trustu prospěch.

Obmyšleného může určit zakladatel trustu libovolně, může jich být více a výnosy nebo plnění z trustu mohou získávat ve formě peněžní či naturální.

Součástí trustu může být jakýkoliv movitý i nemovitý majetek, včetně akcií a podílů v obchodních společnostech, finančních prostředků na bankovních účtech a nehmotných statků jako jsou licence, patenty, ochranné známky apod. Do trustu je možné vložit jak osobní, tak firemní majetek.

Majetek vyčleněný do trustu je zcela nezávislý na jakémkoli subjektu, z pohledu práva je ve všech ohledech vlastníkem a držitelem tohoto majetku správce. Původní vlastník majetku tak po založení trustu přestává figurovat ve veřejných rejstřících majetku. Díky právnímu oddělení majetku od jeho vlastníka je majetek v trustu chráněn i proti potenciálním ohrožením jako je bankrot zakladatele, nespravedlivé soudní rozhodnutí nebo snaha třetí osoby o podvodné získání majetku.

Účelem soukromého trustu je především ochrana majetku, historicky trust vznikl jako institut správy majetku ve prospěch potomků. Představme si například situaci, kdy jste vybudovali úspěšnou firmu, ale Vaše děti si své profesní uplatnění představují v jiném oboru, než podnikáte. Svoji firmu nechcete prodávat do cizích rukou, ale zároveň si přejete, aby z ní Vaši potomci měli v budoucnu prospěch. Není nic jednoduššího, než firmu vložit do svěřenského fondu (trustu), správcem jmenovat třeba nejlepšího manažera nebo rodinného známého a do listiny přání zakotvit, že správce bude Vašim dětem z fondu měsíčně vyplácet určitou částku. Firma bude v bezpečí, potomci zajištěni a Vy můžete v klidu užívat zaslouženého odpočinku.

TRUST

Mezinárodní trust a struktury trustů na ochranu majetku

Offshore trust na ochranu majetku neboli mezinárodní trust je jedním z nejlepších dostupných prostředků na ochranu majetku, pokud je správně proveden. Stejně jako Panama Foundation (Panamská nadace), vám mezinárodní trust umožní legálně převést vaše aktiva z dosahu budoucích věřitelů a umístit je za ochrannou bariéru, přes kterou nikdo nepronikne.

Princip trustu na ochranu majetku je jednoduchý: aktiva jsou převedena z vašeho jména na mezinárodní trust. Určíte svěřenského správce, zakladatele svěřenství a beneficienty a řídíte majetek v mezinárodním trustu ve prospěch těchto beneficientů.

Pouze v několika jurisdikcích byly sepsány zákony na podporu tohoto druhu mezinárodní ochrany. Jsou to Cookovy ostrovy, ostrov Man, Nevis a Belize. Ve všech čtyřech zemích platí zákony o mezinárodních trustech, které poskytují maximální ochranu majetku a tyto země jsou politicky a ekonomicky stabilní.

Právní experti souhlasí s tím, že Cookovy ostrovy mají nejvíce prověřené dějiny precedenčního práva a proto nejvyhledávanější. Těsně na druhém místě je Belize, které poskytuje maximální soukromí a náklady jsou zde nižší než na Cookových ostrovech. Obě tyto země jsou ideálními favority pro vytvoření a řízení trustu na ochranu majetku.

Panama Foundation (Panamská nadace) je hybrid mezi trustem a korporací. Označuje se za moderní sestřenici mezinárodního trustu.

Výhody mezinárodního trustu

Dvě hlavní výhodu mezinárodního trustu jsou:

 1. ochrana majetku
 2. a zároveň udržení kontroly nad vaším majetkem

Investice jsou mimo dosah věřitelů, protože soudci Spojených států nemají soudní pravomoc nad občany cizí země (vašimi svěřenskými správci nebo protektory) a nemají soudní pravomoc ani nad mezinárodním trustem. Místní soudci nemohou zahraničního svěřenského správce nebo trust na ochranu majetku legálně nutit, aby vydali finanční prostředky někomu, kdo tvrdí, že mu dlužíte peníze (tj. věřiteli). Cookovy ostrovy, Belize a Nevis neuznávají soudní rozhodnutí pocházející z cizí země. K zajištění maximální flexibility lze kteroukoliv z těchto možností kombinovat s offshore LLC společností.

Pozn.: Tento článek se týká pouze civilních věřitelů a nezabývá se vládními nároky ze strany IRS (Internal Revenue Service – americký finanční úřad) nebo SEC (Securities and Exchange Commission- Komise pro cenné papíry a burzu).

To znamená, že aby se věřitel dostal k majetku, byl by nucen vás žalovat v zemi, kde máte trust. Nicméně, Nevis, Cookovy ostrovy a Belize vybudovali proti iniciování nebo dokazování takovéhoto případu výrazné překážky a jsou k obžalovaným vstřícné, což je stav, který ve Spojených státech mnoho let neexistoval.

Například na Nevisu, pokud chce věřitel podat žalobu proti neviskému trustu nebo Limited Liability Company, musí složit zálohu ve výši 25 000 $ v hotovosti. Na Cookových ostrovech musí žaloba nade vší pochybnost dokázat, že majetek byl převeden do trustu za účelem podvedení dotyčného věřitele (podvodný převod). Pokud by byla aktiva do trustu převedena před vytvořením dluhu nebo předtím, než vznikl problém, bude dokázat podvodný úmysl téměř nemožné.

Dalším příkladem je skutečnost, že na Cookových ostrovech stanoví předpisy o promlčecích lhůtách, že časový limit pro to, aby vás odpůrce žaloval pro podvodný převod, je jeden nebo dva roky od vzniku základních příčin žaloby, které závisí na mnoha faktorech. Proto v době, kdy bude ve Spojených státech ukončena soudní pře, bude promlčecí lhůta na Cookových ostrovech už obvykle prošlá. I v případě, že by věřitel ve Spojených státech uspěl, je pravděpodobné, že jeho nárok bude na Cookových ostrovech už promlčený.

 • Povšimněte si přínosu neefektivního amerického právního systému. Dovolil, aby žalobci vypršel čas, zatímco jsou vaše aktiva v bezpečí trustu na ochranu majetku.

Posledním příkladem je skutečnost, že na Cookových ostrovech musí žalobce prokázat, že vaším úmyslem při vytváření trustu na ochranu majetku bylo podvést toho konkrétního věřitele – a toto musí prokázat bez stínu pochybnosti. To znamená, že daná věc je tak jasná nebo byla tak důkladně prokázána, že o ní nejsou žádné pochybnosti. Sousloví „bez stínu” by mohlo odkazovat na skutečnost, že pochyby nemohly být nikde v blízkém okolí (zcela vyloučeném z dané záležitosti) nebo na důkladnost argumentace (přičemž stín je ještě méně podstatný než samotná pochybnost). To je skutečně pro žalobce příliš těžké břemeno…vyhrazené pro trestní procesy ve Spojených státech.

Rozdílnost jurisdikcí – plánování trustu na ochranu majetku

Trust na Cookových ostrovech a trust na Belize poskytují nejsilnější a nejlépe prověřený základ pro offshore strategii ochrany majetku. Prvotřídní struktura vznikne spojením trustu z Cookových ostrovů nebo trustu z Belize s Limited Liability Company z Nevisu, což vám umožní maximalizovat výhody z Cookových ostrovů nebo Belize i výhody z Nevisu a dále diverzifikuje strukturu vašeho mezinárodního trustu.

V takovéto struktuře mohou být aktiva, jako jsou například offshore bankovní účty, vlastněny neviskou LLC společností a LLC může být vlastněna trustem. Občan Spojených států (vy, zakladatel svěřenství) může být ředitelem neviské LLC společnosti, zatímco správce trustu je mezinárodní osoba. Ředitel LLC společnosti má veškerou legální kontrolu nad LLC a podpisové právo k bankovním účtům. Zakladatel svěřenství, občan Spojených států, tak má kontrolu nad aktivy, má k nim neomezený přístup a přesto žádné z nich nevlastní.

Pokud vás, vaši neviskou LLC společnost nebo váš belizský trust nebo trust na Cookových ostrovech napadnou, převedete dočasně povinnosti spojené s řízením LLC na oprávněného a zajištěného svěřenského správce. Tento správce bude spravovat váš trust a bankovní účty podle vašich přání, která jste mu sdělili ještě předtím, než se objevil problém.

Pokud vaši strukturu rozvětvíte, věřitel bude pravděpodobně potřebovat vést soudní spor i na Nevisu i na Cookových ostrovech nebo v Belize, což bude velice složité a nákladné a vy získáte většinu výhod z obou k žalovaným vstřícných jurisdikcí.

Všechny tyto výhody platí také pro Panama Foundation.

Proč se nevyhýbat konfliktu?

Výše popsané výhody vás mají chránit proti výrazně motivovanému věřiteli, který je ochotný utrácet za honění se za vaším majetkem v několika jurisdikcích. Tyto bariéry proti napadení také znamenají, že rozumnější věřitel – žalobce pravděpodobně odhadne náklady a pravděpodobnost úspěchu proti vašemu mezinárodnímu trustu a buď nechá záležitost být, nebo ji urovná za zlomek hodnoty.

Jinými slovy, tyto překážky soudního sporu vytvořené trustem na ochranu majetku jako odstrašující prostředky proti soudnímu řízení a inkasní činnosti věřitelů, motivují věřitele k tomu, aby věc urovnal, a vyčerpávají odhodlání vašeho oponenta a jeho usilování o zdroje dobře vytvořeného trustu na ochranu majetku je pro věřitele nákladné a skličující. Pak, pokud selže, offshore trust nebo nadace poskytnou nepřekonatelnou bariéru, skrz kterou neprojde žádný civilní věřitel ani bezdůvodný soudní proces.

Co JE ochrana majetku a co NENÍ

Řádně vytvořený plán ochrany majetku umístí část vašeho čistého jmění za několik bariér… čím více bariér, tím lepší ochrana. Umožní vám vyrovnat šance na výhru v soudním procesu a odejít ze Spojených států, které jsou vstřícné k věřitelům, do jurisdikce, která je vstřícná k žalovaným, jako je například Belize nebo Cookovy ostrovy. Trust na ochranu majetku z vás učiní těžký cíl, který může případ úplně zlikvidovat nebo vás postaví do lepší vyjednávací pozice.

Ochrana majetku Vám ne-:

 1. pomůže uniknout vašim současným nebo rozumně předvídatelným věřitelům. Neměli byste převádět aktiva ze Spojených států do mezinárodního trustu, abyste se vyhnuli současnému věřiteli, jelikož se může jednat o podvodný převod.
 2. sníží nebo neodstraní vaše daňové povinnosti ve Spojených státech. Musíte (jako občan USA a zakladatel trustu) nahlásit váš mezinárodní trust, vaše mezinárodní bankovní účty a platit daně ze zisku vašeho trustu na ochranu majetku americkému finančnímu úřadu (IRS). Občané USA musí odvádět daně ze svých celosvětově získaných příjmů, včetně příjmů vydělaných v mezinárodních trustech a panamských nadacích.
 3. umožní ukrýt majetek. Ochrana majetku není založena na utajení; zaměřuje se na vztyčování překážek proti inkasní činnosti. I kdyby měl váš věřitel podrobný plánek vaší struktury, neměl by být schopen dosáhnout na podkladová aktiva.
 4. bude dobře fungovat ohledně nemovitostí v USA. Mezinárodní trust se nejlépe hodí pro offshore banku a makléřské účty (brokerage accounts) a další aktiva mimo území Spojených států. Americké soudy mají nad nemovitostmi v USA soudní pravomoc, mohou trust na ochranu majetku jednoduše ignorovat a požadovat zabavení majetku. Držet vlastnická práva k tuzemským nemovitostem v offshore trustu nebo offshore LLC společnosti je možné, ale nedoporučuje se to, neboť poskytují pouze omezenou ochranu majetku a nese to sebou významné daňové důsledky.
 5. poskytne celkové řešení plánování pozůstalosti. Mezinárodní trust usnadní převod mezinárodního majetku po smrti, avšak měl by být využit společně s kompletním pozůstalostním plánem, který je v souladu s pozůstalostními a daňovými zákoníky vaší země.
Investice držené mezinárodním trustem

Diverzifikace do mezinárodních investic, které vlastní mezinárodní trust, může snížit nestálost portfolia při zachování výnosů. Efektivní diverzifikace vyžaduje investování do nesourodých aktiv. 

V každé chvíli probíhají v různých regionech světa unikátní ekonomické, politické a environmentální události. Trhy v těchto zemích budou odrážet místní podmínky a nebudou příliš v souladu s trhy ve vaší zemi. Jinými slovy, to že jsou časy ve Spojených státech tvrdé a banky vyplácí minimální úroky, neznamená, že se v jiných zemích nedají nalézt žádné příležitosti k obchodování. Tento důležitý koncept je základem mezinárodního plánování pozůstalosti a správy majetku.

Kromě diverzifikace portfolia, poskytují offshore investice držené mezinárodním trustem vysoký stupeň výběru a flexibility. Vysoké procento z více než 80 000 fondů obchodovaných po celém světě je situováno offshore. Investování do těchto fondů často vyžaduje offshore subjekt. Fungování offshore a akceptování pouze mezinárodních struktur, umožňuje správcům fondů vyhnout se registraci ve Spojených státech a jejich dohledu, fungovat efektivněji a nabízet investorům významně vyšší zisky. Mezinárodní fondy mohou být navíc denominovány v jakékoliv hlavní měně a poskytují zajištění nebo diverzifikaci měny.

Mezinárodní investování neposkytuje pouze výběr a flexibilitu, ale také vysokou úroveň soukromí, čímž snižuje potenciální vystavení se investora neodůvodněnému soudnímu sporu. Investiční účty ve Spojených státech mohou být zabaveny věřiteli. To offshore je mnohem složitější… a skoro nemožné, pokud jsou za ochrannou bariérou mezinárodního trustu nebo nadace.

Offshore investice jsou efektivní nejen kvůli ochraně majetku a soukromí, které nabízí, ale také proto, že správci fondů mohou používat metody zajištění rizika, které nejsou na některých tuzemských trzích dostupné.

Vezmeme-li to v potaz, mezinárodní trust může být jediným prostředkem, který bude neamerický investiční manažer nebo makléřská společnost akceptovat při obchodování s občanem USA. Poradce bude chtít zastupovat subjekt, jako je trust, nadace nebo LLC společnost spíše než pracovat přímo pro občana USA nebo obyvatele USA.

Terminologie související s trustem na ochranu majetku

Pohrdání soudem: Soud v USA může ve Spojených státech vykonávat soudní pravomoc a provádět kontrolu lidí a majetku. V případě, že je obžalovaný v zemi, ale jeho majetek je mimo dosah soudu, může se soudce pokusit donutit obžalovaného vrátit tento majetek do jejich pravomoci.

Pokud obžalovaný vrátit majetek odmítne, může ho soudce obvinit z pohrdání soudem. To znamená, že soud uloží sankce za nesplnění nařízení soudce. Obžalovaný může jít do vězení nebo je mu uložena pokuta nebo obojí, dokud se majetek nevrátí.

Pokud se má za to, že majetek byl do mezinárodního trustu převeden podvodně, je pravděpodobné, že americký soudce nařídí, aby byl vrácen. Jediný způsob, jak může být trust na ochranu majetku prolomen americkým soudcem a vydáno obvinění z pohrdání soudem, je v případě podvodného převodu.

Právní citace: Morris v. Morris, případ č. 502005CA006191XXXMB (Obvodní soud, 15. soudní okrsek, Palm Beach County, Florida, 2006), Bowen v. Bowen, 471 So. 2d 1274, 1277 (Fla. 1985), Federální obchodní komisař v. Affordable Media, LLC (Anderson), 179 F3d 1228 (9. okr. 1999), a In re Lawrence, 238 B.R. 498 (Bankr. S.D. Fla. 1998).

Podvodný převod: Převod do trustu na ochranu majetku bude obecně respektován, pokud je uskutečněn v dostatečném předstihu předtím, než vznikne dluh nebo věřitel uplatní nárok vůči zakladateli trustu. Pokud je převod do mezinárodního trustu uskutečněn až poté, co vznikne dluh nebo poté, co mohl být nárok věřitele rozumně předvídán, může být považován za podvodný.

Pokud například vytvoříte fond nebo mezinárodní trust 15. ledna a 20. ledna někoho zraníte při jízdě autem, měl by být převod majetku do trustu respektován. To znamená, že je nepravděpodobné, že by poškozená strana byla schopna narušit váš trust na ochranu majetku.

Pokud data přehodíme a vy někoho zraníte 15. ledna a 20. ledna pošlete finanční prostředky do trustu na ochranu majetku; bude převod považován za podvodný. Soudce vám nařídí, abyste vrátil majetek k uhrazení nároku a pokud odmítnete, může vás obvinit z pohrdání soudem.

Každý stát má svá vlastní pravidla a platí také federální nařízení. Pointa je tato: Založte a financujte svůj trust na ochranu majetku co nejdříve, v dostatečném předstihu před jakýmkoliv vzniklým nárokem nebo soudním řízením.

Jones Clause (Jonesova doložka): Jedná se o doložku v mezinárodním trustu, která vás má chránit proti podvodným převodům. Nařizuje svěřenskému správci, aby zaplatil jakýkoliv nárok, který pochází od určitého věřitele.

Například, jakýkoliv převod, bez ohledu na načasování, který by bránil IRS (viz: Spojené státy americké v. Raymond a Arline Grant, případ č. 00-08986-Civ-Jordan (S.D. FL 2005)) nebo státnímu daňovému úřadu vybírat daně, bude považován za podvodný. Proto je dobré vždy zahrnout do smlouvy bod, který správci nařizuje, aby IRS nebo Státnímu úřadu pro koncesní poplatky (State Franchise Tax Board) vždy zaplatil. Což chrání autora návrhu smlouvy i zakladatele svěřenství.

V příkladu s autonehodou výše byste mohli založit a financovat mezinárodní trust po nehodě, pokud byste připojili Jones Clause doložku, která by instruovala svěřenského správce, aby zaplatil poškozené straně.

Letter of Wishes (Listina přání): Letter of Wishes je neformální a důvěrný dokument psaný zakladatelem svěřenství a určený svěřenskému správci, ve kterém mu sděluje, jakým způsobem má mezinárodní trust spravovat. Jelikož listina Letter of Wishes není součástí trustu, je důvěrná, odvolatelná (většina offshore trustů je neodvolatelných) a dá se jednoduše doplnit.

Doložka o převodu: Mezinárodní trust může být vytvořen v mnoha jurisdikcích. Klient může například preferovat Kajmanské ostrovy kvůli dostupnosti velkého počtu bank a investičních poradců. Když je však takovýto trust napaden věřitelem, Kajmanské ostrovy už tak dobře vypadat nemusejí.

Pokud má trust doložku o převodu, může si, v případě napadení, zvolit přesunutí do výhodnější jurisdikce, jako je například Belize nebo Cookovy ostrovy. Jinými slovy pokud se zdá, že věřitel na Kajmanských ostrovech postupuje vpřed, může se trust přesunout do Belize a bitva začíná nanovo.

Převod může být automatický nebo podmíněný určitou událostí (například tím, že na Kajmanských ostrovech byl uplatněn nárok) nebo může být správci uděleno oprávnění trust přesunout.

Shrnutí výhod trustu na ochranu majetku

Mezi výhody trustu na ochranu majetku vytvořeného na ostrově Nevis, v Belize nebo na Cookových ostrovech patří následující:

 • Můžete chránit svůj majetek a zároveň si udržet kontrolu nad bankovními účty a investicemi.
 • Jsou zde pevné časové limity pro podání žaloby o majetek trustu.
 • Podvodný úmysl musí být při obvinění z podvodu prokázán podle trestních norem.
 • Soudy na Cookových ostrovech a v Belize neuznávají nebo neprovádějí v souvislosti s mezinárodními trusty určitá soudní rozhodnutí zahraničních soudů
 • Na Cookových ostrovech a v Belize neexistuje konkurzní právo a tedy ani žádná ustanovení o zpětném získání (claw back provisions). Věřitel musí spoléhat na podvod podle zvykového práva, aby zrušil platnost odevzdání aktiv do trustu.
 • Překážky bránící nárokům z podvodného převodu vzneseným u soudů na Cookových ostrovech nebo v Belize zahrnují striktní časové lhůty, požadavek na prokázání podvodu nade vší pochybnost (trestní norma) a neexistenci konkurzního práva.
 • Procesní právo zabraňuje „loveckým výpravám“ věřitelů tím, že omezuje používání písemných soudních dotazníků (zpřístupnění listin nebo skutečností, atd.).
 • Překážky soudního sporu na ostrově Nevis: Aby mohl podat žalobu na ostrově Nevis, musí žalobce složit zálohu ve výši 25 000 $ v hotovosti a najmout si místního advokáta.
 • Aktiva se mohou přesunovat mezi mezinárodním trustem (Belize nebo Cookovy ostrovy) a LLC společností (Nevis).

Offshore trust na ochranu majetku na Cookových ostrovech nebo v Belize v kombinaci s neviskou LLC společností poskytuje nejvyšší stupeň ochrany osobního majetku. Z těchto mezinárodních struktur nejvíce benefitují osoby ve vysoce rizikových profesích (jako jsou například lékaři a právníci), ti, kteří chtějí diversifikovat své investiční portfolio, obchodní prodejci (zejména ti, jimž se blíží odchod do penze) a téměř kdokoliv, kdo uspořil slušnou finanční rezervu a zvažuje své přesídlení a/nebo přesun svého majetku mimo Spojené státy.

Pointou je, že řádně navržený a udržovaný mezinárodní trust vytvořený v Belize nebo na Cookových ostrovech nakloní právní váhy ve Váš prospěch tím, že v oblasti ochrany majetku poskytuje to nejlepší.

SROVNÁNÍ JURISDIKCÍ OFFSHORE TRUSTŮ
Ochrana majetku: Zvláštní ustanovení Bahamy Belize Bermudy Kajmanské ostrovy Cookovy ostrovy Gibraltar Jersey Turks a Caicos
OCHRANA ZAKLADATELE SVĚŘENSTVÍ:
Zakladatel může být beneficientem Ano Ano Ano Ano Ano
Zachování kontroly zakladatelem Ano Ano
Ochrana před pozdějším úpadkem Ano Ano Ano
OCHRANA BENEFICIENTA:
Ustanovení o marnotratných beneficientech Ano Ano Ano
Zamezení vynucenému dědickému právu Ano Ano Ano Ano Ano
Zvláštní ustanovení o neuznání Ano
Platí Haagská úmluva? Ne Ne Ne
OCHRANA PŘED VĚŘITELI:
Vyloučení Statute of Elizabeth (Zákon královny Alžběty) Ano Ano Ano Ano
Trust je neplatný, pokud byl převod podvodný Ne Ne
Věřitel musí prokázat podvodný převod Ano Ano Ano Ano
Jasná definice podvodného převodu Ano
Oddělení nároků věřitele Ano Ano Ano Ano Ano
Promlčení podvodného převodu Ano (2 roky) Ano (6 let) Ano (6 let) Ano (1 rok)
OSTATNÍ:
Zpětná ochrana pro trusty imigrantů Ano
Ustanovení o společném vlastnictví Ano
Zvláštní vyloučení zahraničního práva Ano Ano Ano Ano
Výběr práva je závazný Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Povolen custodian trustee (výkonný správce) Ano

HEDGE FUND

Charakteristika podílových fondů
 • Prostředek kolektivního investování, investuje peněžní prostředky od investorů do řady investičních nástrojů včetně akcií, dluhopisů, opcí, komodit, nástrojů peněžního trhu a jiných investičních cenných papírů.
 • Výnosy prostřednitvím těchto investic a zhodnocení kapitálu realizované fondem jsou sdíleny investory poměrně k výši jejich investic.
 • Tento způsob investování umožňuje rozložení investičního rizika – tzv. diverzifikaci.
Důvody lokalizace podílových fondů na Seychelách

Rostoucí popularita Seychel jako jurisdikce preferované při zakládání a správě podílových fondů souvisí s následujícími dvěma aspekty:

Seychely jako stát a populární jurisdikce Moderní, výhodné a flexibilní Seychelské právní prostředí v oblasti podílových fondů
Stabilní dosavadní ekonomický růst (10 % +) Vysoká úroveň legislativy
Vynikající politická a sociální stabilita Flexibilní legislativa
Člen MMF, na bílé listině OECD Flexibilita regulačních orgánů
Vyhovující časové pásmo GMT +4 Zvýšená ochrana soukromí a majetku
Vynikající zázemí a infrastruktura, pokud jde o poskytovatele služeb, podniky atd. Možnost mnoha forem a rozličných možností struktury a organizace fondů
Atraktivní daňové prostředí pro fyzické i právnické osoby Umožňuje financovat fondy z cizích finančních prostředků z více uznávaných jurisdikcí
Volný převod zisku a kapitálu Žádné minimální požadavky na základní kapitál a další zákonná omezení
Právní úprava fondů, licenční orgány

Seychelská právní úprava fondů je obsažena v Zákoně o podílových a hedgeových fondech z roku 2008. Zákon upravuje působnost, výjimky z působnosti a povolování investičních fondů a obsahuje požadavky při zakládání fondů a jejich fungování, dále upravuje mimo jiné nabídku akcií, podílových listů nebo úroků.

Dozorovým orgánem v rámci podílových fondů na Seychelách je Financial Services Authority (FSA). FSA je svěřena pravomoc licencování a regulace podílových fondů na Seychelách.

Zakládání fondů

Podílové fondy mohou být zakládány jako:

 • družstva
  • Komanditní společnost zapsaná na Seychelách podle zákona o komanditních společnostech z roku 2003 nebo podobná společnost zapsaná v uznané jurisdikci.
 • společnosti
  • Společnost spadající pod zákon International Business Companies Act 1994
  • Společnost spadající pod zákon Company Act, 1972, spolu se společnostmi spadající pod zákon Companies Act, 2003 (zvláštní licence)
 • podílový fond
  • Podílový fond registrovaný na Seychelách podle zákona o mezinárodních fondech z roku 1994, nebo podobný fond registrovaný v uznané jurisdikci.

Nejpoužívanější strukturou podílového fondu na Seychelách je mezinárodní obchodní společnost.

Typy fondů

Zákon o podílových a hedgeových fondech stanoví čtyři různé typy fondů:

Soukromý fond

 • do 50 investorů
 • vztahy mezi investory na soukromé bázi
 • zaměřen na profesionální zprostředkovatele, kteří shromažďují konsorcium (společenství) investorů
 • zákaz veřejného upisování akcií
 • neomezená výše investice

Veřejný fond

 • podílový fond, který není soukromým či profesionálním fondem
 • určen k vysokým investicím
 • žadatel musí poskytnout velmi podrobný nabídkový dokument
 • regulační orgány vyžadují, aby byla veškerá rizika a záměry v rámci investování oznámena předem všem investorům

Profesionální fond

 • určen pro odborníky nebo movité investory, počáteční minimální investice jednoho investora je 100.000 USD
 • uznávané banky, podílové fondy, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry atd.

Zahraniční fond osvobozený od daně

 • již licencovaný podílový fond v uznané jurisdikci
 • nemusí mít seychelskou licenci
 • musí být spravován seychelským licencovaným správcem fondu
 • je buďto kótován na burze cenných papírů nebo je stanovena minimální investice ve výši 100.000 USD
Zastřešující fondy (angl. umbrella funds)

Díky flexibilitě zákona o podílových a hedgeových fondech jsou Seychely ideální pro tzv. zastřešující fondy

 • tyto se skládají z několika dílčích fondů v rámci celkové struktury fondu, který ve skutečnosti působí jako jednotlivý investiční fond
 • pro fondy s různými investičními strategiemi, které mají být vytvořeny v rámci jednoho právního subjektu (fondu), umožňuje snížení nákladů na investiční operace
 • méně nákladné řešení vhodné pro přesouvání investic z jednoho fondu do druhého
Správce fondu

Zákon vyžaduje jmenování správce fondu po předchozím schválení regulačním úřadem.

Seychelský podílový fond může být spravován pouze:

 • Seychelským licencovaným správcem fondu (tzn. zevnitř)
 • Schváleným zahraničním správcem fondu (tzn. zvnějšku)

Schválený zahraniční správce fondu

 • je subjektem licencovaným jako správce fondu v uznané jurisdikci
 • na základě žádosti podávané FSA získá status schváleného zahraničního správce

Obrázok1

Žádost o získání licence

Úřad (FSA) může udělit licenci pouze na základě kompletní žádosti.

Dokumenty související s žádostí obvykle zahrnují:

 • aktuální nebo nejméně starý nabídkový dokument v rámci fondu
 • úředně ověřené kopie zřizovacích dokumentů
 • osobní dotazník pro každého ředitele, správce nebo generálního partnera (ne pokud jsou tyto osoby uvedeny na burze cenných papírů v uznávané jurisdikci)
 • písemný souhlas správce fondu s názvem fondu a jednáním v rámci fondu
 • písemný souhlas auditora, právního poradce a depozitáře s působením a poskytováním služeb v rámci fondu
 • tříletá finanční prognóza cash-flow

Úřad (FSA) může vyžadovat další dokumenty a dále je potřeba počítat s poplatkem a podání žádosti.

Další požadavky týkající se veřejných fondů a zahraničních fondů osvobozených od daně jsou následující:

 • veřejné fondy
  • licencovaný veřejný fond musí vydat nabídkový dokument
  • tento musí předložit úřadu ke schválení a registraci před každou novou nabídkou
 • zahraniční fond osvobozený od daně
  • jsou vyňaty z licenčního řízení
  • tyto fondy jsou osvobozeny od daně na základě předložení následujících dokumentů:
 • řádně vyhotovený schvalovací formulář
 • úředně ověřená kopie průkazu nebo jiného oprávnění vydaného regulačním orgánem v uznané jurisdikci
 • osvědčení, že fond má být spravován správcem fondu s licencí na Seychelách
 • aktuální nebo poslední návrh nabídkového dokumentu
 • poplatek za udělení výjimky
Daně a institucionální poplatek

Daně

Fondy na Seychelách jsou osvobozeny od všech daní, s výjimkou společností založených podle vyhlášky o investičních společnostech z roku 1972 a licencované podle zvláštní licence (Special License Act, 2003), tyto společnosti jako daňoví rezidenti na Seychelách mohou profitovat z  dohod o zamezení dvojího zdanění.

Institucionální poplatky

  poplatek za podání žádosti roční licenční poplatek
soukromý fond $ 500 $ 500
veřejný fond $ 1000 $ 1000
profesionální fond $ 750 $ 750
zahraniční fond osvobozený od daně $ 1500 $ 1500
Srovnání jurisdikcí v rámci offshore hedgeových fondů
Charakteristika Britské Panenské ostrovy Kajmanské ostrovy Mauritius Seychely
Typy fondů • soukromý fond • Licensed l Fund • Professional CIS • soukromý fond
• profesionální fond • Administered Fund • Expert Funds • profesionální fond
• veřejný fond • Registered Fund • Specialized CIS • veřejný fond
• Exempt Fund • soukromé fondy • zahraniční fond osvobozený od daně
• uzavřené fondy
Typy společností • společnosti • společnosti • společnosti • společnosti
• společnost s ručeným omezením • společnost s ručeným omezením • fond • společnost s ručením omezeným
• podílový fond • podílový fond • podílový fond
Proces založení • zakládány jako běžné obchodní společnosti • zapsána jako společnost osvobozená od daně sepsáním MOA a AOA s registrátorem • žádost o registraci společnosti se podává registrátoru • podání žádosti probíhá ve spolupráci s registrátorem;
• podáním MOA, AOA, prospektu a dohody s OR • před zahájením činnosti regulovaných fondů musí dokumenty schválit CIMA • žádost o povolení CIS and GBCI se podává Komisi pro finanční služby (FSC) • aktuální nabídkové dokumenty
• adresa sídla
• písemný souhlas správce fondu
• podmínky pro zahraniční fond osvobozený od daně
• vyplněná žádost, ověřená kopie licence z uznané jurisdikce
• ověření o existenci (Certificate of good standing)
• aktuální nebo nejnovější nabídkový dokument
• osvědčení o spravování fondu administrátorem
Čas potřebný k založení • možné založit během jediného dne • po splnění podmínek due diligence založeny do 24 hodin • po splnění podmínek due diligence založeny do 24 hodin • po splnění podmínek due diligence založeny do 24 hodin
• profesionální fondy mohou vykonávat činnost maximálně 14 dní bez oficiálního uznání
Místní požadavky • sídlo • sídlo • sídlo • sídlo
• minimálně 1 ředitel • minimálně 2 ředitelé • 2 ředitelé se sídlem na Mauritiu • licencovaný registrační agent
• ověřené kopie od různých funkcionářů podané u registrátora společností, pokud se nachází mimo BVI a je zařazen do uznávané jurisdikce • za určitých okolností jsou povoleni firemní ředitelé • hlavní bankovní účet a účetnictví vedené na Mauritiu • minimálně 1 ředitel
• funkcionáři fondů mohou sídlit mimo Seychely (ověřené kopie osvědčení o registraci)
Auditoři • auditor v rámci veřejného fondu musí být schválen Komisí pro finanční služby (FSC) • u regulovaného fondu musí být sjednán auditor se sídlem na Kajmanských ostrovech • nutno sjednat místního auditora • v rámci seychelských fondů musí být jmenován auditor, audit účetních závěrek a správců fondů může být prováděn schváleným auditorem z uznávaných zahraničních jurisdikcí
• v rámci soukromých a profesionálních fondů nemusí být sjednán auditor • neregulované a soukromé fondy nemusí být dozorovány auditorem
Co nabízíme v rámci podílových fondů?

Založení

 • poskytování komplexního poradenství v procesu podání žádosti a legislativních požadavků
 • vypracování nabídkového dokumentu (prospektu)
 • zprostředkování služeb auditorů, bankéřů, poradců pro korporátní klientelu a investování atd.
 • Vypracování dohody mezi správcem fondu a dalšími funkcionáři v rámci fondu (PI)

Registrace

 • začlenění subjektu fondu do společnosti
 • compliance a regulační služby
 • poskytování služeb registrovaného agenta a sídla pro fond jako účetní jednotku
 • podání žádosti o licenci fondu regulačnímu orgánu ke schválení
 • účast na každoročním obnovování licencí

Administrace

 • kompletní účetní služby
 • údržba knih a záznamů, rejstříků, registru ředitelů atd.
 • výpočty čisté inventární hodnoty

Investiční průzkum

 • investiční průzkum v rámci výběru portfolia
Naše klíčové služby
 • strukturování, tvorba a správa offshore struktur společnosti
 • trusty
 • navazující korporátní služby – zřízení a správa offshore bankovního účtu, vedení daňové evidence atd.
 • správa soukromých fondů
 • účetnictví
 • příprava nabídkových dokumentů a marketingových materiálů
 • průzkum vybraných odvětví
Seychelský fond – Sazebník poplatků | Založení a správa

Je nám potěšením poskytnout Vám údaje v tomto Sazebníku poplatků:

 • Založení fondu – jednorázové poplatky za první rok
č. Podrobnosti Cena (v USD)
1. Professional Fee (Standardní/odborný poplatek/odměna) 13,000 – 19,000
zahrnující: verifikace, příprava, vyplnění a podání přihlášky k získání licence, základní přehled o nabízeném dokumentu, pomoc se založením a správou fondu a se spojením s regulátorem a ostatními poskytovateli služeb
2. Příprava memoranda o soukromé nabídce
Standardní dokumenty bez poplatku; veškeré úpravy či změny mohou být zpoplatněny
3. Institucionální poplatky – poplatek za podání žádosti 750
4. Institucionální poplatky – poplatek za licenci (fondu) 750
CELKEM: 14,500 – 20,500
 • Fond – roční poplatky za prolongaci (prodloužení)
č. Podrobnosti Poplatek (v USD)
1. Roční polatek za pokračování a správu fondu 7,000
2. Institucionální roční poplatek za obnovení licence 750
CELKEM: 7,750
 • Založení fondu: IBC formation – poplatky za první rok
č. Podrobnosti Cena (v USD)
1. Poplatek za založení
(zahrnující přípravu dokumentů, jejich podání a institucionální poplatek ve výši 100 USD a daň ve výši 15 USD) 350
2. Poplatek za registrované IBC sídlo 200
3. Poplatek IBC agentovi (makléři) 500
CELKEM: 1,050
 • Fond (IBC) – Roční poplatky za obnovení (event. Roční obnovovací poplatky)
č. Podrobnosti Poplatek (v USD)
1. Roční poplatek za obnovení 200
(zahrnující roční institucionální poplatek ve výši 100 USD a daň ve výši 10 USD)
2. Poplatek za registrované IBC sídlo 200
3. Poplatek IBC agentovi (makléři) 500
CELKEM: 900
 • Poplatky za správu fondu
č. Podrobnosti Poplatek (v USD)
1. Účetnictví a kalkulace čisté hodnoty aktiv; registr, asistence a koordinace obchodů V závislosti na velikosti fondu, počtu a povaze transakcí
2. Příprava roční účetní závěrky V závislosti na velikosti fondu, počtu a povaze transakcí
3. Ostatní administrativní práce V závislosti na množství vynaloženého času
 • Ostatní služby
č. Podrobnosti Poplatek (v USD)
1. Právní poradenství – roční paušální sazba 2,500
2. Auditorské služby* Na základě žádosti

* Skutečné poplatky závisí na typu a množství transakcí

Zajímá Vás více?

Parker Hill

Požádejte o konzultaci zdarma

Bezpečnost

Nenechte se bezdůvodně tahat po soudech a exekucích.

Podpora

Máte společnost a nevíte, jak ji efektivně řídit? Nejste si jisti, zda máte splněné zákonné povinnosti?

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

info@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill LLP

Office 3.11, NWMS Center, 3rd Floor
31 Southampton Row, London
WC1B 5HJ
United Kingdom

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill LLP

Odštěpný závod
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

IČO: 082 10 683

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme